تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲ فروردین ۹۴ ساعت ۱۶:۴۲
۹۴ سه شنبه ۰۴ فروردین

۷۱- گزینه “ب” صحیح است؛ به استناد ماده ۹۵ ق.ت.                         ۷۲- گزینه “الف” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۱۰ ق.ت.

۷۳- گزینه “ج” صحیح است؛                                                        ۷۴- گزینه “ب” صحیح است؛

۷۵- گزینه “الف” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۱۵ ق.ت.                    ۷۶- گزینه “الف” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۱۴ ق.ت.

۷۷- گزینه “الف” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۱۳ ق.ت.                    ۷۸- گزینه “ب” صحیح است؛ به استناد مواد ۱۰۹ و ۱۶۵ ق.ت.

۷۹- گزینهد” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۶۵ ق.ت.                       ۸۰- گزینه “الف” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۶۵ ق.ت.

۸۱- گزینه “د” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۲۰ ق.ت.                       ۸۲- گزینه “ب” صحیح است؛ به استناد ماده  ۱۲۲ ق.ت.

۸۳- گزینه “الف” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۱۸ ق.ت.                    ۸۴- گزینه “ج” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۲۳ ق.ت.

۸۵- گزینه “ج” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۳۷ ق.ت.                      

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 + 1 ؟