تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۶ اسفند ۹۴ ساعت ۰۷:۴۵
۹۴ پنج شنبه ۰۶ فروردین

۱۰۶-آیا  در بیعی که ثمن آن یک راس گاو معین است و به صورت تلفنی منعقد می شود خیار مجلس و حیوان وجود دارد؟

الف)تنها خیار حیوان وجود دارد.         ب)تنها خیار مجلس وجود دارد.            ج)هر دو وجود دارد.             د)هیچ کدام وجود ندارد.

۱۰۷- در مواردی که خیار عیب و غبن وجود دارد اگر بایع مبیع را تعمیر کند یا اضافه قیمت را به مشتری بازگرداند آیا خیار عیب و غبن  ساقط می شود؟

الف)هر دو ساقط  میشود.     ب)هیچکدام ساقط نمی شود.            ج)فقط خیار عیب ساقط می شود.             د)فقط خیار غبن ساقط می شود.

۱۰۸- اگر شخصی ۱۱۰ کیلو برنج نقدی به نحو کلی بخرد و بایع ظرف یک روز ۱۰۰ کیلوبرنج برای مشتری بفرستد و مشتری ظرف سه روز قیمت آن را نپردازد و برنج فرستاده شده آفت داشته باشد آیا بایع و مشتری خیار تاخیر ثمن و خیار عیب دارند؟

الف) بایع خیار تاخیر ثمن و مشتری خیار عیب دارد.                                            ب)تنها بایع خیار تاخیر ثمن دارد.

ج)تنها مشتری خیار عیب دارد.                                                                      د)هیچکدام خیار ندارند.

۱۰۹- حکم انتقال خیار در حقوق ایران چیست؟

الف) خیار قابل انتقال ارادی و قهری نمی باشد.

ب) خیار قابل انتقال ارادی فقط ما بین دو طرف قرارداد می باشد و قابل انتقال قهری است.

ج) خیار قابل انتقال ارادی نیست ولی قابل انتقال قهری است.

د) خیار قابل انتقال ارادی به طرف مقابل قرارداد (که خیار به زیان او است) و به ثالث نیز می باشد همچنین قابل انتقال قهری هم هست.

۱۱۰- اگر در عقدی شرط سقوط خیارات شود و یکی از دو طرف به مفاد شرطی که به سود دیگری ایجاد شده عمل نکند …………

الف) مشروط له حق فسخ دارد زیرا سقوط خیار در این مورد مخالف نظم عمومی است.

ب) مشروط له حق فسخ دارد زیرا سقوط خیار در این مورد مخالف اصل حاکمیت اراده است.

ج) مشروط له حق فسخ ندارد زیرا مبنا و زمینه آن در عقد از بین رفته است.

د) الف و ب

۱۱۱- دو معامله منعقد می شود در اولین معامله شرط خیار می شود و مدت خیار برای همیشه و بطور دائم برای مشروط له مقرر می شود و در معامله دیگر نیز شرط خیار می شود ولی طرفین درباره مدت آن سکوت می کنند:

الف) هر دو معامله باطل است.

ب) هر دو معامله صحیح است.

ج) معامله اول صحیح است زیرا در موردی که طرفین می دانند خیار فسخ برای همیشه وجود دارد دیگر ابهام و غرری نیست ولی معامله دوم به دلیل غرری بودن باطل است.

د) معامله اول باطل و معامله دوم صحیح است زیرا در معامله دوم بطور ضمنی حق تعیین مدت برای مشروط له وضع شده است.

۱۱۲- شرط تبری از عیوب یکی از اقسام شرط …………….. است.

الف) عدم مسؤولیت            ب) تخفیف مسؤولیت          ج) اسقاط خیار عیب برای طرفی که مورد معیوب را گرفته د) هیچکدام

۱۱۳- خیار تدلیس در کدامیک از عقود ذیل راه دارد؟

الف) بیع                                      ب) نکاح                                     ج) بیمه                                       د) هر سه مورد

۱۱۴- در بیع فضولی …………….

الف) خیار مجلس با مالک است هرچند در مجلس عقد حاضر نباشد.               ب) خیار مجلس با مالک است مشروط بر اینکه در مجلس عقد حاضر باشد.

ج) خیار مجلس با بایع فضولی است.                                                     د) خیار مجلس وجود ندارد.

۱۱۵- اگر ظاهر شود که مبیع معیوب اصلاً مالیت و قیمت نداشته است بیع …………….

الف) توسط مشتری قابل فسخ است.         ب) منفسخ می شود.             ج) باطل است.              د) صحیح است و مشتری حق اخذ ارش دارد.

۱۱۶- خیار تبعض صفقه زمانی حاصل می شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع ………………. باشد.

الف) باطل                                    ب) منفسخ                                   ج) قابل فسخ                                د) هر سه مورد

۱۱۷- اتلاف مبیع بعد از قبض توسط مشتری در زمان خیار مختص مشتری چه تأثیری در عقد دارد؟

الف) عقد بیع منفسخ می شود چون تلف در زمان خیار مختص مشتری به منزله تلف مبیع قبل از قبض بوده و ثمن باید مسترد گردد.      ب) عقد بیع منفسخ می شود اما مشتری باید مثل یا قیمت مبیع را بازگرداند زیرا مبیع را اتلاف کرده است.

ج) عقد بیع صحیح است و مشتری حقی بر بایع ندارد.

د) عقد بیع صحیح است اما چون اتلاف در زمان خیار مختص مشتری صورت گرفته، وی به استناد خیار تعذّر تسلیم حق فسخ عقد را دارد.

۱۱۸- در کدامیک از موارد زیر خیار مجلس راه دارد؟

الف) بیع تلفنی        ب) معامله بیع با خود          ج) بیع مکاتبه ای         د) بیعی که بایع در مجلس فوت کرده ولی ورّاث او در آن مجلس حضور دارند.

۱۱۹- در کدام مورد خیار تأخیر ثمن وجود دارد؟

الف) در صورتیکه مشتری بعد از گذشت ۳ روز ثمن را به بایع بپردازد.

ب) در صورتیکه بایع بعد از گذشت ۳ روز به حق حبس خود جهت مطالبه ثمن استناد کند.

ج) در صورتیکه بعد از قبض مبیع، در دوران خیار مختص بایع، مشتری ثمن را نپرداخته و مبیع تلف شود.

د) هیچکدام

۱۲۰- مشتری حیوانی خریداری کرده و قبض می کند اما ناگهان حیوان در اولین روز عقد دچار بیماری می شود. مشتری چه حقی دارد؟

الف) فقط حق فسخ عقد را دارد.

ب) فقط حق اخذ ارش دارد.

ج) مختار است که عقد را فسخ کرده یا ارش بگیرد.

د) چون عیب بعد از قبض صورت گرفته در صورتی فقط حق اخذ ارش دارد که معلوم نشود عیب حادث در نتیجه عیب قدیم بوده است.

 

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.4 - 5 ؟