تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۶ اسفند ۹۴ ساعت ۰۹:۱۹
۹۴ چهارشنبه ۰۵ فروردین

۳۱- با توجه به این مسئله که (ولو کان من الابوین زوج او زوجه فله نصیبه الاعلی و الام ثلث الاصل و الباقی للأب) اگر

مردی بمیرد و وارث وی زوجه و والدین باشد و ما ترک او دو میلیون تومان باشد سهم زوجه چقدر است؟

الف)یک میلیون تومان               ب)پانصدهزار تومان                ج)دویست و پتجاه هزار تومان     د)جهارصد هزار تومان

۳۲- در این عبارت کدام گزینه صحیح است؟ ( الوصی امین فلا ……… ماکان فی یده الامع التعدی او التفریط)

الف)یحز                              ب)یجبر                             ج)یضمن                            د)هیچکدام

۳۳- سهم ارث دو خواهر پدری چقدر است؟

الف)دو سوم                          ب)یک چهارم                       ج)یک سوم                         د)یک دوم

۳۴- منظور از مشقّص چیست؟

الف) بنده ای است که جزئی از او آزاد شده است.                                   ب) جزء مشاع از مورد وصیت است.

ج) ملک مورد وصیت است که حقی در آن برای غیر وجود دارد.                د) فردی است که با دیگری در مورد وصیت شریک خواهد شد.

۳۵- با توجه به عبارت « یجتمع الثمن مع السدس » کدام گزینه به عنوان مصداق عبارت درست است؟

الف) وراث فرض بر مورد نظر عبارت باشند از: زوجه و پدر

ب) وراث فرض بر مورد نظر عبارت باشند از: زوجه و یک دختر (با وجود مادر برای متوفی)

ج) وراث فرض بر مورد نظر عبارت باشند از: زوجه و کلا له امی واحد (با وجود یک پسر برای متوفی)

د) وراث فرض بر مورد نظر عبارت باشند از: زوجه و مادر (با وجود یک پسر برای متوفی)

۳۶- از تعریف زیر در خصوص وصیت کدام مورد خارج است؟

             « الوصیه تملیک عین او منفعه او تسلیط علی تصرف بعد الوفاه »

الف) الوصیه بابراء المدیون                                                                ب) الوصایه الی الغیر بانفاذ الوصیه

ج) الوصیه بتملیک الثمره الموجوده بالفعل علی الشجره                              د) الوصیه بتملیک الثمره غیر الموجوده بالفعل علی الشجره المثمره

۳۷- فی میراث الخنثی فله من الذکر و له مع الانثی:

الف) ثلاثه عشر من الاربعین                                                              ب) خمسه من اثنی عشر سبعه من اثنی عشر

ج) خمسه عشر من الاربعین                                                              د) تسعه من اثنی عشر

۳۸- اگر ورثه متوفی منحصر به پدر، مادر و دختر او باشند؛ ترکه چگونه تقسیم می شود؟

الف) یک ششم پدر، یک ششم مادر، یک دوم دختر و بقیه رداً به دختر داده می شود.

ب) یک ششم پدر، یک ششم مادر، یک دوم دختر و بقیه اخماساً بینشان تقسیم می شود.

ج) یک ششم پدر، یک ششم مادر، یک دوم دختر و بقیه رداً به پدر و دختر داده می شود.

د) یک ششم پدر، یک سوم مادر، یک سوم دختر و بقیه اثلاثاً بینشان تقسیم می شود.

۳۹- در عبارت « و یتخیر الوارث فی المتواطی کالعبد و فی المشترک کالقوس » مراد از متواطی چیست؟ و مفهوم عبارت کدام است؟

الف) مفهوم کلی مشکک که افراد فراوان دارد- در وصیت به امر مشکک مخیر است یک فرد را برگزیند.

ب) مفهوم کلی مشکک که افراد فراوان دارد- در وصیت به متواطی وارث حق انتخاب یک فرد را دارد.

ج) مفهوم کلی متساوی که مصادیق فراوان دارد- در وصیت به متواطی وارث در انتخاب هر فردی مختار است.

د) مفهوم جزئی مشخص که یک فرد یا بیشتر دارد- در وصیت به متواطی وارث در انتخاب هر فردی مختار است.

