تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲ فروردین ۹۴ ساعت ۱۶:۴۵
۹۴ سه شنبه ۰۴ فروردین

۸۶- گزینه “د” صحیح است؛ ماده ۲۸۹ ق.م.ا                                   ۸۷- گزینه “الف” صحیح است؛ ماده ۵۵۷ ق.م.ا

۸۸- گزینه “ب” صحیح است؛ ماده ۳۸۰ق.م.ا                                  ۸۹- گزینه “الف” صحیح است؛ ماده ۲۹۱ ق.م.ا

۹۰- گزینه “ب” صحیح است؛ ماده ۲۲۸ ق.م.ا                                 ۹۱- گزینه “الف” صحیح است؛ ماده ۲۹۴ ق.م.ا

۹۲- گزینه “ب” صحیح است؛ ماده ۴۷۱ ق.م.ا                                 ۹۳- گزینه “د” صحیح است؛ ماده ۳۱۹ ق.م.ا

۹۴- گزینه “ب” صحیح است؛                                                       ۹۵- گزینه “ج” صحیح است؛

۹۶- گزینه “ج” صحیح است؛ ماده ۵۰۴ ق.م.ا                                  ۹۷- گزینه “ج” صحیح است؛ ماده ۴۳۵ ق.م.ا

۹۸- گزینه “الف” صحیح است؛ بند الف ماده ۲۲۴ ق.م.ا                    ۹۹- گزینه “ج” صحیح است؛ ماده ۲۳۴ ق.م.ا

۱۰۰- گزینه “د” صحیح است؛                                                      ۱۰۱- گزینه “ب” صحیح است؛ ماده ۲۴۲ و ۲۴۴ ق.م.ا

۱۰۲- گزینه “ج” صحیح است؛ ماده ۳۸۵ ق.م.ا                                ۱۰۳- گزینه “د” صحیح است؛ مواد ۳۹۵ تا ۳۹۷ ق.م.ا

۱۰۴- گزینه “ب” صحیح است؛                                                     ۱۰۵- گزینه “الف” صحیح است؛ ماده ۲۶۳ ق.م.ا

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.1 - 10 ؟