تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۵ اسفند ۹۴ ساعت ۰۷:۳۸
۹۴ پنج شنبه ۰۶ فروردین

۱۱۷– گزینه د صحیح است؛                   ۲۱۷– گزینه ب صحیح است؛                 ۳۱۷گزینه ب صحیح است؛

۱۷۴- گزینه ب صحیح است؛ به استناد ماده ۴۹۶ ق.آ.د.م.                                       

۱۷۵- گزینه د صحیح است؛

۱۷۶- گزینه الف صحیح است؛ به استناد ماده ۴۷۰ ق.آ.د.م.

۱۷۷- گزینه الف صحیح است؛ به استناد ماده ۴۹۴ ق.آ.د.م.

۱۷۸- گزینه ب صحیح است؛ به استناد ماده ۴۷۸ ق.آ.د.م.

۱۷۹- گزینه د صحیح است؛

۱۸۰- گزینه ج صحیح است؛ به استناد ماده ۴۸۲ ق.آ.د.م. داور ملزم به رعایت قواعد ماهوی است. طبق ماده ۴۷۷ ق.آ.د.م. داور ملزم به رعایت تشریفات دادرسی نیست اما اصول دادرسی مانند اصل تناظر و اصل دفاع باید رعایت شود.

۱۸۱- گزینه ج صحیح است؛

۱۸۲- گزینه د صحیح است؛

۱۸۳- گزینه ب صحیح است؛ به استناد تبصره ماده ۴۸۴ ق.آ.د.م.

۱۸۴- گزینه ج صحیح است؛

۱۸۵- گزینه ج صحیح است؛ به استناد ماده ۵۰۶ ق.آ.د.م.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.1 - 10 ؟