تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۶ اسفند ۹۴ ساعت ۰۹:۰۶
۹۴ چهارشنبه ۰۵ فروردین

۲۱۶- بین نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی و نظم عمومی در حقوق بین الملل عمومی چه رابطه ای موجود است؟

الف)نظم عمومی در هر دو زمینه جنبه عام دارد.

ب)نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی جنبه عام و در حقوق بین الملل عمومی جنبه خاص دارد.

ج)نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی جنبه خاص و در حقوق بین الملل عمومی جنبه عام دارد.

د)نظم عمومی در هر دو زمینه جنبه خاص دارد.

۲۱۷- نظم عمومی در مرحله تأثیر بین المللی حق، چه نوع اثری دارد؟

الف)برون مرزی                            ب)خفیف                                     ج)درون مرزی                              د)شدید

۲۱۸- مفهوم جامعه مشترک حقوقی برای حل کدام مسئله پیشنهاد شده است؟

الف)توصیف قضایی                         ب)تقلب نسبت به قانون                  ج)نظم عمومی                               د)احاله

۲۱۹- کدام گزینه صحیح است؟

الف)نظم عمومی در زمان ثابت و در مکان متغیر است.                                         ب)نظم عمومی در زمان و مکان متغیر است.

ج)نظم عمومی در مکان ثابت و در زمان متغیر است.                                            د)نظم عمومی در مکان و زمان ثابت است.

۲۲۰- قضیه خانم دوبوفرمن راجع به کدام مسأله در حقوق بین الملل خصوصی است؟

الف) تقلب                                    ب) نظم عمومی                             ج) تعارض متحرک                        د) احاله

۲۲۱- از کدامیک به عنوان قواعد منفور و نامناسب تعبیر می شود؟

الف) تقلب                        ب) نظم عمومی                             ج) احاله                          د) قاعده حل تعارض نامناسب

۲۲۲- فقدان عامل ربط (عامل ارتباط) از موانع اجرای ……………….. است.

الف) قاعده حل تعارض مقر دادگاه      ب) قاعده ذاتی خارجی             ج) قاعده ذاتی مقر دادگاه                   د) قاعده حل تعارض خارجی

۲۲۳- در کدامیک از نظام های حقوقی اصل بر اجرای احکام خارجی است و بر چه مبنایی توجیه می شود؟

الف) سیستم حقوقی رومی- ژرمنی- حقوق مکتسبه بین المللی                                   ب) سیستم حقوقی کامن لو- حقوق مکتسبه بین المللی

ج) سیستم حقوقی رومی- ژرمنی- تأثیر بین المللی حکم                                          د) سیستم حقوقی کامن لو- تأثیر بین المللی حکم

۲۲۴- هرگاه در اجرای قاعده حل تعارض خارجی با مانعی یا موانعی روبرو شویم، تکلیف چیست؟

الف) رجوع به قاعده حل تعارض مقر دادگاه                                           ب) رجوع مستقیم به قاعده مادی خارجی

ج) رجوع به قاعده ذاتی مقر دادگاه                                                      د) رجوع به قانون اقامتگاه

۲۲۵- اولین بار مسأله نظم عمومی به عنوان مانع اجرای قوانین و احکام خارجی در کدام مکتب مطرح گردید؟

الف) مکتب هلندی                         ب) مکتب فرانسه                          ج) مکتب ایتالیایی قدیم                    د) مکتب ایتالیایی جدید

۲۲۶- در قوانین ایران در چه صورتی پیش بینی شده است که قانون خارجی اجرا یا اعمال نخواهد شد؟ در صورت ………

الف)تقلب نسبت به قانون ایران          ب)مخالفت با نظم عمومی ایران         ج)مخالفت با نظم عمومی بین المللی                د)موارد الف و ب

۲۲۷- در کدام گزینه عناصر تقلب آمده است؟

الف) قصد تقلب- وجود تقلب- ضرر                                                    ب) قصد تقلب- ضرر

ج) وجود تقلب- قصد تقلب                                                               د) ضرر- قصد تقلب- وجود تقلب- انتفاع از تقلب

۲۲۸- کدامیک از گزینه های زیر راجع به نظم عمومی و تقلب صحیح است؟

الف) نظم عمومی و تقلب از موانع اصلی اجرای قانون خارجی هستند.

ب) نظم عمومی مانع اصلی و تقلب مانع فرعی و علی البدل اجرای قانون خارجی هستند.

ج) نظم عمومی مانع فرعی و علی البدل و تقلب مانع اصلی اجرای قانون خارجی هستند.

د) نظم عمومی و تقلب از موانع فرعی و علی البدل در اجرای قانون خارجی هستند.

۲۲۹- رابطه نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی و نظم عمومی در حقوق داخلی چگونه است؟

الف) نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی اعم از نظم عمومی در حقوق داخلی است.

ب) نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی برخی از قواعد آمره داخلی را در بر می گیرد.

ج) هر مسأله ای که مؤید قاعده آمره داخلی است مغایر با قاعده آمره بین المللی نیز هست.

د) ارتباطی بین این دو متصور نیست.

۲۳۰- به موجب نظریه انگلیسی- آمریکایی قدرت اجبارکننده قانون خارجی ناشی از کدام است؟

الف) امری بودن آن           ب) قانونگذار ملی آن را لازم الاجراء می داند.        ج) پذیرش قانون خارجی          د) لزوم رعایت حقوق مکتسبه

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.10 + 7 ؟