تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۵ اسفند ۹۴ ساعت ۱۰:۱۱
۹۴ پنج شنبه ۰۶ فروردین

۵۱- دولت پذیرنده می تواند، علاوه بر رئیس هیأت دیپلماتیک، مشخصات چه شخصی را قبل از شروع مأموریت درخواست کند؟

الف)کاردار                       ب)رئیس امور اداری هیأت دیپلماتیک            ج)همسر رئیس هیأت دیپلماتیک                    د)وابسته نظامی

۵۲- روانامه برای کدامیک از مقامات کشور فرستنده صادر می شود؟

الف)وابسته نظامی                           ب)رئیس پست کنسولی                   ج)رئیس پست سیاسی                                 د)رایزن فرهنگی

۵۳- کنوانسیون سلاح های متعارف خاص مصوب چه سالی است؟

الف)۱۹۷۰                                   ب)۱۹۸۰                                    ج)۱۹۸۵                                                 د)۲۰۰۱

۵۴- اسیر جنگی کیست؟

الف)فقط نیروی نظامی فعال                                                   ب)کلیه اتباع کشورهای متخاصم

ج)فقط افراد غیرنظامی که همراه نیروهای نظامی هستند.                د)کلیه افراد نیروهای نظامی منظم و رزمندگان نهضت های آزادی بخش

۵۵- کدامیک از موارد زیر در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی (داخلی) در هر زمان و مکان ممنوع است؟

الف)اسارت                                  ب)محاکمه کردن                          ج)اعدام کردن                              د)گروگانگیری

۵۶- کدام عبارت زیر صحیح است؟

الف) کشور فرستنده می تواند از مصونیت قضایی مأموران دیپلماتیک صرف نظر کند.

ب) مأمور دیپلماتیک می تواند از مصونیت قضایی دیپلماتیک صرف نظر کند.

ج) کشور فرستنده یا مأمور دیپلماتیک بر حسب مورد می تواند از مصونیت قضایی دیپلماتیک انصراف دهند.

د) انصراف از مصونیت دیپلماتیک بخاطر نظریه مصلحت خدمت دیپلماتیک غیرممکن است.

۵۷- در چه صورتی مأموران دیپلماتیک در کشور ثالث (کشورهای غیر از محل مأموریت) از مصونیت و مزایا برخوردارند؟

الف) اقامت کوتاهی در زمان عزیمت یا بازگشت به محل مأموریت یا از محل مأموریت در کشور ثالثی دارند.

ب) مکاتبات و سایر وسایل ارتباطی رسمی که از قلمرو کشور می گذرد.

ج) مسافرت و گذراندن تعطیلات به کشور ثالث

د) الف و ب صحیح است.

۵۸- کدام عبارت زیر صحیح است؟

الف) امروزه پناهندگی دیپلماتیک در خصوص جرایم سیاسی در حقوق بین الملل پذیرفته شده

ب) امروزه پناهندگی آن هم در جرایم سیاسی فقط پناهندگی سیاسی پذیرفته شده نه پناهندگی دیپلماتیک.

ج) امروزه در حقوق بین الملل پناهندگی دیپلماتیک دارای ضوابط و شرایط جدا از پناهندگی سیاسی ندارد.

د) پناهندگی دیپلماتیک در حقوق بین الملل پذیرفته شده و دایره وسعت آن بیش از پناهندگی سیاسی است.

۵۹- کدامیک مهمترین سند مربوط به عدم توسل به زور و تحریم جنگ است؟

الف) پیمان بریان- کلوگ                 ب) پیمان لوکارنو                           ج) میثاق جامعه ملل                       د) منشور ملل متحد

۶۰- عملیات نظامی بین المللی از طریق سازمان ملل متحد با نظارت شورای امنیت، تحت چه عنوانی در حقوق بین الملل شهرت دارد؟

الف) دفاع جمعی                            ب) اقدام متقابل دسته جمعی ج) امنیت دسته جمعی                     د) عمل تلافی جویانه جمعی

۶۱- برای اولین بار در کدام سند بین المللی عمل تجاوز به عنوان جنایت بین المللی مورد شناسایی واقع گردید؟

الف) منشور ملل متحد         ب) کنوانسیون منع نسل کشی           ج) اعلامیه جهانی حقوق بشر              د) اساسنامه دیوان کیفری بین الملل

۶۲- کدامیک تابع موازین حقوق بشردوستانه بین الملل نیست؟

الف) مخاصمات مسلحانه بین المللی         ب) مخاصمات مسلحانه غیربین المللی           ج) مخاصمات مسلحانه داخلی            د) ب و ج

۶۳- کدامیک از کنوانسیون های زیر در زمره Jus in bello  قرار می گیرد؟

الف) کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹                                              ب) کنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه

ج) کنوانسیون ۱۸۹۹ لاهه                                                                 د) کنوانسیون منع بکارگیری سلاح های هسته ای ۱۹۶۹

۶۴- کدامیک اقدامی است در مقابل امتناع کشور خاطی از جبران خسارت؟

الف) اقدامات متقابل                       ب) جنگ                        ج) مقابله به مثل                            د) قطع و عدم تکرار رفتار متخلفانه

۶۵- دیوان دائمی دادگستری بین المللی اولین بار در کدام قضیه، نقض یک تعهد بین المللی را مبنای مسؤولیت بین المللی تلقی نموده است؟

الف) قضیه کشتی لوتوس                   ب) قضیه کارخانه کورزف                ج) قضیه دانشگاه پیتر پازمانی            د) قضیه ماوروماتیس

۶۶- دیوان دادگستری بین المللی در کدام قضیه اولین بار بر ورود خسارت معنوی که موجد مسؤولیت بین المللی است تأکید می کند؟

الف) قضیه فلات قاره دریای شمال                                                      ب) قضیه شرکت نفت ایران و انگلستان

ج) قضیه تنگه کورفو                                                                        د) قضیه گروگانگیری کارمندان سفارت آمریکا در تهران

۶۷- کدامیک از معاهدات زیر اولین تلاش جهت مقابله با جرایم هواپیماربایی بوده است؟

الف) کنوانسیون ۱۹۴۴ شیکاگو           ب) کنوانسیون ۱۹۶۳ توکیو              ج) کنوانسیون ۱۹۷۰ لاهه            د) کنوانسیون ۱۹۷۱ مونترال

۶۸- طبق کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در مورد روابط دیپلماتیک، کدامیک از اشخاص زیر به عنوان رؤسای مأموریت لحاظ نشده است؟

الف) وزیر مختار                            ب) سفیر                                     ج) رایزن                                     د) کاردار

۶۹- در صورتیکه انقلابیون در مبارزه پیروز شوند و حکومت را در دست گیرند، مسؤولیت بین المللی ناشی از اقدامات حکومت شکست خورده و فرد پیروز در طول انقلاب متوجه کیست؟

الف) مسؤولیت تحقق نمی پذیرد، زیرا حکومت شکست خورده است.       ب) مسؤولیت اعمال حکومت شکست خورده با همان حکومت است.

ج) حکومت جدید فقط مسؤول اعمال انقلابیون می باشد.                      د) حکومت جدید مسؤول کلیه اعمال در طول انقلاب می باشد.

۷۰- دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده آمریکا در تهران چگونه اعمال ارتکابی دانشجویان پیرو خط امام را به دولت ایران منتسب نمود؟

الف) اعمال اتباع دولت        ب) اعمال مستقیم دولت         ج) اعمال گروههای تابع دولت          د) اعمال فردی یا گروهی به حساب دولت

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.5 - 7 ؟