تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۶ اسفند ۹۴ ساعت ۰۸:۱۶
۹۴ پنج شنبه ۰۶ فروردین

۷۱- اگر یک شرکت سهامی تشکیل شود و موضوع اصلی فعالیت های شرکت، معاملات راجع به املاک باشد:

الف) فعالیت های شرکت تجاری است و شرکت نیز یک شرکت تجاری محسوب می گردد.

ب) فعالیت های شرکت تبعاً تجاری است و شرکت نیز یک شرکت تجاری محسوب می گردد.

ج) فعالیت های شرکت تجاری محسوب نمی گردد ولی شرکت یک شرکت تجاری محسوب می گردد.

د) شرکت مزبور به دلیل آنکه موضوع آن یک عمل تجاری نیست، باطل است.

۷۲- کدام گزینه مصداق عمل تجاری است؟

الف) خرید اموال منقول به قصد فروش                                     ب) فروش و اجاره دادن اموال منقول

ج) حمل و نقل از راه خشکی                                                             د) گزینه های الف و ج

۷۳- اگر شخصی برای یک مرتبه اقدام به انجام عملیات حراج نماید:

الف) عمل او تجاری است و او نیز تاجر تلقی می گردد.                            ب) عمل او تجاری است ولی او تاجر تلقی نمی گردد.

ج) عمل او تجاری نیست و او نیز تاجر تلقی نمی گردد.                            د) عمل او تجاری نیست ولی او تاجر تلقی می گردد.

۷۴- تاجر شخصی است که:

الف) دارای دفاتر تجاری باشد.                                                          ب) محل اصلی کسب درآمد او، اعمال تجاری باشد.

ج) در قالب بنگاه مبادرت به اعمال تجاری نماید.                                   د) جز اشتغال به اعمال تجاری، اشتغال دیگری نداشته باشد.

۷۵- کدامیک از دفاتر تجاری نیاز به امضاء تاجر تنظیم کننده دارد؟

الف) دفتر روزنامه                          ب) دفتر دارایی                             ج) دفتر روزنامه و دفتر کل              د) دفتر روزنامه، دارایی و کل

۷۶- کدام عبارت صحیح است؟
الف) تعهد دلال، تعهد به نتیجه است و در صورت فسخ معامله مستحق اجرت نیست.

ب) تعهد دلال، تعهد به نتیجه است و در صورت فسخ معامله مستحق اجرت است.

ج) تعهد دلال، تعهد به وسیله است و در صورت فسخ معامله مستحق اجرت نیست.

د) تعهد دلال، تعهد به وسیله است و در صورت فسخ معامله مستحق اجرت است.

۷۷- اگر اشیائی در ضمن معامله به دلال سپرده شود و این اشیاء دچار خسارت گردند:

الف) دلال مسؤول است مگر آنکه ثابت کند که خسارت مستند به او نبوده است.

ب) دلال مسؤول است مگر آنکه بی تقصیری خود را اثبات نماید.

ج) دلال ید امانی ندارد بنابراین مسؤول نیست مگر آنکه ثابت شود خسارت مستند به عمل او است.

د) دلال ید امانی ندارد بنابراین مسؤول نیست مگر آنکه ثابت شود خسارت مستند به تقصیر او است.

۷۸- کدام گزینه صحیح است؟

الف) فوت رئیس تجارتخانه موجب انعزال قائم مقام تجارتی است ولی حجر او، خیر.

ب) حجر رئیس تجارتخانه موجب انعزال قائم مقام تجارتی است ولی فوت او، خیر.

ج) فوت یا حجر رئیس تجارتخانه موجب انعزال قائم مقام تجارتی است.

د) فوت یا حجر رئیس تجارتخانه موجب انعزال قائم مقام تجارتی نیست.

۷۹- اگر چند نفر به عنوان قائم مقام تجارتی منصوب شده باشند:

الف) امضاء هر یک از ایشان به تنهایی، تجارتخانه را ملزم می کند و شرط خلاف آن نیز صحیح نیست.

ب) فقط امضاء تمام ایشان مجتمعاً می تواند تجارتخانه را ملزم کند مگر آنکه خلاف آن اعلام شده باشد.

