تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۶ اسفند ۹۴ ساعت ۰۸:۱۱
۹۴ پنج شنبه ۰۶ فروردین

۱۲۱- در این دو مسأله که از هم مستقل است چه کسی با چه کسانی از مورث کافر ارث می برند؟

کافری چند فرزند و نوه کافر و یک نوه مسلمان داشته باشد/ کافری چند فرزند کافر داشته باشد و پس از فوت وی یکی از فرزندانش مسلمان شود.

الف) فرزندان کافر- فرزند مسلمان     ب) فرزندان کافر- همه فرزندان        ج) نوه مسلمان- فرزند مسلمان       د) نوه مسلمان- همه فرزندان

۱۲۲- اگر ورثه متوفی عبارت باشد از زوج ، دو دختر و پدر و مادر در این صورت سهم هر کدام چه میزان خواهد بود؟

الف) زوج ربع، هر دختر ثلث، پدر و مادر هر کدام یک بیست و چهارم             ب) زوج ربع، پدر و مادر هر کدام یک هشتم ، هر دختر ربع

ج) پدر و مادر هر کدام سدس، زوج ثمن، هر دختر سیزده چهل و هشتم                        د) زوج ربع، پدر و مادر هر کدام سدس، هر دختر پنج بیست و چهارم

۱۲۳- آیادر مورد این دو مسئله شریک حق شفعه دارد؟ سه نفر در ملکی شریک باشند و دو نفر هم زمان سهم خود را به شخص دیگری بفروشند شخصی زمینی بخرد و تمام یا قسمتی از ثمن آن ، سهم مشاعی باشد که در یک زمین دیگر دارد.

الف) ندارد- ندارد                         ب) ندارد- دارد                            ج) دارد- ندارد                             د) دارد- دارد

۱۲۴- اگر شخص «الف»  و شخص «ب» در ملکی شریک باشند و شخص «الف» سهم خود را به شخص «ج» منتقل کند و سپس شخص «ج» سهم خود را به شخص «د» منتقل کند و سپس شخص «ب» بدون آگاهی از این دو معامله سهم خود را به شخص  «هـ» منتقل کند ، آیا حق شفعه وجوددارد؟

الف) شخص «هـ» به قائم مقامی از شخص «ب» نسبت به معامله شخص «الف» با شخص «ج» و شخص «ج» با شخص «د» حق شفعه دارد.

ب) حق شفعه وجود ندارد.

ج) شخص «د» نسبت به معامله شخص «ب» با شخص «هـ» حق شفعه دارد.

د) هم شخص «هـ» و هم شخص «د» حق شفعه دارند.

۱۲۵- اگر مادری با کشتی عازم مقصدی شود و فردای آن روز دخترش با کشتی دیگری راهی همان مسیر شود و چند روز بعد در اثر طوفان گسترده هر دو کشتی غرق شود. اولاً اگر زمان غرق شدن هیچ کدام مشخص نباشد و ثانیاً اگر تنها زمان غرق شدن کشتی مادر مشخص باشد، حکم قضیه چیست؟

الف) از هم ارث می برند- تنها مادر ارث می برد.                                   ب) از هم ارث می برند-تنها دختر ارث می برد

ج) از هم ارث نمی برند- تنها مادر ارث می برد.                                                د) از هم ارث نمی برند۰ تنها دختر ارث می برد.

۱۲۶- آیا قتل عمد مورث توسط صغیر ممیز و قتل حکم عمد بدون برنامه ریزی و قصد تملک ترکه مانع ارث است؟

الف) هر دو مانع است.    ب) هیچ کدام مانع نیست.     ج) تنها قتل در حکم عمد مانع است.     د) تنها قتل توسط مورث صغیر ممیز مانع است.

۱۲۷ـ وصیت شخص بلاوارث ……

الف) صحیح است.                                                                         ب) باطل است.

ج) تا ثلث صحیح و مازاد بر آن باطل است.                                          د) غیرنافذ است و منوط به تنفیذ حاکم می باشد.

۱۲۸ـ نسبت به موصی له رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی:

۱)صحیح است.                             ۲)باطل است                    ۳)غیرنافذ است                             ۴)قابل فسخ است.

۱۲۹ـ کدام گزینه صحیح است؟

الف) خیاری بودن بیع علی‌الاصول مانع از اخذ به شفعه نیست.                    ب) خیاری بودن بیع علی‌الاصول مانع از اخذ به شفعه است.

ج) خیاری بودن بیع مانع از اخذ به شفعه نیست.                                     د) خیاری بودن بیع مانع از اخذ به شفعه است.

