تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۶ اسفند ۹۴ ساعت ۱۱:۰۹
۹۴ سه شنبه ۰۴ فروردین

۵۱- گزینه ج صحیح است؛ دریای سرزمینی تحت حاکمیت قوانین و مقررات مشروط دولت ساحلی قرار دارد (حق حاکمیت) این در حالی است که منطقه نظارت یا مجاور که در مجاورت دریای سرزمینی و حدود آن ۱۲ مایل پس از حد خارجی دریای سرزمینی یا حداکثر ۲۴ مایل پس از خط مبدأ است، اگرچه این منطقه جهت نظارت بر عبور و مرور کشتی در منطقه دریای سرزمینی است مع الوصف از لحاظ جغرافیایی و طبیعی و دریانوردی مانند منطقه اقتصادی انحصاری است.

۵۲- گزینه ج صحیح است؛                    ۵۳- گزینه الف صحیح است؛                 ۵۴- گزینه دصحیح است؛        

۵۵- گزینه ج صحیح است؛                    ۵۶- گزینه ب صحیح است؛                   ۵۷- گزینه ج صحیح است؛       

۵۸- گزینه الف صحیح است؛                 ۵۹- گزینه ب صحیح است؛                   ۶۰- گزینه الف صحیح است؛    

۶۱- گزینه جصحیح است؛                    ۶۲- گزینه ج صحیح است؛                    ۶۳- گزینه د صحیح است؛        

۶۴- گزینه ب صحیح است؛                   ۶۵- گزینه الف صحیح است؛                 ۶۶- گزینه الف صحیح است؛    

۶۷- گزینه الف صحیح است؛                 ۶۸- گزینه ب صحیح است؛                   ۶۹- گزینه الف صحیح است؛    

۷۰- گزینه ب صحیح است؛

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 - 4 ؟