تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۶ اسفند ۹۴ ساعت ۱۳:۳۰
۹۴ سه شنبه ۰۴ فروردین

۲۳۱- ابتکارات سیمون بولیوار منشأ تأسیس کدام یک از سازمان های منطقه ای زیر است؟

الف) سازمان کشورهای حوزه کارائیب                                                  ب) سازمان کشورهای امریکای مرکزی

ج) سازمان کشورهای امریکای لاتین                                                    د) سازمان کشورهای امریکایی

۲۳۲- کنگره نمایندگان تام الاختیار کشورهای امریکایی در سال ۱۸۲۶ در کدام کشور برگزار شد؟

الف) لیما                                                                                     ب) پاناما

ج) ونزوئلا                                                                                   د) اکوادور

۲۳۳- بازنگری منشور بوگوتا در سال ۱۹۸۵ کدام اصلاحات ساختاری را در بر می گیرد؟

الف) انتشار اطلاعات گمرکی کشورهای عضو                                         ب) تبدیل اتحادیه کشورهای امریکایی به سازمان

ج) توسعه اختیارات دبیرکل                                                              د) ایجاد دفتر بازرگانی جمهوری های امریکایی

۲۳۴- مهمترین رکن سازمان کشورهای امریکای مرکزی کدام است؟

الف) کنفرانس وزرای امور خارجه                   ب) شورای اقتصادی                ج) شورای رؤسای جمهور                        د) دفتر مرکزی
۲۳۵- تشکیل بازار مشترک امریکای مرکزی توسط کدام سازمان و چه رکنی صورت گرفته است؟

الف) سازمان کشورهای امریکایی- دبیرخانه

ب) سازمان کشورهای امریکای مرکزی- شورای اقتصادی

ج) سازمان کشورهای امریکایی- مجمع

د) سازمان کشورهای امریکای مرکزی- شورای رؤسای جمهور

۲۳۶- جنگ فوتبال که عامل تزلزل پایه های بازار مشترک امریکای مرکزی شد بین کدام کشورها درگرفت؟
الف) کاستاریکا- گواتمالا                                                                  ب) السالوادور- نیکاراگوئه

ج) هندوراس- السالوادور                                                                 د) گواتمالا- سنگال

۲۳۷- در کدام سازمان قید تأمین گنجانده شده است؟

الف) اتحادیه تجارت آزاد آمریکای لاتین                                             ب) گروه آندی

ج) اتحادیه ادغام اقتصادی آمریکای لاتین                                            د) سازمان کشورهای آمریکای مرکزی

۲۳۸- خونته معادل کدام رکن سازمان های بین المللی در پیمان آندی است؟

الف) کمیسیون                                                                              ب) شورای اداری

ج) مجمع                                                                                    د) کمیته کارشناسان

۲۳۹- بانک توسعه با کدام یک همکاری دارد؟

الف) اتحادیه مبادله آزاد کشورهای کارائیب                                          ب) بازار مشترک کارائیب

ج) سازمان کشورهای شرق کارائیب                                                    د) اتحادیه اقتصادی امریکای لاتین

۲۴۰- اولین سنگ بنای وحدت اروپا در کدام سازمان بنا شد؟

الف) کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای اروپا                                     ب) سازمان اروپایی همکاری اقتصادی

ج) سازمان همکاری و توسعه اقتصادی                                                 د) شورای اروپا

۲۴۱- آژانس بین المللی انرژی در قلمرو کدام سازمان ایجاد شده است؟

الف) صندوق کمک های مالی اروپا                                                     ب) اتحادیه اروپایی مبادله آزاد

ج) سازمان همکاری و توسعه اقتصادی                                                 د) شورای همکاری اقتصادی متقابل

۲۴۲- کدام یک از سازمان های زیر ابتدا از طریق صدور یک بیانیه مشترک ایجاد شده است؟

الف) شورای همکاری اقتصادی متقابل                                                 ب) شورای اروپا

ج) اتحادیه اروپایی مبادله آزاد                                                           د) جامعه اروپایی ذغال سنگ و فولاد

۲۴۳- کدام یک از موضوعات زیر جزو مصوبات کنگره اروپا در ۱۹۴۸ نبود؟

الف) ایجاد اروپای متحد                                                                  ب) محو مرزهای ملی کشورهای اروپایی

ج) تدوین یک میثاق حقوق بشر                                                          د) ایجاد دیوان دادگستری اروپایی

۲۴۴- واتیکان در کدام سازمان دارای یک عضو ناظر است؟

الف) جامعه اروپایی ذغال سنگ و فولاد                                                ب) اتحادیه اروپا

ج) سازمان کشورهای امریکایی                                                           د) شورای اروپا

۲۴۵- ارکان شورای اروپا عبارتند از: …

الف) کمیته وزیران، مجمع پارلمانی و دبیرخانه

ب) کمیته وزیران، کمیته فنی و دبیرخانه

ج) مجمع پارلمانی، دیوان دادگستری اروپا و دبیرخانه

د) مجمع پارلمانی، شورای وزیران و دبیرخانه

 

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.2 - 3 ؟