تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۶ اسفند ۹۴ ساعت ۱۰:۲۵
۹۴ چهارشنبه ۰۵ فروردین

۸۶- ربودن اشیایی که از لحاظ شرعی مالیت ندارند:

الف)سرقت مستوجب حد نیست اما سرقت تعزیری است.

ب)نه سرقت مستوجب حد است نه سرقت مستوجب تعزیر، بلکه مشمول ماده ۶۶۵ ق.م.ا (تعزیرات) است.

ج)اساساً جرم نیست.

د)در صورت رسیدن به نصاب، سرقت مستوجب حد، وگرنه سرقت تعزیری است.

۸۷- با توجه به قانون مجازات اسلامی جدید، سرقت در مال مشاع از سوی شریک:

الف)قابل تصور نیست.                                                            ب)ممکن است ولی در همه موارد احکام سرقت تعزیری اجرا می شود.

ج)در صورت رسیدن به نصاب سرقت حدی وگرنه جرم نیست.         د)در صورت رسیدن به نصاب سرقت حدی وگرنه سرقت تعزیری است.

۸۸- برای اجرای حد سرقت، مخفیانه بودن سرقت شرط است یا هتک حرز؟

الف)هیچکدام                                ب)هر دو                        ج)اولی                                        د)دومی

۸۹- کدام مورد می تواند کلاهبرداری باشد؟

الف)تمدید مهلت بازپرداخت وام با حیله و تقلب

ب)منصرف کردن مردم از خرید مشابه کالای خود با توسل به وسایل متقلبانه

ج)دور زدن های غیرضروری یک راننده تاکسی و اخذ کرایه بیشتر از مسافر بر اساس تاکسی متر

د)عدم معرفی بخشی از اموال غیرمنقول مورث که نزد یکی از ورثه است.

۹۰- کارمند شهرداری، اموال شهرداری سپرده شده به او را عمداً تخریب کرده است، عمل او مشمول کدام عنوان کیفری است؟

الف)در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی             ب)خیانت در امانت                  ج)تخریب                    د)در حکم اختلاس

۹۱- چنانچه شخصی کارت عابر بانک دیگری را بیابد و بدون رضایت صاحب آن و با استفاده از رمزی که مالک بر روی آن نوشته است مبلغی را از دستگاه خودپرداز دریافت کند، کدام عنوان بر رفتار وی صدق می کند؟

الف)عمل، فاقد جنبه کیفری است.                   ب)خیانت در امانت                ج)سرقت رایانه ای                    د)کلاهبرداری رایانه ای

۹۲- اشاعه در موضوع جرم تخریب چه اثری دارد؟

الف)مانع وقوع جرم نیست و تخریب مال مشاع، جرم است.                                    ب)باعث تخفیف مجازات است.

ج)باعث عدم وقوع جرم است.                                                                       د)از موانع مسوولیت کیفری است.

۹۳- عنصر تعلق مال به دیگری، در جرایم علیه اموال، در تحلیل ارکان تشکیل دهنده جرم در کدام بخش مطرح می شود و چه تأثیری در مسوولیت کیفری مرتکب دارد؟

الف)تأثیری در وقوع یا عدم وقوع جرایم علیه اموال ندارد.

ب)از اجزای علم در رکن روانی است و مانع تحقق جرم و ایجاد مسوولیت کیفری می شود.

ج)در بررسی مسوولیت کیفری ناشی از ارتکاب جرایم علیه اموال مورد توجه قرار می گیرد.

د)از اجزای رکن مادی جرایم علیه اموال است و فقدان آن مانع تحقق جرم و در نتیجه مانع ایجاد مسوولیت کیفری می گردد.

۹۴- کدام مورد نمی تواند خیانت در امانت محسوب شود؟

الف)فروش مال سپرده شده                                                                                       ب)گرو گذاشتن مال سپرده شده

ج)بی مبالاتی در حفاظت از مال امانی و در نتیجه تلف شده آن                                            د)هر سه مورد

۹۵- راننده ای با عملیات متقلبانه وانمود می کند که ماشین دچار اشکال فنی شده و زمانی که مسافرین از ماشین پیاده می شوند، با حرکت دادن اتومبیل اموال ایشان را می برد. وی مرتکب چه جرمی شده است؟

الف)کلاهبرداری                            ب)سرقت                        ج)تحصیل مال نامشروع                               د)خیانت در امانت

۹۶- آقای(الف) که متولی ملک موقوفه ای است در اثر تبانی با (ب) به ثبت آن توسط او اعتراض نمی کند. این عمل …………. است.

