تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۶ اسفند ۹۴ ساعت ۱۲:۵۰
۹۴ سه شنبه ۰۴ فروردین

۱۲۱- گزینه “د” صحیح است. درخواست تخلیه عین مستأجره به منظور احتیاج شخصی برای شغل فرزند موجر صحیح نمی باشد.

تخلیه عین مستأجره تنها به منظور احتیاج شخص موجر برای کسب یا پیشه یا تجارت ممکن است نه برای شغل فرزند موجر.

۱۲۲- گزینه “ب” صحیح است. تعهد متصدی حمل‌ونقل در مورد سالم به مقصد رسانیدن محموله، تعهد به وسیله است. در حالیکه این امر در قانون تجارت تعهد به نتیجه است.

رک ماده ۵۱۶ ق.م.

۱۲۳- گزینه “د” صحیح است. مزارع به کسی گفته می‌شود که در چارچوب عقد مزارعه زمین را جهت زراعت در مدت معین به طرف دیگر    می دهد به استناد م ۵۱۸ ق.م.

۱۲۴- گزینه “د” صحیح است. به استناد م ۵۲۵ ق.م عقد مزارعه عقدی است لازم، به استناد م ۵۵۰ ق.م مضاربه عقدی است جایز، و هم چنین به استناد م ۵۶۵ ق.م جعاله تعهدی است جایز.

۱۲۵- گزینه “د” صحیح است؛  تملیک منجّز با جعل خیار

به استناد مواد ۴۵۸ و ۴۵۹ ق.م. در بیع شرط تملیک به مجرد وقوع عقد حاصل می شود با این شرط که اگر بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد. بنابراین تملیک، منجّزاً واقع می شود با جعل خیار.

۱۲۶- گزینه “ب” صحیح است؛  اگر زمینی به باغداری داده شود تا در آن درختکاری کند و طرفین در درختان شریک باشند این عقد مغارسه نامیده می شود و صحیح است.

مغارسه با همه شباهتی که با مزارعه دارد زیر این عنوان مطالعه نمی شود زیرا مزارعه ویژه زراعت است و شامل درختکاری نمی گردد(ماده ۵۱۸ قانون مدنی) مغارسه را با مساقات نیز نباید مخلوط کرد زیرا مساقات بین صاحب درخت و عامل منعقد می شود. همچنین شرکت در ثمره درختان بوجود می آید نه در اصل آنها.

۱۲۷- گزینه “ب” صحیح است؛ 

 اگر چه طبق ماده ۴۵۹ ق.م. در بیع شرط به مجرد عقد، مبیع ملک مشتری می شود، اما مالکیت مشتری نسبت به مبیع متزلزل است بنابراین در مدت خیار مشتری نمی تواند آن را به دیگری منتقل نماید این انتقال مانع از اِعمال خیار بوسیله بایع نخواهد بود و در صورتیکه بایع با اِعمال خیار معامله را فسخ نماید وضعیت مبیع به حالت قبل از عقد بر می گردد. به عبارت دیگر چنین انتقالی در حکم تلف مبیع نیست و اصل مبیع باید به بایع مسترد شود زیرا معامله دوم بر خلاف نصّ ماده ۴۶۰ ق.م. است.

۱۲۸- گزینه “د” صحیح است؛  حکم تلف مبیع بعد از قبض در زمان خیار شرط، حیوان و مجلس در عقد معاوضه راه ندارد.

عقد معاوضه یک عقد معوض بوده که تابع قواعد عمومی قراردادهاست. ضمان معاوضی، ضمان درک و حق حبس نیز از جمله قواعد عمومی بوده که در اکثر عقود معوض جاری هستند اما حکم تلف مبیع بعد از قبض در زمان خیار مختص مشتری طبق ماده ۴۵۳ ق.م. که ضمان تلف را بر عهده بایع قرار داده و از آنجاییکه این امر بسیار استثنایی است فقط در عقد بیع و فقط در مورد مبیع جاری می گردد.

۱۲۹- گزینه “الف” صحیح است؛ 

به استناد ماده ۴۷۸ ق.م. توجه کنید اگر عین مستأجره معیوب باشد، مستأجر فقط حق فسخ دارد و نمی تواند مطالبه ارش و یا تقلیل نسبی مال الاجاره کند. اصولاً وقتی مورد عقد معیوب باشد صاحب مال یا می تواند عقد را فسخ کند یا ارش بگیرد، استثنائاً در مواد ۴۷۸ و ۴۲۹ ق.م. در مورد مال معیوب فقط یک راه پیش بینی شده طبق بندهای سه گانه ماده ۴۲۹ ق.م. صاحب مال فقط حق اخذ ارش داشته و حق فسخ ندارد و طبق ماده ۴۷۸ ق.م. مستأجر مال معیوب فقط حق فسخ دارد بدون حق اخذ ارش.

۱۳۰- گزینه “ج” صحیح است؛  هرگاه عین مستأجره به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده باشد؛

در صورتی اجاره باطل می شود که نتوان رفع عیب نمود یعنی عیب زمانی موجب از بین رفتن اجاره می شود که مستقر گردد و استقرار عیب منوط به شرط عدم امکان رفع عیب است در صورتیکه اگر عین مستأجره تلف می شد بلافاصله عقد اجاره منفسخ می گردید چون اصلاً امکان بازگشت به شرایط اولیه نبود و مال تلف شده است اما در معیوب شدن این قید وجود دارد که اگر امکان رفع عیب نباشد اجاره باطل می شود.

۱۳۱- گزینه “الف” صحیح است؛                     ۱۳۲- گزینه “الف” صحیح است؛                     ۱۳۳- گزینه “د” صحیح است؛

۱۳۴- گزینه “د” صحیح است؛                         ۱۳۵- گزینه “ج” صحیح است؛                       ۱۳۶- گزینه “الف” صحیح است؛

۱۳۷- گزینه “الف” صحیح است؛                    ۱۳۸- گزینه “ب” صحیح است؛

۱۳۹- گزینه “د” صحیح است؛ به استناد بند ۷ ماده ۱۴ ق.ر.م.م.۵۶٫                                            ۱۴۰- گزینه “د” صحیح است؛

 

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.2 - 8 ؟