۴۰- ولو جمع المریض بین منجزه و موخره قدمت ……………….

الف) المنجزه من الثلث                     ب) الموخره من الثلث                     ج) المنجزه من صلب المال               د) الموخره من صلب المال

۴۱- چنانچه میت در آستانه مرگ نیمی از اموال خود را برای کسی وصیت کند:

الف) تنها زاید از ثلث به او تعلق می گیرد.                                             ب) تنها ثلث مال به او تعلق می گیرد.

ج) لازم است وارث ثلث مال را اجازه دهد.                                           د) لازم است وارث زاید از ثلث را اجازه دهد.

۴۲- مفهوم دقیق عبارت « تمنع الزوجه غیر ذات الولد من الارض عیناً و قیمه و من الآلات و الابنیه عیناً لا قیمه » کدام گزینه است؟

الف) زن از ارث زمین چه از نظر عین و چه از نظر قیمت محروم است ولی از آلات بنا و ساختمان از نظر قیمت ارث می برد نه از عین آنها

ب) زنی که از شوهرش فرزند نداشته باشد از ارث زمین چه از خود زمین چه از قیمت آن محروم است و از ارث خود آلات و ابنیه محروم است نه از قیمت آنها

ج) زن از ارث زمین مطلقاً محروم است و از آلات و ابنیه عیناً ارث نمی برد لکن از قیمت آنها ارث می برد.

د) زنی که از شوهرش فرزند دارد از ارث زمین مطلقاً محروم است و از ارث عین آلات و بناها محروم است نه از قیمت آنها

۴۳- عبارت زیر را با توجه به گزینه ها تکمیل نمایید « لا تبطل الوصیه بعروض الاعناء و الجنون ……. و ان بقیا الی حین الممات. »

الف) الوصی                                  ب) للموصی له                              ج) للموصی                                  د) للمقیم

۴۴- یکی از موانع ارث، قتل است اگر قتل خطای محض باشد چه وضعیتی پیش می آید؟

الف) مثل قتل عمدی از ارث محروم است.

ب) در صورت گذشت سایر اولیاء دم از ارث محروم نیست.

ج) تنها از دیه محروم است.

د) در صورت بروز حادثه غیرعمدی که منجر به قتل شود با گذشت شاکی تنها از دیه محروم است.

۴۵- فرد خنثی اگر مرتد شود حکمش چیست؟ و چرا؟

الف) کشته می شود- به دلیل قصور عقل                                               ب) کشته نمی شود- به دلیل شک در نوع جنسیت

ج) کشته نمی شود- به دلیل قصور عقل                                                د) کشته می شود- به دلیل شک در نوع جنسیت

۴۶- اگر فریضه از سهام کمتر باشد در این صورت از سهم چه کسی کم می شود؟

الف) زن                                       ب) شوهر                                    ج) والدین                                    د) دختران

۴۷- عبارت زیر را با توجه به گزینه ها تکمیل نمایید.

             « یشترط فی التوارث بالزوجیه ان یکون العقد ………….. »

الف) صحیحاً                                 ب) نافذاً                                      ج) دائماً و منقطعاً                           د) دائماً

۴۸- از عبارت « الحمل یورث اذا الفضل حیا او تحرک حرکه الاحیاء ثم مات » استفاده می شود که ارث بردن نوزاد در صورتی جایز است که:

الف) قبل از فوت پدر متولد شود.                                                        ب) زنده متولد شود هرچند که بلافاصله فوت نماید.

ج) پس از تولد بزرگ شود و حرکت نماید.                                            د) صحیح و سالم و بدون نقص باشد.

۴۹- مقصود از وجود در عبارت « و یشترط فی الموصی له الوجود » کدامیک از گزینه ها است؟

الف) انعقاد نطفه                             ب) تولد                                      ج) حلول روح                              د) قابلیت تملک

۵۰- با توجه به عبارت « ان رد الوصیه بعد القبول لم تبطل » کدام گزینه مناسب است؟

الف) اعراض موجب زوال ملک است.              ب) قبض شرط صحت است. ج) وصیت عقد است.              د) وصیت ایقاع است.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.7 - 10 ؟