تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۶ اسفند ۹۴ ساعت ۱۰:۰۱
۹۴ چهارشنبه ۰۵ فروردین

۱۲۱- درخصوص تفاوت عقود اذنی و اذن کدام گزینه صحیح است؟

۱)بین این دو تفاوتی وجود ندارد.                                                        ۲)در اذن، اراده مأذون در وقوع یا بقای آن نقشی ندارد.

۳)در عقود اذنی، اراده مأذون در وقوع آن نقشی ندارد.                             ۴)هیچکدام

۱۲۲- در عقد ودیعه پس از فوت مودع:

۱) عقد منحل می گردد و امین می تواند ودیعه را به هریک از وراث رد نماید.

۲) عقد منحل نمی گردد اما امین باید ودیعه را به حاکم رد نماید.

۳) عقد منحل می گردد و امین درصورت عدم توافق ورّاث باید ودیعه را به حاکم رد نماید.

۴) عقد منحل نمی گردد اما امین درصورت عدم توافق ورّاث باید ودیعه را به حاکم رد نماید.

۱۲۳- کدام گزینه خصوصیات عقد ودیعه را به صورت صحیح بیان نموده است؟

۱) عقدی است اذنی،جایز، رضایی، بلاعوض و مسامحه ای.                    ۲) عقدی است وثیقه ای، عهدی، جایز، رضایی، بلاعوض و مسامحه ای.

۳) عقدی است اذنی، تملیکی، جایز، رضایی، بلاعوض و مسامحه ای.         ۴) عقدی است اذنی، عهدی، جایز، رضایی، بلاعوض و مغابنه ای.

۱۲۴- کدام گزینه صحیح است؟

۱)اگر شخصی مال خود را نزد صغیر غیرممیز و مجنون ودیعه گذارد و سپس تلف گردد صغیر غیرممیز مسئول است اما مجنون مسئول نیست.

۲) اگر شخصی مال خود را نزد صغیر غیرممیز و مجنون ودیعه گذارد و سپس تلف گردد صغیر غیرممیز و مجنون مسئول نیستند.

۳) اگر مودع و مستودع هر دو محجور باشند و مال تلف گردد مستودع مسئول نیست.

۴) از لحاظ اصول حقوقی اگر در اثنای مدت ودیعه، مستودع محجور گردد عقد باطل می گردد و بطلان آن به گذشته نیز سرایت می نماید.

۱۲۵- کدام یک از موارد زیر در زمره تعهدات امانت گذار در عقد ودیعه می باشد؟

۱)پذیرفتن رد مال امانی توسط مستودع     ۲)پرداخت هزینه نگهداری مال       ۳)پرداخت هزینه های رد مال         ۴)هر سه مورد صحیح است.

۱۲۶- درخصوص عقد عاریه کدام گزینه صحیح است؟

۱)اگر معیر پس از انعقاد عقد عاریه، مال را به قبض ندهد مستعیر می تواند یا اجبار به تحویل را بخواهد و یا خسارت عدم انجام تعهد را.

۲) اگر معیر پس از انعقاد عقد عاریه، مال را به قبض ندهد مستعیر فقط می تواند اجبار به تحویل را بخواهد.

۳) اگر معیر پس از انعقاد عقد عاریه، مال را به قبض ندهد مستعیر فقط می تواند خسارت عدم انجام تعهد را بخواهد.

۴) اگر معیر پس از انعقاد عقد عاریه، مال را به قبض ندهد مستعیر نه می تواند اجبار به تحویل را بخواهد و نه خسارت عدم انجام تعهد را.

۱۲۷- درخصوص تفاوت های عقد عاریه با نهادهای مشابه کدام گزینه صحیح نیست؟

۱)قرض عقدی تملیکی است و شبه معوض اما عاریه عقدی مجانی است و جایز تملیکی.

۲)مستعیر همواره ید امانی دارد و تنها درصورت تعدی و تفریط ید ضمانی خواهد داشت.

۳)اباحه انتفاع از ایقاعات یک طرفه است اما عاریه عقد است.

۴)هر سه مورد.

 

۱۲۸- در عقد قرض درخصوص تعیین زمان مطالبه مال از سوی مقرض:

۱)مطلقاً در اختیار مقرض است.                                                ۲)اصل بر این است که در اختیار مقترض است.

۳)اصل بر این است که با توافق طرفین تعیین گردد.           ۴) اصل بر این است که در اختیار مقرض است اما می توان با توافق طرفین نیز تعیین نمود.

