تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۶ اسفند ۹۴ ساعت ۰۹:۲۷
۹۴ چهارشنبه ۰۵ فروردین

۱۷۱- کدام رأی قابل فرجام نیست؟

الف) حکم به بی حقی خواهان در دعوی راجع به اصل نکاح که مستند به شهادت شاهد و سوگند مدعی است.

ب) قرار رد دعوی مستند به سند رسمی در دعوایی که خواسته آن ۱۰۰ میلیون ریال وجه نقد است.

ج) حکم محکومیت خوانده در دعوی تولیت مال موقوفه که از دادگاه بدوی صادر شده است.

د) قرار رد دادخواست فرجام خواهی که از دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده است.

۱۷۲- هر شعبه دیوان عالی کشور دارای:

الف) یک رئیس و یک مستشار است.                                                   ب) یک رئیس و ۲ مستشار است.

ج) یک رئیس و ۴ مستشار است.                                                        د) یک رئیس و ۳ مستشار است.

۱۷۳- دو حکم مغایر با یکدیگر بین اصحاب دعوی واحد و در موضوع واحد صادر شده اند بدون آنکه این مغایرت سبب قانونی داشته باشد:

الف) ذینفع می تواند ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ آخرین حکم بدین جهت فرجام خواهی نماید.

ب) اگر هر دو حکم از یک دادگاه صادر شده باشند می توان بدین جهت فرجام خواهی نمود.

ج) در صورت فرجام خواهی حکمی که بعد از دیگری صادر شده است، در هر صورت نقض می گردد.

د) همه گزینه ها

۱۷۴- کدام گزینه صحیح است؟

الف) درج مشخصات رأی فرجام خواسته در دادخواست فرجامی کافی است و نیازی به ضمیمه نمودن تصویر رأی مزبور نیست.

ب) درج مشخصات رأی فرجام خواسته در دادخواست فرجامی کافی است و ضمیمه نمودن تصویر رأی مزبور به دادخواست لازم است.

ج) درج مشخصات رأی فرجام خواسته در دادخواست فرجامی لازم نیست و ضمیمه نمودن تصویر رأی مزبور کافی است.                   د) هیچ کدام

۱۷۵- اگر وکیلی در مرحله قبل از فرجام خواهی در پرونده وکالت داشته باشد و حق فرجام خواهی نیز داشته باشد، در صورت فرجام خواهی:

الف) نیازی به ضمیمه نمودن وکالت نامه به دادخواست نیست.

ب) باید یک نسخه وکالت نامه به دادخواست ضمیمه کند.

ج) باید به تعداد فرجام خواندگان وکالت نامه به دادخواست ضمیمه کند.

د) باید به تعداد اصحاب دعوی وکالت نامه به دادخواست ضمیمه کند.

۱۷۶- رسیدگی در دیوان عالی کشور:

الف) بدون تعیین جلسه دادرسی                                                         ب) علی الاصول بدون تعیین جلسه دادرسی

ج) تا تعیین جلسه دادرسی                                                                د) علی الاصول با تعیین جلسه دادرسی

۱۷۷- فرجام تبعی:

الف) روی برگه های دادخواست تنظیم می گردد و مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است.

ب) روی برگه های دادخواست تنظیم می گردد اما مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.

ج) نیاز به تنظیم روی برگه های دادخواست ندارد اما مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است.

د) نیاز به تنظیم روی برگه های دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد.

۱۷۸- اگر حکمی در دادگاه بدوی صادر و عیناً در دادگاه تجدیدنظر استان تعیین گردد و در دیوان عالی کشور نقض شود:

الف) پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه بدوی رسیدگی کننده فرستاده می شود.

ب) پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه بدوی هم عرض فرستاده می شود.

ج) پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه تجدیدنظر رسیدگی کننده فرستاده می شود.

د) پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه تجدیدنظر هم عرض فرستاده می شود.

۱۷۹- اگر دادخواست فرجامی خارج از مهلت داده شود:

الف) دادگاه صادرکننده رأی فرجام خواسته قرار رد دادخواست را صادر می کند که قابل شکایت در دیوان عالی است.

ب) دادگاه صادرکننده رأی فرجام خواسته قرار عدم استماع دعوی را صادر می کند که قابل شکایت در دیوان عالی نیست.

ج) دفتر دادگاه صادرکننده رأی فرجام خواسته قرار رد دادخواست را صادر می کند که قابل شکایت نزد رئیس دادگاه است.

د) دفتر دادگاه صادرکننده رأی فرجام خواسته قرار رد دادخواست را صادر می کند که قابل شکایت نزد دیوان عالی است.

۱۸۰- کدام گزینه در خصوص اثر تعلیقی فرجام خواهی صحیح است؟

الف) فرجام خواهی دارای اثر تعلیقی مطلق می باشد.

ب) فرجام خواهی در صورتی دارای اثر تعلیقی است که فرجام خواه تأمین مناسب بپردازد.

ج) فرجام خواهی دارای اثر تعلیقی است مگر آنکه فرجام خوانده تأمین مناسب بپردازد.

د) فرجام خواهی ممکن است موجب الزام محکومٌ له مبنی بر دادن تأمین برای اجراء حکم گردد.

۱۸۱- کدام گزینه در خصوص استماع شهادت شهود در مرحله رسیدگی فرجامی صحیح است؟

الف) شعبه رسیدگی کننده دیوان عالی کشور، رأساً اقدام به استماع شهادت شهود می کند.

ب) شعبه رسیدگی کننده دیوان عالی کشور، جهت استماع شهادت شهود به دادگاه بدوی نیابت می دهند.

ج) شعبه رسیدگی کننده دیوان عالی کشور، جهت استماع شهادت شهود به دادگاه صادرکننده رأی فرجام خواسته نیابت می دهد.

د) در دیوان عالی کشور استماع شهادت شهود صورت نمی گیرد.

۱۸۲- اگر رأی در دیوان عالی نقض و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه بدوی فرستاده شود:

الف) تقدیم دادخواست جدید و پرداخت هزینه دادرسی لازم نیست.

ب) تقدیم دادخواست جدید و پرداخت هزینه دادرسی لازم است.

ج) تقدیم دادخواست جدید لازم است اما پرداخت هزینه دادرسی لازم نیست.

د) تقدیم دادخواست جدید لازم نیست اما پرداخت هزینه دادرسی لازم است.

۱۸۳- اعتراض ثالث نسبت به کدام دسته از آراء محاکم امکانپذیر است؟

الف) فقط احکام قطعی                                                                     ب) فقط احکام و قرارهای قطعی

ج) فقط احکام اعم از آنکه قطعی شده باشند یا نشده باشند.                        د) احکام و قرارها اعم از آنکه قطعی شده باشند یا نشده باشند.

۱۸۴- اعتراض ثالث اصلی:

الف) به موجب دادخواست و به طرفیت محکومٌ له رأی مورد اعتراض صورت می گیرد.

ب) به موجب دادخواست و به طرفیت محکومٌ له و محکومٌ علیه رأی مورد اعتراض صورت می گیرد.

ج) به موجب درخواست و به طرفیت محکومٌ له رأی مورد اعتراض صورت می گیرد.

د) به موجب درخواست و به طرفیت محکومٌ له و محکومٌ علیه رأی مورد اعتراض صورت می گیرد.

۱۸۵- مهلت اعتراض ثالث:

الف) ۲۰ روز از تاریخ صدور رأی است.                                               ب) ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی است.

ج) ۲۰ روز از تاریخ اطلاع شخص ثالث از مفاد رأی است.                         د) مهلت خاصی ندارد.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 + 2 ؟