تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۵ اسفند ۹۴ ساعت ۰۸:۰۳
۹۴ پنج شنبه ۰۶ فروردین

۲۱۶- گزینه ب صحیح است؛                 ۲۱۷- گزینه ج صحیح است؛                  ۲۱۸- گزینه الف صحیح است؛

۲۱۹- گزینه الفصحیح است؛               ۲۲۰- گزینه الف صحیح است؛               ۲۲۱- گزینه د صحیح است؛

۲۲۲- گزینه ب صحیح است؛.                ۲۲۳- گزینه الف صحیح است؛               ۲۲۴- گزینه د صحیح است؛

۲۲۵- گزینه ج صحیح است؛                  ۲۲۶- گزینه بصحیح است؛

۲۲۷- گزینه د صحیح است؛                  ۲۲۸- گزینه ب صحیح است؛ به استناد ماده ۹۶۷ ق.م.

۲۲۹- گزینه الف صحیح است؛               ۲۳۰- گزینه د صحیح است؛ به استناد مواد ۹۶۹ و ۹۷۰ ق.م.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 - 10 ؟