تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۶ اسفند ۹۴ ساعت ۰۹:۱۲
۹۴ چهارشنبه ۰۵ فروردین

۱۸۶- مقر اصلی دیوان در کجاست؟

الف)تهران                        ب)در تمامی استانهای کشور             ج)در برخی از استانهای کشور                       د)تهران و قم

۱۸۷- حقوق و مزایای مشاورین دیوان که در زمان حاکمیت قانون قبل استخدام شده اند مطابق مقررات ………. پرداخت می گردد.

الف)زمان حاضر                                                                             ب)زمان انتصاب

ج)بنابه صلاحدید رئیس دیوان زمان حاضر یا زمان انتصاب                        د)بنا به صلاحدید رئیس قوه قضائیه زمان حاضر یا زمان انتصاب

۱۸۸- مرجع حل اختلاف در صلاحیت میان شعب دیوان و سایر مراجع قضایی ……………… است.

الف)رئیس قوه قضائیه             ب)رئیس دیوان عدالت اداری              ج)رئیس دیوان عالی کشور                      د)شعب دیوان عالی کشور

۱۸۹- کدامیک از افراد زیر در هیأت مرکزی گزینش عضویت ندارند؟

الف) نماینده رئیس کل دیوان عدالت اداری                                          ب) نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

ج) نماینده وزیر                                                                             د) نماینده هیأت عالی گزینش

۱۹۰- گزینش در چه مواردی بر اساس ضوابط انتخاب اصلح انجام می شود؟

الف) تمام موارد                                                                             ب) در هیچ مورد فقط بر اساس امتیازات کسب شده

ج) در مورد مشاغل حساس و موارد خاص                                             د) فقط در مورد اعزام به مأموریت ثابت خارج از کشور

۱۹۱- ساعات کار خدمت نیمه وقت بانوان حداقل ……………. و حداکثر ………………. است.

الف) یک دوم- یک دوم                  ب) یک دوم- دو سوم                    ج) یک دوم- سه چهارم                  د) دو سوم- سه چهارم

۱۹۲- افرادی که ……………… از ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مستثنی هستند.

الف) به صورت مستقیم و غیرمستقیم از سوی مقام رهبری منصوب شده اند.

ب) از سوی مقام رهبری یا رئیس جمهوری منصوب شده اند.

ج) به صورت مستقیم از سوی مقام رهبری منصوب شده اند.

د) به صورت مستقیم از سوی رئیس جمهور و به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از سوی مقام رهبری منصوب شده اند.

۱۹۳- قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مطابق کدام اصل قانون اساسی است؟

الف) اصل ۱۳۰                 ب) اصل ۱۳۵                              ج) اصل ۱۴۱                   د) اصل ۱۷۰

۱۹۴- محکومیت متخلفان از قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی چیست؟

الف) انفصال دائم از خدمات دولتی                                                      ب) انفصال موقت از یک سال تا دو سال

ج) انفصال موقت از خدمت از ۶ ماه تا یک سال                                      د) پرداخت ۳ برابر مبالغ دریافت شده به عنوان حقوق و مزایا

۱۹۵- نتیجه بازرسی سازمان بازرسی کل کشور از بنیادها به اطلاع چه کسی یا مرجعی می رسد؟

الف) مراتب را به وزیر کشور اطلاع می دهد.                                         ب) به شورای شهر اطلاع می دهد.

ج) به مقام رهبری اطلاع می دهد.                                                       د) به رئیس جمهور اطلاع می دهد.

۱۹۶- مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم خارج از ایران در رابطه با آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری چه میزان است؟

الف)۲۰ روز                                 ب)یک ماه                                   ج)۵۰ روز                                   د)۶۰ روز

۱۹۷- رونوشت دادنامه های دیوان ظرف …….. روز برای ابلاغ به طرفین ارسال می گردد.

الف)۲ روز                                   ب)۳ روز                                    ج)۵ روز                                     د)۷ روز

۱۹۸- مهلت زمان اعاده دادرسی در مورد آراء دیوان عدالت اداری در مصداقی که حکم خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد چه میزان است؟

الف)۱۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی شعبه                                                              ب)۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی شعبه

ج)۱۰ روز از تاریخ حصول سبب اعاده دادرسی                                                   د)۲۰ روز از تاریخ حصول سبب اعاده دادرسی

۱۹۹- هزینه دادرسی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری چه میزان است؟

الف)۰۰۰/۱۰۰ هزار ریال                             ب)۰۰۰/۵۰ ریال                 ج)۰۰۰/۲۰۰ ریال                        د)۰۰۰/۳۰۰ هزار ریال

۲۰۰- تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در قانون دیوان به عهده ………………. است.

الف)شعب دیوان عدالت اداری     ب)شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری      ج)دادگاههای عمومی         د)هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.6 - 9 ؟