تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۶ اسفند ۹۴ ساعت ۱۰:۲۳
۹۴ چهارشنبه ۰۵ فروردین

۷۱- گزینه “د” صحیح است؛ به استناد ماده ۲۳۳ ق.ت.

۷۲- گزینه “د” صحیح است؛ به استناد بند ۲ ماده ۲۲۳ ق.ت. و ماده ۲۲۵ ق.ت. بقیه گزینه ها به استناد مواد ۲۲۳ و ۲۲۴ ق.ت. نادرست می باشند.

۷۳- گزینه “ب” صحیح است؛

۷۴- گزینه “الف” صحیح است؛ به استناد ماده ۲۲۴ ق.ت.

۷۵- گزینه “ج” صحیح است؛ به استناد ماده ۲۲۸ ق.ت. قید کرده است که قبولی برات در خود برات نوشته می شود. قبولی به موجب یک سند جداگانه فقط به موجب مقررات مدنی مؤثر است.

۷۶- گزینه “د” صحیح است؛ به استناد ماده ۲۷۰ ق.ت. پرداخت شخص ثالث فقط از طرف برات دهنده و ظهرنویسان پذیرفته شده است بنابراین اگر شخص ثالث وجه برات را از جانب برات گیر بپردازد تابع مقررات مدنی و ماده ۲۶۷ ق.م. است. بنابراین پرداخت کننده در صورتی می تواند به برات گیر رجوع کند که از جانب او اذن در تأدیه داشته باشد.

۷۷- گزینه “ب” صحیح است؛ به استناد ماده ۲۴۶ ق.ت. ظهرنویسی نیازی به ذکر نام منتقلٌ الیه و تاریخ ظهرنویسی ندارد. همچنین علی رغم آنکه ماده ۲۴۶ ق.ت. در ظهرنویسی امضاء ظهرنویس را لازم دانسته است اما با توجه به آنکه در ماده ۲۲۳ ق.ت. برای صدور برات، مهر را نیز کافی دانسته است بنابراین در ظهرنویسی نیز باید با استفاده از قیاس اولویت مهر را کافی بدانیم.

۷۸- گزینه “ج” صحیح است؛ به استناد ماده ۲۷۳ ق.ت.

۷۹- گزینهالف” صحیح است؛ به استناد ماده ۳۰۵ ق.ت.

۸۰- گزینه “د” صحیح است؛ صدور و ظهرنویسی کلیه اسناد تجاری در وجه حامل ممکن است. فقط برات به استناد ماده ۲۲۴ ق.ت. قابل صدور در وجه حامل نمی باشد.

۸۱- گزینه “الف” صحیح است؛ به استناد ماده ۳۰۶ ق.ت. و ماده ۳۰۹ همان قانون.

۸۲- گزینه “د” صحیح است؛

۸۳- گزینه “ج” صحیح است؛

۸۴- گزینه “ج” صحیح است؛ به استناد ماده ۳۱۳ ق.ت. چک از لحاظ مقررات تجاری همیشه بی وعده است.

۸۵- گزینه “الف” صحیح است؛ به استناد بند ۸ ماده ۲ و ماده ۳۱۳ ق.ت. در مورد صدور سفته اختلاف نظر است که با توجه به حصری بودن اعمال تجاری مذکور در ماده ۲ ق.ت. باید قائل بدین امر شویم که صدور سفته عمل تجاری نیست.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.5 + 1 ؟