تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۵ اسفند ۹۴ ساعت ۱۰:۰۸
۹۴ پنج شنبه ۰۶ فروردین

۳۱- در عبارت (ولو وطاً زوجته فساحقت بکرا فحملت فالولد للرجل و یحدان) مرجع ضمیر یحدان را مشخص کنید؟

الف)زوجه و دختر باکره                      ب)زن و مرد                        ج)زن و شوهر                      د)هیچکدام

۳۲- در عبارت زیر گزینه مناسب را تعیین کنید:

( کل من ترک واجبا او ارتکب حراماً فللامام (ع) و نائبه تعزیره  بشرط أن یکون من ……..)

الف)المعاصی                         ب)الذنوب                           ج)الصغائر                           د)الکبائر

۳۳- در کدامیک از موارد زیر قاتل قصاص می شود؟

الف)پدر، پسر را بکشد              ب)زن، مرد را بکشد.               ج)مسلمان، کافر را بکشد.              د)مولی، عبد را بکشد.

۳۴- یقتص للمراه من الرجل فی الطرف من غیر رد مالم تبلغ ……….

الف)اربعین من الابل                 ب)ثلاثین من الابل                 ج)ثلث الدیه                         د)نصف الدیه

۳۵- با توجه به عبارت « ولو بنج غیره او سقی مرقدا و جنی شیئاً ضمن و عزر » کدام مورد صحیح است؟

الف) اگر کسی به دیگری داروی خواب آور و یا بنگ بخوراند تعزیر می شود ولی مباشر ضامن جنایت وارده می باشد.

ب) اگر بنگ یا داروی خواب آوری مصرف کند و در آن حالت مرتکب جنایت شود ضامن است و تعزیر می شود.

ج) اگر به دیگری بنگ یا داروی خواب آوری بخوراند و آن شخص در آن حالت مرتکب جنایتی شود خوراننده تعزیر می شود و ضامن جنایت است.

د) چون مباشر اقوی از سبب است استعمال کننده ضامن جنایت است و تعزیر می شود.

۳۶- معنای کلمه الاجفان در عبارت زیر چیست؟

             « فی الاجفان الدیه و فی تقدیر کل جفن خلاف »

الف) ابروها                                   ب) پلکهای چشم                           ج) حدقه چشم                             د) مژه ها

۳۷- عبارت « هی التی تفتق الخریطه و یبعد معها السلامه » تعریف کدامیک از جراحات سر است ؟

الف) دامغه                                    ب) مأمومه                                  ج) شجاج                                    د) حارصه

۳۸- در عبارت زیر منظور از « لا یقتل مستحل غیرها » چیست؟

« یقتل مستحلّ الخمر اذا کان عن فطره و قبل یستتاب و کذا یستتاب لو استحل بیعها فان امتنع قتل و لا یقتل مستحل غیرها »

الف) اگر کسی مستحل حرامهای شرعی گردد مانند اینکه منکر حرمت گوشت میته باشد چون جزء مشروبات نیست کشته نمی شود زیرا فروش و استحلال آنها ارتداد محسوب نمی شود.

ب) اگر کسی که منکر حرمت خمر شده مرتد ملی باشد به هیچ وجه کشته نمی شود و قتل فقط متوجه مرتد فطری است.

ج) اگر کسی منکر حرمت غیر خمر از سایر مشروبات مانند آبجو باشد کشته نمی شود زیرا مرتد محسوب نمی شود چون منکر ضروریات دین نشده است.

د) اگر کسی منکر حرمت سایر چیزها به غیر از مشروبات الکلی شود کشته نمی شود زیرا فروش آنها حرام نیست پس مرتد محسوب نمی شود.

۳۹- « الخطا المحض أن …………… »

الف) یتعمد فعلاً و لا قصداً                 ب) لا یتعمد فعلاً و لا قصداً               ج) لا یتعمد فعلاً و قصداً                  د) یتعمد فعلاً و قصداً

۴۰- کدام حد در فرض های زیر با اقامه بینه ثابت می شود؟

             « ولو قذفها الزوج برجل معین وجب علیه حدّان احدهما لها و الآخر للرجل لانه قذف لاثنین و له اسقاط حدها باللعان دون حد الرجل ولو اقام بینه بذلک سقط الحدان کما یسقط حد کل قذف باقامه البینه »

الف) حد زنا                      ب) حد قذف الزوجه             ج) حد قذف الرجل المعین                             د) حد قذف الرجل و الزوجه معاً

۴۱- « یشترط فی تحقق المحاربه …………. »

الف) اخذ النصاب                           ب) تشهیر السلاح               ج) الأخذ من الحرز                        د) اخذ شی ولو من دون النصاب

۴۲- با توجه به عبارت « لو اشترک فی قتل الذکر نساء قتل و یرد علیهن ما فضل عن دیته » اگر زنها ۳ نفر باشند سهم هر زن چه مقدار از دیه کامله است؟

الف) صفر                                     ب) یک ششم                               ج) یک سوم                                 د) دو سوم

۴۳- با قید عدواناً در عبارت « و موجب قصاص ازهاق النفس المعصومه المکافئه عمداً عدواناً » کدام مورد را از حکم مذکور خارج می کند؟

الف) مهدور الدم مطلقاً         ب) ما یباح قتله بالنسبه الی شخص دون آخر         ج) ما یکره قتله بالنسبه الی الحاکم         د) مرتد الملی مطلقاً

۴۴- انما تثبت القسامه ………….

الف) مع عدم البینه                          ب) مع اللوث                                ج) مع عدم اللوث                          د) فی النفس لا للاعضاء

۴۵- در عبارت « ویرثه القصاص وارث المال الا الزوجین و قیل ترثه العصبه …… » عصبه چه کسانی هستند؟

الف) پدر- عمو- دایی و فرزندان عمو و فرزندان دایی       ب) پدر و مادر           ج) پدر- برادر- عمو و عمه             د) پدر و بستگان پدری

۴۶- معنای کلمه الکاله در عبارت « لا یجوز الاستیفاء فی النفس و الطرف بالآله الکاله » کدام است؟

الف) تیز                                       ب) کند                                       ج) سمّی                                      د) سنگین

۴۷- من دعا غیره لیلاً فاخرجه من منزله فهو ضامن له ان ………….

الف) فقد بالقصاص                         ب) وجد میتاً بالقصاص                   ج) وجد مقتولاً بالقصاص                 د) وجد مقتولاً بالدیه

۴۸- فی کل من الیدین ……………. سواء الیمین و الشمال و حدها المعصم.

الف) ثلث الدیه                              ب) ربع الدیه                                ج) نصف الدیه                               د) الدیه الکامله

۴۹- فی العنق اذا کسر فصار اصور الدیه « اصور » یعنی:

الف) ثابتاً                                     ب) سالماً                                     ج) فاسداً                                     د) مائلاً

۵۰- لو القاه من مکان شاهق ……………

الف) فهو عمد مع قصد قتله        ب) فهو خطا لانه مخطی فی فعله         ج) فلا قود لانتفا القتل به عادتاً          د) فلا قود لانه لا یعد عدواناً

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.7 + 1 ؟