تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۶ اسفند ۹۴ ساعت ۰۹:۰۳
۹۴ چهارشنبه ۰۵ فروردین

۱۷۱- گزینه ب صحیح است؛                             ۲۱۷– گزینه الف صحیح است؛                ۱۷۳– گزینه ج صحیح است؛

۱۷۴- گزینه ب صحیح است؛ به استناد مواد ۳۸۰ و ۳۸۱ ق.آ.د.م.       ۱۷۵- گزینه ب صحیح است؛ به استناد ماده ۳۸۲ ق.آ.د.م.

۱۷۶- گزینه ب صحیح است؛ به استناد ماده ۳۹۳ ق.آ.د.م.                ۱۷۷- گزینه د صحیح است؛

۱۷۸- گزینه د صحیح است؛                                                      ۱۷۹- گزینه الف صحیح است؛ به استناد ماده ۳۸۳ ق.آ.د.م.

۱۸۰- گزینه د صحیح است؛ به استناد بند الف ماده ۳۸۶ ق.آ.د.م.       ۱۸۱- گزینه د صحیح است؛

۱۸۲- گزینه الف صحیح است؛ به استناد ماده ۴۰۹ ق.آ.د.م. از آنجا که این رسیدگی در ادامه رسیدگی سابق است بنابراین هزینه دادرسی مجدد لازم نیست.

۱۸۳- گزینه ب صحیح است؛ به استناد مواد ۴۱۷ و ۴۲۰ ق.آ.د.م. که قطعی بودن رأی را شرط اعتراض ثالث دانسته است.

۱۸۴- گزینه ب صحیح است؛ به استناد ماده ۴۲۰ ق.آ.د.م.                ۱۸۵- گزینه د صحیح است؛

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 - 8 ؟