تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲ فروردین ۹۴ ساعت ۱۶:۳۲
۹۴ سه شنبه ۰۴ فروردین

۳۱- (تمکن الزوج من النفقه) چه حکمی دارد؟

الف)تمکن مطلقاً شرط صحت عقد نکاح است.                           ب)تمکن بالقوه شرط صحت عقد نکاح است.

ج)تمکن فعلی در ابتدای عقد نکاح، شرط لازم عقد نکاح است.      د)تمکن شرط وجوب اجابت تقاضای ازدواج مرد از ناحیه زن یا ولی است.

۳۲- یصح توکیل کل من الزوجین فی النکاح، فلیقل الولی « زوجت من موکلک فلان » و « لا یقل منک » از عبارت فوق کدام نتیجه حاصل نمی شود؟

الف) نکاح قابل توکیل می باشد.                                   ب) هریک از طرفین نکاح می تواند به دیگری برای جاری ساختن صیغه عقد وکالت دهد.

ج) وکیل را می توان طرف ایجاب قرار داد.                       د) اجرای صیغه عقد توسط شخص خاص مورد نظر شارع نمی باشد.

۳۳- دلیل حکم زیر چیست؟

             « لا ولایه للام علی الولد مطلقاً: فلو زوجته او زوجتها اعتبر رضاهما بعد الکمال کالفضولی فلو ادعت الوکاله عن الابن الکامل و انکر بطل عزمت للزوجه نصف المهرلـ………. »

الف) اصاله البرائه                                                                            ب) اصاله العدم الوکاله و تدلیس فی النکاح

ج) تفویتها علیها البضع و غرورها بدعوی الوکاله                                         د) تدلیس فی النکاح و اصاله العدم الوکاله و تفویتها علیها البضع

۳۴- چند دسته از زنان به واسطه نسب بر مرد حرام می شوند؟

الف) ۷ دسته                                  ب) ۸ دسته                                   ج) ۹ دسته                                    د) ۱۰ دسته

۳۵- از ملاک عبارت « لو وهبته نصف مهرها مشاعاً قبل الدخول فله الباقی » استنباط می کنیم که:

الف) اگر زوج قبل از انجام عمل زناشویی نصف مهر را به زوجه بخشیده باشد نصف دیگر متعلق به خود اوست.

ب) اگر زوجه نصف مهر را قبل از انجام عمل زناشویی هبه کرده باشد نصف دوم متعلق به شوهر اوست.

ج) هرگاه زوجه نصف مهر مشاع را قبل از انجام عمل زناشویی به زوج هبه کرده باشد بعد از انجام عمل فوق نصف دوم متعلق به شوهر است.

د) هرگاه زوجه تمام مهر را به زوج هبه کرده باشد در صورت طلاق پیش از انجام عمل زناشویی زوجه باید معادل نصف مهر را به زوج تملیک کند.

۳۶- با توجه به عبارت « ولو فسر الطلقه بازید من واحده لغی التفسیر » کدام گزینه صحیح است؟

الف) اگر زوج بگوید: انت طالق ثلاثاً فقط یک طلاق جاری می شود.                 ب) اگر زوج بگوید: انت طالق ثلاثاً طلاق کلاً فاسد است.

ج) چون این طلاق بدعی است حتی یک طلاق هم محقق نمی شود.                   د) چون این طلاق حرام است حتی یک طلاق هم محقق نمی شود.

۳۷- کدام مورد از شرایط حرمت رضاعی دانسته شده است؟

الف)أن یکون المرتضع فی الحولین و إن کمل حولا ولد المرضعه                   ب)اعتبار حیاه المرضعه فی ابتداء الرضاع لافی اثنائه

ج)صدور اللبن عن ذات حمل لا ولد                                                    د)کون الرضاع عن النکاح دواماً لا متعه

۳۸- معنای حداد چیست؟

الف) ترک شادی، نپوشیدن لباسهای نیکو، بکار نبردن روغن و عطر و سرمه          ب) لباس سیاه پوشیدن، بکار نبردن روغن و عطر و سرمه

ج) نپوشیدن لباسهای نیکو، ازدواج نکردن، بکار نبردن روغن و عطر و سرمه         د) نپوشیدن لباسهای نیکو، بکار بردن روغن و عطر و سرمه

۳۹- « اذا طلق المریض ترثه هی فی البائن و الرجعی الی سنه » یعنی:

الف) هرگاه مرد، زن بیمار خود را طلاق دهد و زن بمیرد از او ارث می برد چه طلاق بائن باشد چه رجعی.

ب) هرگاه بیمار مشرف بر مرگ زن خود را طلاق بائن یا رجعی دهد و بمیرد مطلقه یک سال از زمان طلاق از او ارث می برد.

ج) هرگاه مرد بیمار زن خود را طلاق بائن یا رجعی بدهد تا یک سال از آن زن ارث می برد.

د) هرگاه یکی از زوجین مریض باشد و بین آن دو به طلاق بائن یا رجعی مفارقت حاصل شود تا یک سال از یکدیگر ارث می برند.

