تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۵ اسفند ۹۴ ساعت ۰۷:۴۴
۹۴ پنج شنبه ۰۶ فروردین

۱۸۶- در تمدید قراردادکارمندان پیمانی چه شرطی وجود ندارد؟

الف)احراز صلاحیت اخلاقی                                                               ب)جلب رضایت مردم و ارباب رجوع

ج)استقرار پست سازمانی کارمندان                                                      د)ارتقاء سطح علمی و تخصصی در زمینه شغل مورد تصدی

۱۸۷- کدامیک از مقامات زیر مجاز به اعمال مجازات انفصال موقت از یک ماه تا یک سال در مورد کارمندان بدون مراجعه به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری می باشد؟

الف)شهردار اصفهان     ب)معاون پشتیبانی وزیر تعاون        ج)رئیس کانون وکلای دادگستری        د)مدیرکل حقوقی سازمان ثبت احوال کشور

۱۸۸- طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان پیمانی، از حیث بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت، بیکاری و درمان مشمول کدام مقررات می باشند؟

الف)مقررات تأمین اجتماعی      ب)مشابه بیمه کارمندان رسمی          ج)نظام بیمه خاص کارمندان پیمانی         د)مقررات بیمه خدمات درمانی

۱۸۹- در رابطه با استخدام پیمانی و استخدام رسمی کدام گزینه صحیح است؟

الف)در نحوه تغییر محل خدمت و شغل کارمند رسمی و پیمانی تفاوتی وجود ندارد.

ب)محل خدمت کارمند پیمانی در پیمان نامه و شغل مورد تصدی توسط دستگاه ذی ربط مشخص می شود.

ج)محل خدمت و شغل کارمند پیمانی در پیمان نامه و در مورد مستخدم رسمی توسط دستگاه اجرایی ذی ربط مشخص می شود.

د)تغییر محل خدمت و شغل کارمند پیمانی بر عهده دستگاه اجرایی است ولی در مورد کارمند رسمی در حکم او مشخص می شود.

۱۹۰- حفظ پست سازمانی مستخدمان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت مأموریت تا چند ماه الزامی است؟

الف) ۶ ماه                       ب) ۱۲ ماه                                  ج) ۱۸ ماه                                   د) ۲۴ ماه

۱۹۱- ترکیب هیأتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری چگونه است؟

الف) هیأت های بدوی از ۲ عضو اصلی و یک عضو علی البدل و هیأتهای تجدیدنظر از ۳ عضو اصلی تشکیل می شود.

ب) هیأت های بدوی از ۳ عضو و هیأتهای تجدیدنظر از ۵ عضو تشکیل می شوند.

ج) هریک از هیأتهای بدوی و تجدیدنظر از ۳ عضو اصلی و یک یا دو عضو علی البدل تشکیل می شوند.

د) هریک از هیأتهای بدوی و تجدیدنظر از ۵ عضو اصلی تشکیل می شوند.

۱۹۲- هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمند مرد را با حداقل چند سال سابقه خدمت می تواند بازنشسته کند؟

الف) ۱۵                                      ب) ۱۸                               ج) ۲۰                                                د) ۲۵

۱۹۳- آیا هیأتهای تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری می توانند مجازات شدیدتری نسبت به آراء هیأتهای بدوی اعمال کنند؟

الف) در صورت تأیید هیأت عالی نظارت بلامانع است.                                              ب) در صورت وجود مستندات جدید بلامانع است.

ج) در صورت وجود مستندات جدید و تأیید هیأت عالی نظارت بلامانع است.                   د) فقط هیأت عالی نظارت چنین حقی دارد.

۱۹۴- در ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری آمده است:

« در موارد تعدد تخلفات کارمند در دستگاههای مختلفی که در آنها اشتغال داشته است آخرین دستگاهی که کارمند به آن منتقل شده است صالح برای رسیدگی به اتهامات انتسابی و اجرای آراء قطعی صادر شده در خصوص وی است. »

منظور از آخرین دستگاه کدام است؟

الف) دستگاه محل مأموریت اول        ب) دستگاه محل مأموریت آخر               ج) دستگاه متبوع وی                د) دستگاه مورد نظر او

۱۹۵- فوت مستخدم متهم:

الف) موجب توقف رسیدگی و صدور رأی نمی گردد.                                   ب) مرور زمان تخلف اداری وی یکسال است.

ج) حالت استخدامی کارمند از زمان فوت به حالت قبلی قابل تسری نیست.          د) مانع ارسال پرونده به مراجع قضایی برای سایر موارد نیست.

۱۹۶- هیأت عالی نظارت به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری از افراد زیر تشکیل می گردد:

الف) رئیس جمهور (رئیس)- رئیس مجلس شورای اسلامی- رئیس قوه قضائیه- رئیس سازمان بازرسی کل کشور

ب) یک نفر نماینده قوه قضائیه- ۳ نفر از نمایندگان وزرا و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور (رئیس)

ج) دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور (رئیس)- یک نفر نماینده قوه قضائیه- ۳ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی

د) دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی- رئیس قوه قضائیه- رئیس سازمان بازرسی کل

۱۹۷- تأخیر ورود تا چند ساعت قابل اغماض است و در مرخصی استحقاقی منظور می گردد؟

الف) تا ۲ ساعت در هر هفته                                     ب) تا ۱۲ ساعت در هر ماه

ج) تا ۲ ساعت در هر ماه                                          د) تا ۲ ساعت در هر ماه ولی در هیچ حالتی در مرخصی استحقاقی منظور نمی گردد.

۱۹۸- تعیین زمان استفاده از مرخصی استحقاقی طبق قانون استخدام کشوری بر عهده کیست؟

الف) رئیس مستخدم                       ب) رئیس کارگزینی                       ج) مستخدم با موافقت رئیس            د) مستخدم

۱۹۹- در کدامیک از موارد زیر اداره ملزم است با تقاضای مرخصی بدون حقوق مستخدم موافقت نماید؟

الف) مستخدم پس از استفاده از مرخصی استعلاجی به جهت بیماری صعب العلاج قادر به کار نباشد.

ب) مستخدم پس از استفاده از مرخصی استعلاجی به جهت بیماری غیرصعب العلاج قادر به کار نباشد.

ج) مستخدم قصد ادامه تحصیل داشته باشد.

د) مستخدم از کار افتاده باشد.

۲۰۰- در احتساب مرخصی ماه چند روزه است؟

الف) ۳۰ روز                                ب) ۳۱ روز                                 ج) ۲۹ روز                           د) بسته به شرایط اداره دارد.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 - 4 ؟