تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۵ اسفند ۹۴ ساعت ۰۷:۲۶
۹۴ پنج شنبه ۰۶ فروردین

۱۷۱- قراردادی بین یک ایرانی و یکی از اتباع کشور ترکیه منعقد می گردد. در قرارداد شرط داوری شده است. پس ازحدوث

اختلاف، طرفین طبق شرط داوری موجود، یک شخص ترکیه ای را به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب می کنند:

الف) شرط داوری موجود باطل است و طرفین برای حل اختلاف باید به محاکم قضایی رجوع کنند.

ب) قرارداد باطل است.

ج) انتخاب شخص ترکیه ای به عنوان داور باطل است و طرفین باید نسبت به انتخاب داوری که دارای تابعیت یکسان با طرف مقابل نباشد اقدام کنند.

د) شخص ترکیه ای که به عنوان داور مرضی الطرفین تعیین شده است، می تواند اقدام به صدور رأی داوری نماید.

۱۷۲- اگر در قراردادی شرط داوری شده باشد، در صورت حدوث یک اختلاف و ارجاع موضوع به داوری و صدور رأی داوری، اگر رأی داوری بعد از انقضاء مدت داوری صادر گردد:

الف) رأی مزبور باطل است و طرفین باید برای حل اختلاف مجدداً به داوری رجوع نمایند.

ب) رأی مزبور باطل است و طرفین می توانند برای حل اختلاف به دادگاه رجوع نمایند.

ج) رأی مزبور صحیح است اما داور مرتکب تخلف انتظامی شده است و تا ۵ سال از داوری محکوم می گردد.

د) رأی مزبور صحیح است اما داور باید خساراتی را که به واسطه تأخیر در صدور حکم وارد کرده است، جبران نماید.

۱۷۳- ابطال رأی داور:

الف) به موجب درخواست به عمل می آید اما مستلزم پرداخت هزینه دادرسی دعاوی مالی است.

ب) به موجب درخواست به عمل می آید و مستلزم پرداخت هزینه دادرسی دعاوی مالی نیست.

ج) به موجب دادخواست به عمل می آید و مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است.

د) به موجب دادخواست به عمل می آید اما مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.

۱۷۴- کدام دعوی قابل ارجاع به داوری است؟

الف) اثبات زوجیت                         ب) مهریه                                    ج) نسب                                     د) هیچکدام

۱۷۵- در داوری کدام دعوی طاری امکانپذیر است؟

الف) دعوی متقابل              ب) دعوی متقابل و ورود ثالث          ج) دعوی متقابل، ورود ثالث و جلب ثالث                     د) هیچکدام

۱۷۶- قضات:

الف) مطلقاً حق داوری ندارند.                                                ب) در موضوعاتی که قبلاً درباره آنها اظهارنظر کرده اند حق داوری ندارند.

ج) با تراضی طرفین دعوی حق داوری دارند.                             د) می توانند داوری کنند.

۱۷۷- اگر پرونده ای در دیوان عالی تحت رسیدگی فرجامی باشد و طرفین جهت ارجاع به داوری توافق نمایند:

الف) شعبه رسیدگی کننده پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادرکننده رأی فرجام خواسته می فرستد.

ب) شعبه رسیدگی کننده پرونده را به داوری ارجاع می دهد.

ج) شعبه رسیدگی کننده به رسیدگی ادامه می دهد.

د) شعبه رسیدگی کننده با صدور قرار سقوط دعوی پرونده را به داوری ارجاع می دهد.

۱۷۸- اگر در رسیدگی داوران، رسیدگی داوران متوقف بر رسیدگی به طلاق باشد:

الف) رسیدگی داوران تا مشخص شدن حکم قطعی در خصوص طلاق متوقف می گردد.

ب) رسیدگی داوران تا مشخص شدن حکم نهایی در خصوص طلاق متوقف می گردد.

ج) رسیدگی داوران ادامه می یابد.

د) داوران با صدور قرار اناطه ابتدا به طلاق رسیدگی کرده و سپس نسبت به موضوع داوری رسیدگی را ادامه می دهند.

۱۷۹- اگر طرفین یک قرارداد راجع به کلیه اختلافات حاصل از آن قرارداد، شرط داوری درج نمایند، و سپس به اختلافی که حاصل شده است با توافق یکدیگر به دادگاه رجوع نمایند:

الف) دادگاه با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به داوری ارجاع می دهد.

ب) دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می کند و طرفین را به داوری راهنمایی می کند.

ج) دادگاه قرار رد دعوی صادر می کند و طرفین را به داوری راهنمایی می کند.

د) دادگاه به پرونده رسیدگی می کند.

۱۸۰- داوران در داوری ملزم به رعایت:

الف) قوانین ماهوی و شکلی نیستند.   ب) اصول و تشریفات دادرسی نیستند.     ج) اصول دادرسی هستند.    د) اصول و تشریفات دادرسی و قوانین ماهوی اند.

۱۸۱- خاتمه دادن دعوایی که به داوری ارجاع شده است، از طریق صلح در چه صورت مجاز است؟

الف) اگر اکثریت داوران نسبت به صلح صورت گرفته رأی دهند.               ب) اگر از داوران اختیار صلح سلب نشده باشد.

ج) اگر تمام داوران نسبت به صلح صورت گرفته رأی دهند.                      د) گزینه های ب و ج

۱۸۲- کدامیک از طرق شکایت از رأی، قابل اعمال نسبت به رأی داور است؟

الف) واخواهی، تجدیدنظرخواهی، فرجام             ب) واخواهی، تجدیدنظرخواهی           ج) تجدیدنظرخواهی                        د) هیچکدام

۱۸۳- در صورت عدم تعیین مدت داوری در شرط داوری:

الف) مدت داوری را دادگاه تعیین می کند.                                           ب) مدت داوری ۳ ماه است مگر آنکه طرفین خلاف آن را مقرر کنند.

ج) مدت داوری ۳ ماه است مگر آنکه داوران خلاف آن را مقرر کنند.          د) مدت داوری بسته به نظر داوران است.

۱۸۴- حکدام روش شکایت از رأی قابل اعمال نسبت به حکم صادره در خصوص اعسار است؟

الف) واخواهی و تجدیدنظرخواهی                                ب) بسته به موضوع دعوی اصلی ممکن است قابل تجدیدنظرخواهی باشد یا نباشد.

ج) همیشه قابل تجدیدنظرخواهی است.                         د) واخواهی، تجدیدنظرخواهی و فرجام

۱۸۵- کدام گزینه صحیح است؟

الف) برای اثبات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی حداقل ۴ شاهد لازم است.

ب) برای اثبات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی حداقل ۳ شاهد لازم است.

ج) برای اثبات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی حداقل ۲ شاهد لازم است.

د) اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با شهادت ۲ شاهد و سوگند مدعی اثبات می گردد.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.6 + 3 ؟