تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۶ اسفند ۹۴ ساعت ۰۹:۲۵
۹۴ چهارشنبه ۰۵ فروردین

۵۱- آیا دیوان دائمی حکمیت لاهه هنوز رسماً وجود دارد؟

الف)خیر، بعد از جنگ جهانی دوم منحل شده است.                           ب)خیر، جای خود را به دیوان دادگستری بین المللی داده است.

ج)بله، رسماً وجود دارد ولی فعالیت چشمگیری ندارد.                         د)بله، جای خود را به دیوان دائمی دادگستری بین المللی داده است.

۵۲- شیوه های حقوقی حل اختلافات بین المللی عبارت است از:

الف)شیوه های سیاسی و دیپلماتیک                                                     ب)حاکمیت های بین المللی و دادگستری های بین المللی

ج)داوریهای بین المللی و راه های سیاسی                                              د)مذاکره مستقیم و غیرمستقیم

۵۳- رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد کدامیک است؟

الف)دیوان دادگستری بین المللی          ب)دیوان دائمی حکمیت لاهه             ج)دیوان داوری ایران- آمریکا                د)شورای امنیت

۵۴- آیا رأی اداری سازمان ملل متحد قابل اعتراض است؟

الف)خیر، رأی قطعی و لازم الاجراست.                                                             ب)بلی، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد

ج)بلی، درشعبه استینافی همان دادگاه                                                               د)بلی، در دیوان بین المللی دادگستری

۵۵- منظور از قاضی AD HOC در دیوان بین المللی دادگستری کیست؟

الف) قاضی منتخب طرفین دعوی در دیوان به شرط توافق قبلی آنها

ب) قاضی منتخب طرفین دعوی در دیوان در دعوی خاص و حسب مورد

ج) قاضی منتخب طرفین دعوی در دیوان به شرط عدم وجود قاضی تبعه آنها یا یکی از آنها در بین قضات دیوان

د) قاضی علی البدل دیوان در مواردی که قاضی اصلی در دادرسی شرکت نکند.

۵۶- دیوان بین المللی دادگستری قرار دستور موقت صادره خود را فوراً به کدامیک ابلاغ می نماید؟

الف) طرفین اختلاف و مجمع عمومی               ب) طرفین اختلاف و شورای امنیت

ج) طرفین اختلاف                                      د) طرفین اختلاف و سایر دولت هایی که حق رجوع به دیوان بین الملل دادگستری را دارند.

 

۵۷- آیا سازمان های بین المللی صلاحیت مراجعه به دیوان بین الملل دادگستری را دارند؟

الف) بله- برخی از سازمانها از چنین صلاحیتی برخوردارند.

ب) بله- البته علاوه بر کشورها، سازمان های بین المللی دولتی از این حق برخوردارند.

ج) خیر- فقط کشورها صلاحیت مراجعه به دیوان را دارند.

د) خیر- زیرا دیوان نمی تواند سازمان ها را به اجرای احکام خود مجبور کند.

۵۸- آیا کشورها الزامی به رجوع به دیوان بین الملل دادگستری را دارند؟

الف) خیر- مگر در شرایط خاص                                                         ب) خیر- مگر اینکه عضو سازمان ملل متحد باشند.

ج) بله- به شرطی که اساسنامه دیوان را پذیرفته باشند.                             د) بله- زیرا ماده ۳۳ منشور ملل متحد آنها را ملزم کرده است.

۵۹- کشوری که عضو سازمان ملل و عضو اساسنامه دیوان بین الملل دادگستری نیست اما به موجب معاهده ای خاص متعهد شده است که دعاوی مربوط به تفسیر و اجرای آن معاهده را در دیوان بین الملل دادگستری اقامه نماید می تواند ……………….

الف) فقط با مجوز شورای امنیت در دیوان اقامه دعوی نماید.                     ب) بدون واسطه و بطور مستقیم در دیوان اقامه دعوی نماید.

ج) فقط با مجوز مجمع عمومی در دیوان اقامه دعوی نماید.                        د) با مجوز مجمع عمومی و شورای امنیت اقامه دعوی نماید.

