تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۶ اسفند ۹۴ ساعت ۰۹:۳۵
۹۴ چهارشنبه ۰۵ فروردین

۱۴۱- عبارت(سیاست ما عین دیانت ماست) ابتکار کدامیک از فقها بوده است؟

الف)شیخ فضل الله نوری                   ب)علامه نائینی                             ج)سید حسن مدرس                       د)امام خمینی

۱۴۲- در تکوین قواعد حقوق عمومی کدامیک از موارد زیر مهمترین مشخصه مادی آن است؟

الف)سود فرد                                ب)منافع اجتماعی                          ج)امری بودن قواعد                       د)تسلط منافع عمومی

۱۴۳- حقوق اساسی عبارت است از:

الف)حقوق افراد و آزادیهای عمومی                                                                             ب)تفسیر قانون اساسی

ج)چهار چوب بندی حقوق پدیده های نهادینه شده سیاسی                                                  د)جامعه شناسی نهادهای سیاسی

۱۴۴- جامعه سیاسی از دیدگاه حقوق اساسی، جامعه ای است که ……………..

الف)احزاب و تشکیلات سیاسی در آن فعالیت دارند.

ب)در آن سیاست رواج داشته باشد.

ج)در آن سیاست گرایی نقش دست اول ایفا کند.

د)در آن رابطه فرمانروایی و فرمانبری از نوع سیاسی آن توسط تشکیلات حکومتی برقرار شده باشد.

۱۴۵- کدام اصل مبنای تشکیل دولت فدرال است؟

الف) اصل ملیت ها                         ب) اصل مشارکت                         ج) اتحاد قومیت ها                         د) نفس قدرت

۱۴۶- کدامیک از روش های اداره حکومت در دولت کشورهای بسیط است؟

الف) منطقه گرایی                           ب) فدرالیسم                                ج) اتفاق دول                                د) اتحاد شخصی

۱۴۷- مهم ترین وجه ممیز قانون اساسی مدون از سایر قوانین کدام است؟

الف) تغییر قانون اساسی                   ب) موضوعات قانون اساسی              ج) مرجع وضع قانون اساسی             د) اصلاح قانون اساسی

۱۴۸- کدام گزینه صحیح است؟

الف) حقوق اساسی یعنی حقوق افراد و آزادی های عمومی.                         ب) دولت کشور یعنی فضای جغرافیایی شخصی.

ج) میان قانونی بودن و حقانی بودن قدرت تفاوتی نیست.                            د) منشاء قدرت سیاسی، نیاز جامعه است.

۱۴۹- در تمایز میان دول مرکب و بسیط می توان گفت:

الف) حاکمیت بین المللی در دول مرکب متعدد لیکن در دول بسیط واحد است.

ب) وجود قانون اساسی برای دول مرکب الزامی است بر خلاف دول بسیط.

ج) در دول مرکب به تعداد دول عضو می توان حاکمیت داخلی یافت لیکن در دول بسیط حاکمیت داخلی واحد است.

د) روابط میان دول عضو در دول مرکب از زمره حقوق بین الملل است بر خلاف دول بسیط.

۱۵۰- در بیان مفهوم دموکراسی:

الف) حاکمیت ملی، تبعیت زمامداران از قانون اساسی و اصالت حقوق آزادی های عمومی از محورهای اصلی دموکراسی اند.

ب) در دموکراسی نیمه مستقیم انتخابات باواسطه و در دموکراسی غیرمستقیم انتخابات دو درجه ای است.

ج) در دموکراسی مستقیم، انتخابات یک درجه ای و در دموکراسی غیرمستقیم انتخابات دو درجه ای است.

د) دموکراسی غیرمستقیم همان دموکراسی نیمه مستقیم است.

۱۵۱- در مقایسه فدراسیون و کنفدراسیون دولت ها:

الف) تصمیمات متخذه فقط به اتفاق آراء دول عضو لازم الاجراء است.

ب) سیاست خارجی دول عضو در هر دو واحد است.

ج) روابط دول عضو در هر دو تابع حقوق بین الملل است.

د) مرجع حل اختلاف میان دول عضو متفاوت است.

۱۵۲- در مقایسه میان عدم تراکم و عدم تمرکز:

الف) عدم تراکم روش اداره در دولت های مرکب و عدم تمرکز در دولت های بسیط است.

ب) عدم تراکم روش اداره در دولت های بسیط و عدم تمرکز در دولت های مرکب است.

ج) عدم تمرکز در امور محلی لیکن عدم تراکم در امور ملی است.

د) در هر دو نظارت حکومت مرکزی سلسله مراتبی تشدید است.

۱۵۳- کدامیک از عوامل سازنده دولت- کشور نیست؟

الف) قدرت سیاسی             ب) عضویت در سازمان بین المللی                             ج) جمعیت                           د) سرزمین

۱۵۴- در اتفاق دول:

الف) عضویت دولت ها اختیاری است لیکن خروج آنها اختیاری نیست.               ب) تصمیمات با اکثریت آراء معتبر است.

ج) دول عضو حاکمیت خود را از دست می دهند.                                          د) دول عضو از بخشی از حاکمیت خود چشم پوشی می نمایند.

۱۵۵- از نظر اندیشمندان فرانسوی مفهوم ملت بر عوامل ………….. و از نظر اندیشمندان آلمانی مفهوم ملت بر عوامل ……………. استوار است.

الف) ذهنی- عینی                           ب) عینی- ذهنی                            ج) ذهنی- عینی و ذهنی                   د) عینی و ذهنی- ذهنی

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.1 - 10 ؟