۱۳۰- اگر کسی چند دختر و چند پسر داشته باشد و به مثل نصیب یکی از آنان وصیت کند:

الف) سهم موصی له به اندازه یکی از دختران است.                                  ب) سهم موصی له به اندازه یکی از پسران است.

ج) وصیت به دلیل مجهول بودن موضوع آن باطل است.                           د) وصیت به دلیل معین نبودن موضوع آن باطل است.

۱۳۱- درمورد اجرت وصی کدام گزینه صحیح است؟

الف) وصی می تواند در برابر کاری که انجام می دهد اجرت المثل بگیرد.

ب) وصی می تواند تنها به اندازه نیاز خود از مال مولی علیه استفاده کند و حق ندارد بیش از آن بخواهد هر چند اجرت المثل کار او بیشتر باشد.

ج) محدود کردن حق اجرت وصی ناظر به موردی است که او متولی اداره امور یتیمان می شود و شامل همه وصایا نمی شود.

د) الف و ج

۱۳۲- اثر رد وصیت بعد از قبول و قبض و اثر رد وصیت قبل از قبول و پس از قبض چیست؟

الف) در فرض اول رد موصی له اثر ندارد و در فرض دوم مؤثر است.

ب) در فرض اول رد موصی له اثر ندارد و در فرض دوم می تواند مؤثر باشد یا نباشد.

ج) در فرض اول و دوم رد موصی له اثر ندارد.

د) در فرض اول و دوم رد موصی له مؤثر می باشد.

۱۳۳- در محاسبه میزان دارایی موصی حین فوت:

الف) مطالبات غیرقابل وصول او منظور نمی شود حتی اگر مدیون وارث باشد.

ب) مطالبات غیرقابل وصول او منظور می شود.

ج) مطالبات غیرقابل وصول او منظور نمی شود مگر اینکه مدیون وارث باشد.

د) هیچکدام

۱۳۴- حجر صغیر ممیز ……………

الف) حجر عام، سوءظنی، قضایی و مبتنی بر نقص اراده است.                      ب) حجر خاص، حمایتی، قضایی و مبتنی بر فقدان اراده است.

ج) حجر عام، حمایتی، قانونی و مبتنی بر نقص اراده است.                           د) حجر خاص، حمایتی، قانونی و مبتنی بر فقدان اراده است.

۱۳۵- ماهیت حقوقی فدیه در طلاق خلع چیست؟

الف) تملیک با شرط فاسخ است.                                                        ب) تملیک معلق به عدم رجوع زوجه است.

ج) تملیک منجز به شرط عدم رجوع زوج است.                                      د) تملیک معوض در برابر طلاق است.

۱۳۶- آیا زن می تواند پیش از نزدیکی با شوهر در تمام مهر تصرف کند؟

الف) زن پیش از نزدیکی حق تصرف در مهر را ندارد.

ب) زن در نکاح منقطع حق تصرف ندارد و در نکاح دائم مجاز است.

ج) زن پیش از نزدیکی نیز مالک تمام مهر است و می تواند در آن تصرف کند.

د) زن پیش از نزدیکی مالک نیمی از مهر است و فقط می تواند در آن نیمه تصرف کند.

۱۳۷- اگر در طلاق خلع فدیه ای که زن باید به شوهر بدهد قبل از تسلیم تلف شود، طلاق چه وضعی دارد؟

الف) طلاق صحیح است و زن مکلف است مثل یا قیمت فدیه را به شوهر بدهد.

ب) طلاق قابل رجوع می گردد.

ج) تلف از مال شوهر است چون قاعده تلف مبیع قبل از قبض در این مورد اجرا نمی شود.

د) طلاق منفسخ می شود.

۱۳۸- هرگاه موصی لهم فقرا باشند وصیت ………………….. و قبول در آن ………………….

الف) ممکن است تملیکی یا عهدی باشد- ممکن است شرط باشد.                                        ب) تملیکی- شرط نیست.

ج) ممکن است عهدی یا تملیکی باشد- شرط نیست.                                                        د) هیچکدام

۱۳۹- کدامیک از اعمال حقوقی زیر در صورت قرار گرفتن در قالب وصیت تغییر ماهیت حقوقی می دهد؟

الف) هبه                                      ب) وکالت                                   ج) وقف                                      د) ابراء

۱۴۰- کدامیک از گزینه های زیر صحیح نیست؟

الف) درجه نزدیک یک دسته مانع ارث بردن درجه دور دسته دیگر نیست.

ب) هم درجات دسته ها مانع هم هستند هم دسته های طبقات مانع هم هستند.

ج) قرابت تنها موجب ارث است.

د) اگر در مورد کسی موجبات متعدده ارث جمع باشد اصولاً به تمامی موجبات ارث می برد.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.4 + 2 ؟