تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۶ اسفند ۹۴ ساعت ۱۳:۱۳
۹۴ سه شنبه ۰۴ فروردین

۱۱۷– گزینه الف صحیح است؛ به استناد ماده ۳۰۳ ق.آ.د.م. فقط احکام به ۲ قسم حضوری و غیابی تقسیم می گردند.

۱۷۲– گزینه د صحیح است؛

۱۷۳– گزینه د صحیح است؛

۱۷۵- گزینه ب صحیح است؛

۱۷۵- گزینه د صحیح است؛ به استناد تبصره ۱ ماده ۳۲۵ ق.آ.د.م.

۱۷۶- گزینه الف صحیح است؛ به استناد ماده ۳۱۴ ق.آ.د.م.

۱۷۷- گزینه د صحیح است؛ به استناد ماده ۳۲۵ ق.آ.د.م.

۱۷۸- گزینه ب صحیح است؛ به استناد ماده ۳۱۸ ق.آ.د.م.

۱۷۹- گزینه ج صحیح است؛ به استناد ماده ۲۹۷ ق.آ.د.م.

۱۸۰- گزینه د صحیح است؛

۱۸۱- گزینه د صحیح است؛ به استناد مواد ۳۳۱ و ۳۳۲ ق.آ.د.م.

۱۸۲- گزینه ج صحیح است؛ به استناد ماده ۳۳۳ ق.آ.د.م.

۱۸۳- گزینه ب صحیح است؛ به استناد تبصره ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م.

۱۸۴- گزینه الف صحیح است؛ به استناد ماده ۳۴۸ ق.آ.د.م. که ادله جدید را از جهات تجدیدنظر ندانسته است.

۱۸۵- گزینه الف صحیح است؛ به استناد ماده ۳۵۳ ق.آ.د.م.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.7 + 2 ؟