ج) فقط امضاء اکثریت ایشان می تواند تجارتخانه را ملزم کند مگر آنکه خلاف آن اعلام شده باشد.

د) امضاء هر یک از ایشان به تنهایی، تجارتخانه را ملزم می کند مگر آنکه خلاف آن اعلام شده باشد.

۸۰- کدامیک حق حبس دارند؟

الف) دلال، حق العمل کار                                                                 ب) دلال، حق العمل کار، متصدی حمل و نقل

ج) حق العمل کار، متصدی حمل و نقل                                                 د) دلال، متصدی حمل و نقل

۸۱- اگر کالایی برای حمل به یک متصدی حمل و نقل (الف) سپرده شود و او کالا را از طریق یکی از اشخاصی که با او رابطه استخدامی دارند (ب) حمل نماید و کالا در جریان حمل و نقل تلف گردد:

الف) ارسال کننده برای جبران خسارت می تواند به (الف) رجوع کند بدون آنکه نیاز به اثبات تقصیر او باشد.

ب) ارسال کننده برای جبران خسارت می تواند به (ب) رجوع کند بدون آنکه نیاز به اثبات تقصیر او باشد.

ج) ارسال کننده برای جبران خسارت می تواند به (الف) یا (ب) رجوع کند بدون آنکه نیاز به اثبات تقصیر ایشان باشد.

د) ارسال کننده برای جبران خسارت می تواند به هر یک از (الف) یا (ب) رجوع کند البته در صورتیکه تقصیر ایشان را اثبات نماید.

۸۲- اگر ضمان مؤجل باشد ولی دین اصلی به دلیلی حال شود:

الف) مضمونٌ له می تواند جهت دریافت طلب خود به ضامن رجوع کند ولی ضامن نمی تواند او را به دریافت طلبش الزام کند.

ب) مضمونٌ له می تواند جهت دریافت طلب خود به ضامن رجوع کند و ضامن می تواند او را به دریافت طلبش الزام کند.

ج) مضمونٌ له نمی تواند جهت دریافت طلب خود به ضامن رجوع کند و ضامن نیز نمی تواند او را به دریافت طلبش الزام کند.

د) مضمونٌ له نمی تواند جهت دریافت طلب خود به ضامن رجوع کند ولی ضامن می تواند او را به دریافت طلبش الزام کند.

۸۳- قائم مقام تجارتی:

الف) حق تفویض قائم مقامی به غیر را ندارد اما می تواند برای انجام امور به دیگران وکالت دهد.

ب) حق تفویض قائم مقامی به غیر را دارد و می تواند برای انجام امور به دیگران وکالت دهد.

ج) حق تفویض قائم مقامی به غیر را ندارد و نمی تواند برای انجام امور به دیگران وکالت دهد.

د) حق تفویض قائم مقامی به غیر را دارد ولی نمی تواند برای انجام امور به دیگران وکالت دهد.

۸۴- کدام عبارت صحیح است؟

الف) عضو ناظر و مدیر تصفیه در ضمن حکم ورشکستگی تعیین می گردند.

ب) عضو ناظر و مدیر تصفیه در ضمن حکم ورشکستگی یا ظرف مدت ۵ روز از تاریخ صدور آن تعیین می گردند.

ج) عضو ناظر در ضمن حکم ورشکستگی، و مدیر تصفیه در ضمن حکم ورشکستگی یا ظرف مدت ۵ روز از تاریخ صدور آن تعیین می گردند.

د) مدیر تصفیه در ضمن حکم ورشکستگی، و عضو ناظر در ضمن حکم ورشکستگی یا ظرف مدت ۵ روز از تاریخ صدور آن تعیین می گردند.

۸۵- اگر بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی معلوم شود که تاجر در میزان دارایی و دیون خود تدلیس نموده است:

الف) قرارداد ارفاقی قابل فسخ است این فسخ اثر قهقرایی ندارد.                 ب) قرارداد ارفاقی قابل ابطال است این بطلان اثر قهقرایی ندارد.

ج) قرارداد ارفاقی قابل فسخ است این فسخ اثر قهقرایی دارد.                     د) قرارداد ارفاقی قابل ابطال است این بطلان اثر قهقرایی دارد.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.5 + 1 ؟