۶۰- چگونه یک قاضی دیوان دادگستری بین الملل عزل می شود؟

الف) توسط مجمع عمومی سازمان ملل قابل عزل است.

ب) به هیچ روی قابل عزل نیست چون با استقلال او منافات دارد.

ج) تنها با رأی متفق سایر اعضا نسبت به عدم صلاحیت او قابل عزل است.

د) توسط رأی شورای امنیت بدون حق وتو و مجمع عمومی با اکثریت مطلق قابل عزل است.

۶۱- صلاحیت دیوان بین المللی حقوق دریاها و صلاحیت دیوان کیفری بین الملل چگونه است؟

الف) صلاحیت دیوان بین الملل حقوق دریا اختیاری است- صلاحیت دیوان کیفری تکمیلی

ب) تکمیلی- اختیاری

ج) اختیاری- اختیاری

د) نسبت به مسائل مناطق دریایی اجباری و در سایر موارد اختیاری- تکمیلی نسبت به محاکم داخلی

۶۲- احکام دیوان بین الملل دادگستری در قضایای ترافعی واجد چه اثری است؟

الف) الزام آور نیست.                                                                      ب) اثر وحدت رویه را دارد.

ج) به کلیه دولت ها الزام آور است.                                                    د) هیچ اثر الزام آوری ندارد، مگر بین طرفین و در همان قضیه

۶۳- کدامیک مستقیماً و بی واسطه حق صلاحیت مشورتی (تقاضای رأی مشورتی) از دیوان را دارند؟

الف) شورای امنیت             ب) مجمع عمومی              ج) شورای امنیت و مجمع عمومی                   د) هر سازمان بین المللی دولتی

۶۴- دیوان دائمی داوری بین المللی به موجب کدام معاهده زیر تأسیس گردید؟

الف) معاهده صلح ورسای ۱۹۱۹        ب) کنفرانس صلح لاهه ۱۸۹۹               ج) کنفرانس صلح لاهه ۱۹۰۷          د) معاهده جی ۱۷۹۴

۶۵- اعمال حق شرط اتوماتیک (خودکار) یا قید اختیاری مؤید ……………….. است.

الف) صلاحیت مشورتی اجباری دیوان     ب) صلاحیت ترافعی اختیاری دیوان   ج) صلاحیت ترافعی اجباری دیوان    د) صلاحیت مشورتی دیوان

۶۶- دیوان دادگستری بین الملل در کدامیک از دعاوی زیر قرار دستور موقت صادر کرد؟

الف) قضیه نفت ایران و انگلیس                                                                     ب) قضیه اینترهندل سوئیس علیه آمریکا

ج) قضیه فلات قاره دریای اژه (یونان- ترکیه)                                                     د) قضیه محاکمه زندانیان جنگی پاکستان

۶۷- کدامیک از اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی (WTO) است؟

الف) عدم تبعیض               ب) بازگذاشتن بازار                       ج) صداقت در تجارت                    د) هر سه مورد

۶۸- مؤسّسه ای است که با ویژگی دائمی طراحی شده و چارچوبی برای همکاری در زمینه تنظیم مبادلات پولی بین الملل است؟

الف) صندوق بین الملل پول               ب) بانک جهانی                            ج) سازمان تجارت جهانی                             د) گات

۶۹- کدامیک استثنایی بر حاکمیت دائمی بر حقوق مکتسبه است؟

الف) حق توسعه بین الملل                                                                ب) حق سرمایه گذاری بین الملل

ج) اصل حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی                                                د) گسترش کنوانسیونهای سرمایه گذاری دوجانبه و چندجانبه

۷۰- سازمان ملل متحد از چه طریق یا طرقی نقش هماهنگی در مبادلات اقتصادی در مؤسّسات مالی جهانی را دارد؟

الف) از طریق مجمع عمومی                                                                ب) از طریق شورای امنیت و مجمع

ج) از طریق مجمع عمومی و شورای اقتصادی اجتماعی                                  د) از طریق مجمع عمومی و دبیرکل

 

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 - 8 ؟