الف)در حکم کلاهبرداری                 ب)جرم مستقل                  ج)در حکم خیانت در امانت              د)تبانی برای بردن مال غیر

۹۷- نیروی انتظامی خودروی (الف) را توقیف و به پارکینگ منتقل می کند. (الف) شبانه وارد پارکینگ شده و مخفیانه خودرو خودش را خارج می کند. این عمل چه عنوان مجرمانه ای دارد؟

الف)مخله در اموال توقیف شده                      ب)سرقت                        ج)جرم نیست.                              د)در حکم سرقت

۹۸- فروش ارز دولتی در بازار آزاد، ………………… است.

الف)در حکم کلاهبرداری                             ب)کلاهبرداری                 ج)تدلیس در معاملات دولتی             د)اختلاس

۹۹- (الف) با حک عبارتی به خط میخی روی یک مجسمه آن را واجد اثر تاریخی قلمداد کرده و قصد فروش آن را به (ب) می نماید. (ب) نیز از موضوع مطلع شده، برای به دام انداختن (الف) سکوت می کند. حال اگر (الف) در حین انجام معامله دستگیر شود، مرتکب چه جرمی یا جرایمی شده است؟

الف)جعل- شروع به کلاهبرداری

ب)ساختن نمونه تقلبی آثار تاریخی- فرهنگی به جای اصل- شروع به کلاهبرداری

ج)شروع به کلاهبرداری

د)جعل- ساختن نمونه تقلبی آثار تاریخی- فرهنگی به جای اصل- شروع به کلاهبرداری

۱۰۰- دستکاری در کنتور برق به نحوی که میزان مصرف را کمتر نشان دهد:

الف)در هر حال استفاده غیرمجاز است.

ب)اگر کنتور رایانه ای باشد، کلاهبرداری رایانه ای و گرنه، استفاده غیرمجاز است.

ج)اگر کنتور رایانه ای باشد، سرقت رایانه ای و گرنه، سرقت تعزیری است.

د)اگر کنتور رایانه ای باشد، سرقت رایانه ای و گرنه، استفاده غیرمجاز است.

۱۰۱- هرگاه کسی رایانه دیگری را عمداً تخریب کند به نحوی که اطلاعات داخل آن نیز از بین برود، این عمل:

الف)تخریب ساده است.   ب)تخریب رایانه ای است.           ج)تخریب ساده با کیفیات مشدده است.     د)تعدد معنوی است بین تخریب ساده و تخریب رایانه ای

۱۰۲- ربودن یک گلدان عتیقه از خودروی حامل آن، در حال انتقال از یک موزه به موزه دیگر:

الف)سرقت تعزیری ساده است.                                                         ب)اگر ارزش گلدان به نصاب برسد، سرقت مستوجب حد است.

ج)سرقت تعزیری مشدد است.                                                           د)سرقت تعزیری مشدد است.

۱۰۳- تقلبی بودن وسیله در کلاهبرداری از حیث وصف …………..و از حیث نوع ………….. است.

الف)حصری- حصری                       ب)حصری- تمثیلی                         ج)تمثیلی- تمثیلی                           د)تمثیلی- حصری

۱۰۴- اگر (الف) مال متعلق به (ب) را به جای مال خودش معرفی کرده و آن را به (ج) بفروشد، این عمل:

الف)کلاهبرداری است.                                                                    ب)انتقال مال غیر است.

ج)نسبت به (ب) انتقال مال غیر و نسبت به (ج) کلاهبرداری است.              د) نسبت به (ب) کلاهبرداری و نسبت به (ج) انتقال مال غیر است.

۱۰۵- اگر یک مدیر دولتی وجوه اختصاص یافته برای ساخت زمین فوتبال را صرف ساخت مدرسه نماید، این عمل:

الف)جرم نیست.                ب)اختلاس است.             ج)تصرف غیرقانونی است.             د)در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.1 - 5 ؟