تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۴ اسفند ۹۴ ساعت ۱۱:۴۷
۹۴ پنج شنبه ۰۶ فروردین

۱۴۱- استقرار حقوقی و سیاسی انتخابات در شکل نهایی آن متعاقب ظهور کدام نظریه است؟

الف)حاکمیت ملی                           ب)حاکمیت مردم                          ج)تفکیک قوا                                د)دموکراسی مستقیم

۱۴۲- در مقایسه بین نظام ریاستی و پارلمانی کدام گزینه صحیح است؟

الف)وزیران و همکاران رئیس جمهور در نظام ریاستی هیچگونه مسئولیتی ندارند.

ب)در نظام پارلمانی هیأت دولت حق انحلال پارلمان را دارد.

ج)در نظام ریاستی قوه مجریه حق وضع آئین نامه را ندراد.

د)استیضاح در رژیم پارلمانی ناشی از نظارت مستمر پارلمان در امور قوه مجریه است.

۱۴۳- کدام مورد در خصوص نظام دو مجلسی صحیح است؟

الف)صرفاً در کشورهای تک بافت وجود دارد.                                                                ب)صرفاً در کشورهای فدرال وجود دارد.

ج)هم در کشورهای فدرال و هم در کشورهای تک بافت ساده وجود دارد.                             د)صرفاً در کشورهای کنفدرال وجود دارد.

۱۴۴- کدامیک از ویژگیهای قوه مجریه پارلمانی محسوب می شود؟

الف)استقلال ارگانیک قوا      ب)تفکیک نسبی قوا            ج)یک رکنی بودن قوه مجریه د)مسئولیت رئیس مملکت در مقابل پارلمان

۱۴۵- در ایالات متحده آمریکا، در صورت ارتکاب جرم توسط مقامات عالی اجرایی:

الف) رسیدگی و صدور حکم با مجلس سنا است.

ب) رسیدگی و صدور حکم با مجلس نمایندگان است.

ج) رسیدگی مقدماتی با مجلس نمایندگان و صدور حکم با مجلس سنا است.

د) رسیدگی مقدماتی با مجلس نمایندگان و صدور حکم با دادگاه صالح است.

۱۴۶- در نظام پارلمانی انگلستان:

الف) وزراء و نخست وزیر باید از مجلس عوام باشند.                               ب) وزراء از مجلسین و نخست وزیر باید از مجلس عوام باشد.

ج) وزراء و نخست وزیر باید از مجلس لردان باشند.                                د) وزراء از مجلس لردان و نخست وزیر باید از مجلس عوام باشند.

۱۴۷- در کشور فرانسه، آخرین راه حل در صورت اختلاف میان مجلسین در تصویب قانون و به بن بست رسیدن کار، کدام است؟

الف) متن مصوب مجلس ملی بدون نظر مجلس سنا به امضاء رئیس جمهور می رسد.

ب) متن مصوب مجلس سنا بدون نظر مجلس ملی به امضاء رئیس جمهور می رسد.

ج) متن مورد اختلاف به همه پرسی گذارده می شود.

د) متن مورد اختلاف به شورای قانون اساسی فرستاده می شود.

۱۴۸- منظور از قدرت نظام نامه ای:

الف) اختیار قانونگذاری توسط پارلمان است.                                          ب) تصویب آیین نامه های ماهوی توسط قوه مجریه است.

ج) مقررات گذاری توسط پارلمان است.                                                د) اختیار مقررات گذاری توسط مرجع صالح است.

۱۴۹- در کشور فرانسه کدامیک از اختیارات و وظایف رئیس جمهور نیست؟

الف) ریاست هیأت وزیران                ب) انحلال پارلمان             ج) وتوی تعلیقی مصوبات مجلس                    د) انتصاب نخست وزیر

۱۵۰- در کشور انگلستان تعیین نخست وزیر از امتیازات ……………….. است.

الف) مجلس لردان                         ب) مجلس عوام                            ج) مقام سلطنت                            د) مجلسین

۱۵۱- اصل اولیه تحقق رژیم پارلمانی:

الف) مسؤولیت سیاسی وزیران در برابر پارلمان است.                               ب) مسؤولیت سیاسی وزیران در برابر رئیس کشور است.

ج) انحلال پارلمان توسط رئیس دولت است.                                          د) وجود پارلمان است.

۱۵۲- در فرانسه رئیس جمهوری می تواند بعد از مشورت با …………….. مجلس ملی را منحل کند.

الف) نخست وزیر و رئیس مجلس ملی    ب) نخست وزیر و رئیس مجلس سنا        ج) نخست وزیر و رؤسای مجلسین           د) نخست وزیر

۱۵۳- یکی از شرایط تحقق دموکراسی:

الف) تدوین قوانین با پارلمان و تصویب آن تنها با مردم است.                                 ب) وجود چندگانگی سیاسی و تناوب قدرت است.

ج) تنها اقلیت سیاسی قدرت اعتراض دارد.                                                       د) انتخابات حتماً باید در دو درجه صورت گیرد.

۱۵۴- در نظام ریاستی:

الف) رئیس جمهور و پارلمان هر یک خود را مستظهر به حاکمیت ملی دانسته و مستقل از یکدیگرند.

ب) رئیس جمهور حق انحلال پارلمان را دارد و پارلمان نیز حق محاکمه و عزل رئیس جمهور را دارد.

ج) رئیس جمهور مستقل از پارلمان است لیکن رسمیت دولت وی نیاز به رأی پارلمان دارد.

د) دو قوه در ابتکار قانون همکاری نزدیک دارند.

۱۵۵- مطابق اصل حاکمیت ملی در تفویض اختیار قانونگذاری به قوه مجریه:

الف) در صورت تجویز قانون اساسی امکانپذیر است.                                ب) این اختیار در زمان محدودی می تواند مطلق باشد.

ج) مطابق با اصول کلی حقوق اساسی است.                                            د) موافق با اصل همکاری و تفکیک قوا است.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.1 - 2 ؟