آخرين بروزرساني :۲۶ اسفند ۹۴ ساعت ۰۹:۱۷
۹۴ چهارشنبه ۰۵ فروردین

 

 

Passage

۱- گزینه c صحیح است؛                       ۲- گزینه b صحیح است؛                      ۳- گزینه b صحیح است؛          ۴- گزینه d صحیح است؛  

۵- گزینه a صحیح است؛                        

Passage

۶- گزینه b صحیح است؛                       ۷- گزینه c صحیح است؛                       ۸- گزینه b صحیح است؛

۹- گزینه a صحیح است؛                       ۱۰- گزینه c صحیح است؛

Passage

۱۱- گزینه b صحیح است؛                    ۱۲- گزینه c صحیح است؛                     ۱۳- گزینه b صحیح است؛

۱۴- گزینه d صحیح است؛

Passage

۱۵- گزینه b صحیح است؛                    ۱۶- گزینه c صحیح است؛                     ۱۷- گزینه d صحیح است؛

۱۸- گزینه c صحیح است؛                     ۱۹- گزینه b صحیح است؛

Õ قسمت دوم: Tests

۲۰- گزینه b صحیح است؛                     ۲۱- گزینه b صحیح است؛                    ۲۲- گزینه d صحیح است؛

۲۳- گزینه c صحیح است؛                     ۲۴- گزینه a صحیح است؛                    ۲۵- گزینه b صحیح است؛        ۲۶- گزینه b صحیح است؛  

۲۷- گزینه c صحیح است؛                     ۲۸- گزینه b صحیح است؛                    ۲۹- گزینه c صحیح است؛        ۳۰- گزینه c صحیح است؛

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران