تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۶ اسفند ۹۴ ساعت ۱۳:۲۵
۹۴ سه شنبه ۰۴ فروردین

۱۸۶- گزینه ب صحیح است؛                 ۱۸۷- گزینه ب صحیح است؛                 ۱۸۸- گزینه ج صحیح است؛     

۱۸۹- گزینه الف صحیح است؛               ۱۹۰- گزینه ب صحیح است؛                 ۱۹۱- گزینه ج صحیح است؛     

۱۹۲- گزینه ب صحیح است؛                 ۱۹۳- گزینه ب صحیح است؛                 ۱۹۴- گزینه جصحیح است؛     

۱۹۵- گزینه ب صحیح است؛                 ۱۹۶- گزینه ج صحیح است؛                  ۱۹۷- گزینه جصحیح است؛     

۱۹۸- گزینه ج صحیح است؛                  ۱۹۹- گزینه د صحیح است؛ به استناد ماده ۱۲۷ قانون استخدام کشوری.

۲۰۰- گزینه جصحیح است؛

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 - 9 ؟