تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۶ اسفند ۹۴ ساعت ۰۹:۲۴
۹۴ چهارشنبه ۰۵ فروردین

 

 

۲۱- گزینه “ب” صحیح است؛                     ۲۲- گزینه “ج” صحیح است؛                      ۲۳- گزینه “الف” صحیح است؛

۲۴- گزینه “الف” صحیح است؛ ص ۲۴۵ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۲۵- گزینه “د” صحیح است؛ ص ۴۲۶ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۲۶- گزینه “الف” صحیح است؛ ص ۲۴۰ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۲۷- گزینه “ب” صحیح است؛ ص ۴۶۲ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۲۸- گزینه “ب” صحیح است؛

۲۹- گزینه “ج” صحیح است؛ ص ۲۴۹ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۳۰- گزینه “الف” صحیح است؛ ص ۲۵۵ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۳۱- گزینه “ب” صحیح است؛

۳۲- گزینه “ب” صحیح است؛ ص ۴۵۵ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۳۳- گزینه “ب” صحیح است؛

۳۴- گزینه “ج” صحیح است؛ ص ۴۲۸ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۳۵- گزینه “ب” صحیح است؛ ص ۴۲۸ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۳۶- گزینه “د” صحیح است؛ ص ۴۳۸ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۳۷- گزینه “د” صحیح است؛ ص ۴۵۵ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۳۸- گزینه “ب” صحیح است؛ ص ۴۶۴ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۳۹- گزینه “الف” صحیح است؛ ص ۲۴۴ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.1 - 2 ؟