تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۶ اسفند ۹۴ ساعت ۱۰:۱۲
۹۴ چهارشنبه ۰۵ فروردین

۸۶- گزینه “الف” صحیح است؛ ماده ۲۷۶ ق.م.ا و بند ۱ ماده ۲۶۸ ق.م.ا

۸۷- گزینه “د” صحیح است؛ ماده ۲۷۷ ق.م.ا                       ۸۸- گزینه “ب” صحیح است؛ بند(ث) ماده ۲۶۸ ق.م.ا

۸۹- گزینه “ج” صحیح است؛                                            ۹۰- گزینه “د” صحیح است؛ تبصره ۱ ماده ۵ ق. تشدید مجازات اسلامی

۹۱- گزینه “الف” صحیح است؛                                         ۹۲- گزینه “الف” صحیح است؛ رأی وحدت رویه شماره ۱۰

۹۳- گزینه “د” صحیح است؛                                             ۹۴- گزینه “ج” صحیح است؛ زیرا غیرعمدی است.

۹۵- گزینه “ب” صحیح است؛                                           ۹۶- گزینه “ج” صحیح است؛ ماده ۲۸ ق. ثبت

۹۷- گزینه “الف” صحیح است؛ ماده ۶۶۳ ق.م.ا (تعزیرات)     ۹۸- گزینه “الف” صحیح است؛

۹۹- گزینه “ج” صحیح است؛                                            ۱۰۰- گزینه “ب” صحیح است؛ مواد ۶۶۰ و ۷۴۱ ق.م.ا (تعزیرات)

۱۰۱- گزینه “د” صحیح است؛                                          ۱۰۲- گزینه “الف” صحیح است؛ ماده ۶۶۱ ق.م.ا

۱۰۳- گزینه “ب” صحیح است؛                                         ۱۰۴- گزینه “ج” صحیح است؛

۱۰۵- گزینه “د” صحیح است؛ ماده ۵۹۸ ق.م.ا

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.6 - 8 ؟