تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۶ اسفند ۹۴ ساعت ۰۷:۳۶
۹۴ پنج شنبه ۰۶ فروردین

۸۶- (الف) در دادگاه شهادت دروغ می دهد و ذیل شهادت نامه را امضاء می نماید. وی مرتکب چه جرمی شده است؟

الف)جعل             ب)شهادت دروغ                    ج)جعل و شهادت دروغ(تعدد مادی)              د)جعل و شهادت دروغ(تعدد معنوی)

۸۷- کدامیک از اعمال زیر از مصادیق جعل معنوی(مفادی) نیست؟

الف)عمل مأمور ثبت احوالی که جنسیت پسر را دختر می نویسد.

ب)عمل فردی که در مصاحبه ورودی، مدرک کارشناسی ارشد خود را به دروغ دکترا می نویسد.

ج)سردفتری که معامله غیرقطعی را قطعی ثبت می کند.

د)سر دفتری که به استناد وکالت نامه فسخ شده ای سند انتقال مالی را تنظیم می کند.

۸۸- سردفتری که تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را مکتوم می نماید مرتکب چه جرمی شده است؟

الف)اتلاف اسناد دولتی                    ب)تخریب                          ج)جعل در اسناد رسمی                            د)کلاهبرداری

۸۹- شخصی که روی یک مجسمه کلماتی را هک کرده و آن را به عنوان عتیقه می فروشد مرتکب چه جرم یا چرایمی شده است؟

الف)کلاهبرداری                           ب)جعل                          ج)جعل و استفاده از سند مجعول                    د)جعل و کلاهبرداری

۹۰- کسی که یک تابلوی نقاشی را کشیده و آن را اثر نقاشی معروف معرفی می کند مرتکب چه جرمی شده است؟

الف)جعل                                     ب)کلاهبرداری                          ج)هیچ جرمی                                   د)استفاده از سند مجعول

۹۱- تغییر ارقام شاسی اتومبیل …….

الف)جعل نوشته است.             ب)جعل در اسناد رسمی است.            ج)جرمی است خاص و مستقل               د)جعل علامت تجاری است.

۹۲- صدور تصدیق نامه پزشکی خلاف واقع در چه صورتی جرم است؟

الف)هرگاه توسط طبیب صادر شود.

ب)هرگاه موجب ورود ضرر به شخص ثالث یا خزانه دولت گردد.

ج)هرگاه برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا تقدیم به مراجع قضایی صادر شود.

د)هرگاه توسط طبیب و برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا تقدیم به مراجع قضایی صادر شود.

۹۳- شخصی یک سکه طلای تقلبی، ساخته و با ذکر این موضوع آن را به نصف قیمت می فروشد. این شخص مرتکب چه جرم یا جرایمی شده است؟

الف)هیچ جرمی                  ب)قلب سکه و ترویج سکه قلب                         ج)کلاهبرداری                       د)قلب سکه و کلاهبرداری

۹۴- سوراخ کردن یک سکه ۲۵ تومانی و خرج کردن آن :

الف)جرم نیست.                ب)تخدیش سکه است.                                ج)قلب سکه است.                         د)جرمی است مستقل

۹۵- قید رایج بودن در کدامیک از اعمال زیر لازم است؟

الف)ساختن سکه طلا          ب)تخدیش سکه طلا                      ج)ساختن سکه غیرطلا و نقره            د)ترویج سکه مخدوش

۹۶- در محاربه:

الف)شرط است که مرتکب مسلمان باشد.                                                         ب)شرط است که مجنی علیه مسلمان باشد.

ج)باید مرتکب غیرمسلمان باشد و مجنی علیه مسلمان                                          د)داشتن مذهب خاص برای طرفین شرط نیست.

۹۷- برای تحقق جرم محاربه :

الف)دست بردن به اسلحه به معنای استفاده از آن ضروری است.

ب)صرف حمل سلاح چه ظاهر و چه مخفی کافی است.

ج)دست بردن به اسحه کافی است و دست بردن اعم است از استفاده و حمل ظاهر یا مخفی.

د)استفاده از اسلحه یا حمل آن به صورت علنی کافی است.

۹۸- در جرایم در حکم محاربه :

الف)نیازی به اثبات رکن روانی نیست.                                                 ب)موضوع جرم در حکم، همان موضوع جرم محاربه است.

ج)مجازات محاربه، به جرم در حکم محاربه تسری پیدا می کند.                  د)عناصر تشکیل دهنده جرم در حکم همان عناصر محاربه است.

۹۹- تأثیر مکان در تحقق جرم محاربه چگونه است؟

الف)محاربه فقط در بیابان صورت می گیرد.                                          ب)محاربه فقط در شهر و آبادی صورت می گیرد.

ج)مکان خاص در تحقق جرم محاربه شرط نیست.                                   د)محاربه فقط در خشکی صورت می گیرد.

۱۰۰- کدام جمله در مورد اعلام بمب گذاری در هواپیما متعلق به یک شرکت خارجی که در فضای ایران پرواز می کند صحیح است؟

الف)این عمل هیچگاه جرم نیست.                                                      ب)هرگاه به قصد برهم زدن امنیت باشد جرم است.

ج)هرگاه منطبق با واقع باشد، جرم است.                                              د)هرگاه دروغ بوده و با قصد بر هم زدن امنیت باشد جرم است.

۱۰۱- معرفی کسی به سفارت یک کشور خارجی در چه صورتی جرم است؟

الف)در صورت استفاده عملی کردن از آن فرد                                      ب)در صورت مناسب بودن آن فرد برای جاسوسی

ج)در صورت جذب شدن وی به سفارت                                              د)در صورتی که معرفی، مسبوق به شناسایی و جذب فرد باشد.

۱۰۲- مجنی علیه جرم سوء قصد، کدامیک از افراد زیر است؟

الف)رهبر                         ب)رهبر و رئیس جمهور          ج)رهبر، روسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید          د)رهبر و مراجع تقلید

۱۰۳- فعالیت تبلیغی در چه صورت جرم است؟

الف)علیه کلیت نظام و یا به نفع گروههای مخالف هرچند موثر نباشد.         ب)علیه کلیت نظام و یا به نفع گروههای مخالف به شرط موثر بودن

ج)علیه رهبر یا روسای قوای سه گانه باشد.                                         د)به نفع دشمن باشد.

۱۰۴- تحریک:

الف)صرفاً در مورد نیروهای مسلح جرم است.

ب)در صورت موثر واقع شدن، جرمی است مستقل.

ج)هم در مورد نظامیان و هم در مورد افراد عادی می تواند یک جرم علیه امنیت محسوب شود.

د)چه در مورد نظامیان و چه افراد عادی، در صورت موثر واقع شدن، یک جرم علیه امنیت محسوب می شود.

۱۰۵- برای تحقق جرم جاسوسی :

الف)مرتکب باید صلاحیت دسترسی به اطلاعات و اسناد را داشته باشد و عالم به عدم صلاحیت گیرنده آنها باشدو تسلیم اسرار نیز با علم و عمد باشد.

ب)مرتکب ممکن است صلاحیت دسترسی به اطلاعات را نداشته باشد ولی علم او به عدم صلاحیت گیرنده و عمد او در تسلیم، شرط است.

ج)مرتکب باید صلاحیت دسترسی به اطلاعات را داشته باشد ولی علم او به عدم صلاحیت گیرنده، شرط نیست.

د)مرتکب ممکن است صلاحیت دسترسی به اطلاعات و علم به عدم صلاحیت گیرنده نداشته باشد.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.4 + 3 ؟