تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۵ اسفند ۹۴ ساعت ۰۸:۱۴
۹۴ پنج شنبه ۰۶ فروردین

۲۱۶- احوال شخصیه یک ایرانی که تابعیت کشور خارجی الف را تحصیل نموده و در کشور خارجی ب اقامت دارد تابع قانون ……. است.

الف)کشور خارجی الف                     ب)ایران                          ج)کشور خارجی ب            د)کشور مورد انتخاب ذی نفع

۲۱۷- مفاد اسناد تابع قانون ……………….. است.

الف)مقر دادگاه                              ب)محل تنظیم                  ج)مناسب                                    د)دولت متبوع تنظیم کننده

۲۱۸- این سئوال که آیا قراردادی باید رسمی باشد یا می تواند عادی هم باشد مربوط است به …………

الف)قانون حاکم بر قرارداد                                                               ب)قانون محل اجرای قرارداد

ج)قانون محل تنظیم قرارداد                                                              د)قانون محل انعقاد قرارداد که متفاوت است با محل تنظیم آن

۲۱۹- قانون حاکم در خصوص کالای در حال حمل با وسایل نقلیه بین المللی در صورت تعارض قوانین، کدام است؟

الف) قانون کشور مقصد                                                                    ب) قانون کشور مبدأ

ج) قانون کشوری که آن وسیله نقلیه در آنجا ثبت شده                            د) کنوانسیون بین المللی حمل و نقل جاده ای

۲۲۰- در مورد اموال واقع در مناطق خارج از حاکمیت دولت ها کدام قانون حاکم است؟

الف) قانون مقر دادگاه         ب) قانون محل وقوع مال                 ج) قانون دولت متبوع حیازت کننده                د) نوانسیون های بین المللی

۲۲۱- مطابق رویه قضایی بین المللی و قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد (قطعنامه شماره ۳۲۰۱) دولت ها در صورت تملک اموال بیگانه در سرزمین خود ……………

الف) به موجب حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی کاملاً آزاد و بی قید و شرط هستند.

ب) به موجب حق مکتسبه بین المللی از چنین حقی برخوردار نیستند.

ج) در صورت طرح در یک مرجع بین المللی امکانپذیر است.

د) در صورت پرداخت غرامت عادلانه و مناسب امکانپذیر است.

۲۲۲- در قانون فرانسه اثر مادی حق التألیف ۵۰ سال است اما در ایتالیا این حق به مدت ۳۰ سال است. حال اگر یک ایرانی که مقیم ایتالیا است کتابی را در آن کشور ثبت کند و سپس در فرانسه منتشر و پخش نماید، این حق چه مدت خواهد بود؟

الف) ۵۰ سال                    ب) ۳۰ سال                       ج) احراز این مسأله با دادگاه است.                      د) بسته به نظر مؤلف دارد.

۲۲۳- قانون حاکم بر معاملات بورس اوراق بهادار کدام است؟

الف) قانون کشور محل بورس       ب) قانون کشور شرکت سهامی (مدیون)         ج) قانون کشور سهام دار (دائن)         د) قانون کشور محل اقامت شرکت

۲۲۴- از لحاظ حقوق بین الملل خصوصی ایران، وصیت نامه ای که یک ایرانی مقیم در خارجه در کشور ثالثی تنظیم کرده باشد از لحاظ شکلی، تابع قانون …………….. می باشد.

الف) ایران            ب) دولت متبوع موصی له                   ج) اقامتگاه تنظیم کننده                  د) کشور محل تنظیم وصیت نامه

۲۲۵- محل وقوع (قاعده محل) در مورد رخدادهای مرکب …………………. است.

الف) محل دادگاه               ب) محل وقوع عمل اصلی                            ج) مناسب ترین قانون         د) قاعده توأمان محل های خسارت

۲۲۶- اجرای نیابت قضایی در دعاوی بین المللی مبین …………….. است.

الف) رفتار متقابل دولت ها     ب) احترام کشورها به نظام و تأسیسات قضایی یکدیگر      ج) اصل تردید در نظام قضایی       د) حقوق مکتسبه بین المللی

۲۲۷- زن و مردی از دو تابعیت مختلف در ایران قصد نکاح دارند، طبق حقوق بین الملل خصوصی ایران، قانون حاکم بر شرایط اساسی صحت نکاح کدام است؟

الف) قانون دولت متبوع مرد   ب) قانون کشور محل وقوع عقد       ج) قانون کشور متبوع زن      د) هر کدام از زن و مرد تابع قانون دولت متبوع خودشان

۲۲۸- اگر زن و شوهری تابعیت های متفاوت داشته باشند، نحوه ارث بردن آنان از یکدیگر تابع قانون ………….. است.

الف) دولت متبوع شوهر       ب) دولت متبوع مورث       ج) هر کدام تابع قانون دولت متبوع خودشان            د) قانون محل وقوع ماترک

۲۲۹- دعوی طلاق زن و مرد فرانسوی شیعه در دادگاه ایران مطرح است با این فرض که در فرانسه در احوال شخصیه قوانین مذهب شرط باشد، دادگاه ایران بر اساس کدام قاعده انشاء رأی می کند؟

الف) قانون ملی فرانسه                     ب) قاعده مذهب شیعه                    ج) بر حسب مورد متفاوت است.        د) قانون مقر دادگاه

۲۳۰- به لحاظ قواعد حقوق بین الملل خصوصی، قانون حاکم بر تشریفات ازدواج کدام است؟

الف) قانون دولت متبوع زوجین                                                          ب) هر کدام تابع قانون دولت متبوع خود

ج) قانون محل تنظیم سند ازدواج                                                        د) حسب مورد قانون محل تنظیم سند و قانون دولت متبوع

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.8 + 5 ؟