۱۲۹- موضوع عقد وکالت:

۱)شامل انجام کلیه اعمال حقوقی و مادی می گردد.                                 ۲)شامل انجام کلیه اعمال حقوقی می گردد.

۳)اصولاً شامل انجام کلیه اعمال حقوقی می گردد.                                    ۴)اصولاً شامل انجام کلیه اعمال حقوقی و مادی می گردد.

۱۳۰- درخصوص عقد ضمان کدام گزینه صحیح است؟

۱)عقد ضمان در تمام موارد لازم است.                                                                       ۲)در عقد ضمان تعلیق در تعهد به پرداخت راه ندارد.

۳)در دین حال ضامن نمی تواند برای پرداخت اجلی تعیین نماید اما در دین مؤجل می تواند.        ۴)ضمان مؤجل به فوت ضامن حال می گردد.

۱۳۱- شخصی به صورت نقل ذمه ضامن شخص (الف) می گردد، اما قبل از ادای دین توسط ضامن، (الف) خود دین را پرداخت می نماید، در این حالت نیز اگر ضامن دین را پرداخت نماید:

۱)نمی تواند به (الف) یا به مضمون له مراجعه نماید.                                                 ۲)نمی تواند به (الف) مراجعه اما می تواند به مضمون له مراجعه نماید.

۳)نمی تواند به مضمون له مراجعه اما می تواند به (الف) مراجعه نماید.                           ۴)می تواند به (الف) یا مضمون له مراجعه نماید.

۱۳۲- اعسار ضامن در حین عقد:

۱) باعث بطلان عقد می شود.                                                                        ۲) باعث انفساخ عقد می شود.

۳) اثری در عقد نمی گذارد و مضمون له جاهل فقط حق فسخ عقد را دارد.                             ۴) باعث عدم نفوذ عقد می شود.

۱۳۳- عقد صلح در مقام هر معامله‌ای که باشد:

۱) نه نتیجه و نه شرایط آن معامله را دارد.                                           ۲) نتیجه و شرایط همان معامله را دارد.

۳) نتیجه آن معامله را دارد، ولی شرایط آن معامله را ندارد.                      ۴) نتیجه آن معامله را ندارد، ولی شرایط آن معامله را دارد.

۱۳۴- ضمان از دین مبهم…..

۱)باطل است.                                ۲)قابل فسخ است.                         ۳)غیر نافذ است.                           ۴)صحیح است.

۱۳۵- بعد از فوت واهب یا متهب……

۱)رجوع ممکن نیست.               ۲)رجوع ممکن است.                ۳)اصولاً رجوع ممکن نیست.             ۴)اصولاً رجوع ممکن است.

۱۳۶- ضمان عهده نسبت به درک مبیع شامل کدامیک از فروض زیر نمی شود؟

۱)انحلال بیع به اقاله                                                           ۲)بطلان بیع به جهت مقدور التسلیم نبودن مبیع

۳)بطلان بیع به جهت مالیت نداشتن مبیع                                 ۴)بطلان بیع به جهت مستحق للغیر در آمدن مبیع

۱۳۷- آیا در عقد عاریه، مستعیر ضامن منقصت ناشی از صرف استعمال مال نیز خواهد بود؟

۱)اصل بر این است که ضامن نمی باشد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.

۲) اصل بر این است که ضامن می باشد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.

۳)مطلقاً چنین مسئولیتی نخواهد داشت حتی اگر شرط شده باشد.

۴)مطلقاً چنین مسئولیتی خواهد داشت و نمی توان شرط خلاف نیز نمود.

۱۳۸- وکیل در محاکمه وکیل در قبض حق ………………. و وکیل در اخذ حق، وکیل در مرافعه ………………..

۱)نیست – نیست.                         ۲)نیست – است.                           ۳)است – نیست.               ۴)است – است.

۱۳۹- اگر شخصی که برای فروش مالی به دیگری وکالت داده است خود آن را بفروشد:

۱)فروش صحیح است و وکالت منفسخ می گردد.                                    ۲)فروش در صورتی صحیح است که با اطلاع وکیل باشد.

۳)فروش باطل است و وکالت به قوت خود باقی است.                             ۴)فروش غیرنافذ است و صحت ان منوط به اذن وکیل است.

۱۴۰- قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور ……………

۱)مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید.                 ۲)مثل آن را از حیث مقدار و جنس رد نماید.

۳)عین آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید.                 ۴)عین آن را از حیث مقدار و جنس رد نماید.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.6 - 7 ؟