تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۶ اسفند ۹۴ ساعت ۰۹:۰۸
۹۴ چهارشنبه ۰۵ فروردین

۱۸۶- گزینه الفصحیح است؛                           ۱۸۷- گزینه ب صحیح است؛                 ۱۸۸- گزینه “د” صحیح است؛

۱۸۹- گزینه الف صحیح است؛                           ۱۹۰- گزینه ج صحیح است؛                  ۱۹۱- گزینه ج صحیح است؛

۱۹۲- گزینه ج صحیح است؛                              ۱۹۳- گزینه ج صحیح است؛                  ۱۹۴- گزینه ج صحیح است؛

۱۹۵- گزینه د صحیح است؛                              ۱۹۶- گزینه د صحیح است؛                  ۱۹۷- گزینه ج صحیح است؛

۱۹۸- گزینه ب صحیح است؛                             ۱۹۹- گزینه جصحیح است؛                  ۲۰۰- گزینه ج صحیح است؛

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 - 7 ؟