تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۶ اسفند ۹۴ ساعت ۱۰:۰۴
۹۴ چهارشنبه ۰۵ فروردین

 ۱۰۶- گزینه ۳  صحیح است.

۱۰۷- گزینه ۱ صحیح است. به استناد م ۳۵۳ ق.م

۱۰۸- گزینه ۳ صحیح است.

۱۰۹- گزینه ۱ صحیح است. به استناد م ۳۷۸ ق.م

۱۱۰- گزینه ۲ صحیح است. زیرا عقد بیع در مواردی مثل بیع مال غیرمنقول ثبت شده، تشریفاتی و در مواردی مثل بیع صرف عینی است.

۱۱۱- گزینه ۴ صحیح است. در مبیع عین معین خریدار حق فسخ عقد به استناد خیار تخلف از شرط را دارد.

۱۱۲- گزینه ۴ صحیح است.

۱۱۳- گزینه ۴ صحیح است. در چنین حالتی معامله فقط نسبت به آن قسمت باطل است اما مشتری حق فسخ کل معامله را به استناد خیار تبعض صفقه دارد.

۱۱۴- گزینه ۳ صحیح است. در بیع شرط مالکیت از زمان انعقاد بیع (وقوع ایجاب و قبول) به طرفین منتقل می گردد و نه از زمان انقضاء خیار، و در عقد بیع صرف (بیع طلا و نقره) زمان انعقاد عقد زمان قبض ثمن و مبیع است.

۱۱۵- گزینه د صحیح است؛

۱۱۶- گزینه الف صحیح است؛

۱۱۷- گزینه الف صحیح است؛

۱۱۸- گزینه ب صحیح است؛

۱۱۹- گزینه الف صحیح است؛ به استناد ماده ۳۴۸ ق.م. زیرا قدرت بر تسلیم در حین انعقاد معامله شرط است.

۱۲۰- گزینه ج صحیح است؛

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.9 + 8 ؟