تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۶ فروردین ۹۴ ساعت ۰۶:۳۵
۹۴ سه شنبه ۰۴ فروردین

۳۱- گزینه “د” صحیح است؛

۳۲- گزینه “ج” صحیح است؛ ص ۱۱۲ کتاب تحریر الروضه (امینی و آیتی)

۳۳- گزینه “ج” صحیح است؛ ص ۱۱۴ کتاب تحریر الروضه (امینی و آیتی)

۳۴- گزینه “ج” صحیح است؛ ص ۱۱۴ کتاب تحریر الروضه (امینی و آیتی)

۳۵- گزینه “ب” صحیح است؛ ص ۳۲۱ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۳۶- گزینه “الف” صحیح است؛ کتاب تحریر الروضه (امینی و آیتی)

۳۷- گزینه “الف” صحیح است؛

۳۸- گزینه “د” صحیح است؛

۳۹- گزینه “ب” صحیح است؛

۴۰- گزینه “ب” صحیح است؛ ص ۳۲۸ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۴۱- گزینه “ج” صحیح است؛

۴۲- گزینه “الف” صحیح است؛ ص ۳۰۰ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۴۳- گزینه “ب” صحیح است؛ ص ۲۷۶ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۴۴- گزینه “ج” صحیح است؛ ص ۳۰۳ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۴۵- گزینه “د” صحیح است؛                     ۴۶- گزینه “الف” صحیح است؛                             ۴۷- گزینه “ب” صحیح است؛

۴۸- گزینه “الف” صحیح است؛

۴۹- گزینه “ب” صحیح است؛ ص ۳۵۵ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۵۰- گزینه “الف” صحیح است؛ ص ۳۳۵ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

         

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.5 - 8 ؟