۴۰- با توجه به عبارت « یشترط الحاکم فی ضرب اجل العنه » کدام گزینه صحیح است؟

الف) در عیب عنه برای انشاء صیغه طلاق، رجوع به حاکم شرط است.                ب) در عیب عنن برای تعیین مدت، رجوع به حاکم شرط است.

ج) در عیب عنه برای تنصیف مهر، رجوع به حاکم شرط است.                         د) در عیب عنن برای فسخ، زوجه باید به حاکم رجوع کند.

۴۱- ولو شرط ابقاه ها فی البلد لزم و صحیحه ابی العباس عن الصادق(ع) فی الرجال یتزوج إمراه و یشترط لها ان لا یخرجها من بلدها قال(ع) یغی لها بذالک: تدل علیه. أمّا شرط ابقاء ها فی منزلها فیمکن القول بالمنع فیه، وقوفاً فیما خالف الاصل علی موضع النص) مراد از اصل در عبارت فوق چیست؟

الف)اصاله عدم الحرمه  ب)اصاله الاحتیاط فی الفروج    ج)الاستمتاع بالزوجه فی الازمنه والامکنه باصل شرع   د)قاعده المومنون عند شروطهم

۴۲- در روایت امام صادق (ع) آمده است:« من تزوج کریمته من شارب فقد قطع رحمها » از این روایت در شرح لمعه کدام حکم استفاده شده است؟

الف) کراهت تزویج دختر به شارب الخمر                                                  ب) کراهت تزویج دختر به دائم الخمر                             ج) حرمت تزویج دختر به دائم الخمر                                                      د) حرمت تزویج دختر به شراب خوار

۴۳- از روایت روبرو کدام حکم استفاده شده است؟ « ان جاریه اتت النبی (ص) فذکرت ان اباها زوجّها و هی کارهه فخیرها النبی (ص) »

الف) بطلان عقد نکاح من اصله لو وقع فضولاً                                            ب) عدم بطلان عقد النکاح من اصله لو وقع فضولاً

ج) جواز فسخ النکاح اذا کان تام الاجزا و الشرایط                                      د) عدم بطلان عقد الولیّ ولو مع عدم الاجازه من المعقود علیه

۴۴- « تحرم بعض الصحابه المتعه تشریع من عنده مردود علیه لاندان کان بطریق الاجتهاد فهو باطل فی مقابله النص اجماعاً و ان کان بطریق الروایه فکیف خفی ذلک علی الصحابه اجمع فی بقیه زمن النبی (ص) و جمیع خلافه ابی بکر و بعض خلافه المحرم »

در عبارت فوق مراد از « بعض الصحابه » و « المحرم » چه شخص یا اشخاصی است؟

الف) مراد از بعض الصحابه چند تن از اصحاب پیامبر (ص) و مراد از محرم یکی از تابعین است.

ب) مراد از بعض الصحابه شخص ابوبکر و مراد از محرم عمر است.

ج) مراد از هر دو شخص عمر به عنوان خلیفه دوم است.

د) مراد از هر دو شخصی است که در حال احرام به سر می برد.

۴۵- و ایجاب نکاح کالدائم بأحد الفاظ الثلاثه: و لا اشکال هنا فی متعتک و إن إکتفی المصنف به حتی الدائم أیضا و قبوله کذالک دلیل شهید اول(ره) در اکتفا به لفظ یاد شده در عقد دائم کدام است؟

الف)لفظ مورد نظر حقیقت در عقد انقطاع است.                       ب)عدم تبدیل نکاح منقطع به دائم در فرض عدم ذکر مدت بعد از لفظ یاد شده

ج)قاعده تمساح شارع در ادله سنن به ویژه سنت نکاح              د)تبدیل نکاح منقطع به دائم در فرض عدم ذکر مدت بعد از الفاظ یاد شده

۴۶- دلیل این حکم که در این عبارت آمده است چیست؟ « ولو فجر بالزوجه فالولد للزوج و لا یجوز له نفیه لذلک »

الف) اماره فراش                 ب) حفظ عفت خانوادگی                       ج) بی توجهی به زناکار                    د) طهارت زوجه استصحاب می شود.

۴۷- در عبارت « لو طلقت ذات الاقرا قبل بلوغ سن الیأس » معنای الاقراء چیست؟

الف) حیض                                   ب) پاکی از حیض                               ج) بزرگسال                                  د) مطلقه

۴۸- مرجع ضمیر « هی » در این عبارت چیست؟                       « و هی الصیغه و المطلق و المطلقه و الاشهاد »

الف) ارکان الطلاق                            ب) اقسام الطلاق                            ج) الطلاق                                    د) ایقاع الطلاق

۴۹- و الطلاق السنی بالمعنی الاعم ثلاثه ………………..

الف) بدعی، حرام و سنی بالمعنی الاخص                                                  ب) بائن و رجعی و عدّی

ج) المختلعه، المباراه و المطلقه ثالثه                                                       د) طلاق غیر المدخول بهاء، الیائسه و الصغیره

۵۰- کلمه مناسب جای خالی در عبارت « ……………. ان یکون النشوز منهما و یخشی الفرقه » کدام است؟

الف) شقاق                                                ب) شغار                                      ج) طلاق                                      د) لعان

 

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.5 + 2 ؟