تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۶ اسفند ۹۴ ساعت ۱۰:۰۸
۹۴ چهارشنبه ۰۵ فروردین

۱۰۶- شخص کور:

۱)نمی تواند شخصاً معامله نماید.

۲)می تواند شخصاً معامله نماید مشروط بر اینکه به طریقی غیر از معاینه جهل خود را مرتفع نماید اما نمی تواند بوسیله طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید.

۳) می تواند شخصاً معامله نماید مشروط بر اینکه به طریقی غیر از معاینه جهل خود را مرتفع نماید و می تواند بوسیله طرف معامله نیز جهل خود را مرتفع نماید.

۴)می تواند شخصاً معامله نماید درصورتی کمه به طریق معاینه و یا از طریق طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید.

 

۱۰۷- هرگاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و مشخص گردد که از آن جنس نیست:

۱)بیع باطل است.                                                                          ۲)بیع منفسخ می گردد.

۳)بیع صحیح است و خریدار خیار غبن دارد.                                         ۴)بیع غیرنافذ است و منوط به تنفیذ خریدار می گردد.

۱۰۸- تعهد یک طرفه بیع ……..

۱)ایقاع است.                    ۲)ایحاب است.                             ۳)عقد است.                                 ۴)گزینه ۱ و ۲ صحیح است.

۱۰۹- کدام گزینه صحیح نیست؟

۱)اگر بایع قبل از اخذ ثمن، مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید، حق استرداد آن را حتی به موجب خیار نخواهد داشت.

۲)اگر یکی از مبیع و ثمن حال و دیگری مؤجل باشد هر کدام که حال است باید تسلیم گردد.

۳)اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است.

۴)هر سه مورد صحیح است.

۱۱۰- در خصوص عقد بیع کدام گزینه صحیح نیست؟

۱)عقد بیع در همه موارد عقدی لازم است.                                                  ۲)عقد بیع در همه موارد عقدی رضایی محسوب می گردد.

۳)مبیع می تواند به صورت عین معین، کلی در معین یا کلی فی الذمه باشد.          ۴)مبیع می تواند به صورت مشاع یا مفروز باشد.

۱۱۱- اگر مبیع تحویل داده شده اوصاف تعیین شده را مطابق نمونه نداشته باشد؟

۱)همواره خریدار می تواند بایع را الزام به تحویل مبیع با اوصاف تعیین شده نماید.

۲)اصولاً خریدار می تواند بایع را الزام به تحویل مبیع با اوصاف تعیین شده نماید.

۳)در مبیع عین معین خریدار می تواند بایع را الزام به تحویل مبیع با اوصاف تعیین شده نماید.

۴)در مبیع کلی فی الذمه خریدار می تواند بایع را الزام به تحویل مبیع با اوصاف تعیین شده نماید.

 

۱۱۲- برای اینکه به استناد ماده ۳۸۷ قانون مدنی درصورت تلف مبیع قبل از قبض بیع منفسخ گردد لازم است تا:

۱)تلف بدون اهمال و تقصیر بایع باشد. ۲)مبیع کلی فی الذمه باشد.          ۳)مبیع عین معین باشد.            ۴)گزینه ۱ و ۳ صحیح است.

۱۱۳- درصورتی که قسمتی از مبیع از جنسی متفاوت از جنس مورد توافق طرفین باشد:

۱)مشتری حق فسخ کل معامله را دارد.   ۲)معامله کلاً باطل است.       ۳)معامله فقط نسبت به آن قسمت باطل است.         ۴)گزینه ۱ و ۳ صحیح است.

۱۱۴- در بیع صرف شرط می گردد که هر یک از طرفین تا ۱ ماه پس از انعقاد عقد حق فسخ معامله را دارد (بیع شرط)؛ در این حالت مالکیت مبیع و ثمن از چه زمانی به طرفین منتقل می گردد؟

۱)از زمان ایجاب و قبول      ۲)از زمان انقضاء خیار شرط        ۳)از زمان قبض مبیع و ثمن       ۴)از زمان اسقاط حق خیار یا  انقضاء خیار شرط

۱۱۵- کدامیک از گزینه های زیر حاوی شروط لازم برای تحقق ضمان درک می باشد؟

الف) انعقاد معامله فضولی و گرفتن عوض توسط فضول

ب) فقط انعقاد معامله فضولی کافی است اعم از عقود فضولی معوض یا مجانی

ج) انعقاد معامله فضولی اعم از معوض و مجانی و رد معامله به وسیله مالک

د) انعقاد معامله فضولی و گرفتن عوض توسط فضول و رد معامله به وسیله مالک

۱۱۶- منظور از ضمان معاوضی در عقد بیع ……………….

الف) تحمل خطر تلف مال است.         ب) ضمان قهری است.                   ج) ضمان عقدی است.                    د) ضمان معاملی نیست.

۱۱۷- از نظر تحلیلی بیع کالی به کالی مخلوطی از بیع ……………. است.

الف) نسیه و سلم                            ب) نقد و نسیه                              ج) سلم و نقد                                د) نوعی بیع نسیه

۱۱۸- ضمان درک نوعی ضمان ………… است و در مورد خسارات نوعی ضمان ………………. است.

الف) معاملی- معاملی                       ب) معاوضی- قهری                       ج) قهری- معاوضی                        د) معاوضی- معاوضی

 

۱۱۹- هرگاه طرفین عقد بیع با علم به غیر قابل تسلیم بودن مبیع معامله کنند ولی بعد از عقد خریدار قادر بر تسلیم شود عقد بیع:

الف) باطل است.                            ب) منفسخ است.                           ج) غیر نافذ است.                          د) بایع حق فسخ دارد.

۱۲۰- در کدام مورد، بیع معلق است؟

الف) بیع ملک موکول به شرط ترهین مالی جهت تضمین ثمن توسط مشتری

ب) بیع ملک موکول به شرط توکیل مشتری در تنظیم سند رسمی

ج) بیع ملک موکول به شرط اخذ وام از بانک توسط مشتری

د) بیع ملک موکول به شرط حواله پرداخت ثمن به شخص ثالث توسط مشتری

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 - 5 ؟