تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۶ اسفند ۹۴ ساعت ۱۴:۰۲
۹۴ سه شنبه ۰۴ فروردین

۱۲۱- با توجه به قانون موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح نیست؟

۱) در صورتی که حکم تخلیه به علت عدم پرداخت مال‌الاجاره صادر شود دادگاه می‌تواند حداکثر ۱۵ روز به مستأجر مهلت دهد.

۲) اگر حکم تخلیه به علت انتقال به غیر صادر شود موجر مکلف است نصف حق کسب و پیشه را به مستأجر یا متصرف بپردازد.

۳) چنانچه حکم بر تعمیرات اساسی عین مستأجره صادر شود و موجر حاضر به اجرای آن نشود، دادگاه می‌تواند به مستأجر اجازه دهد که حداکثر اجاره‌بهای شش ماه را صرف تعمیرات نماید.

۴) درخواست تخلیه عین مستأجره به منظور احتیاج شخصی برای شغل فرزند موجر جایز است.

۱۲۲- تعهد متصدی حمل‌ونقل در مورد سالم به مقصد رسانیدن محموله، تعهد … است.

۱) طبیعی                               ۲) به وسیله                           ۳) به انتقال مال                                         ۴) به نتیجه

۱۲۳- مزارع به کسی گفته می‌شود که:

۱) در عقد مزارعه پولی را جهت معامله در اختیار شخص دیگری قرار می‌دهد.

۲) در عقد مزارعه نیروی کار خود را جهت زراعت به کار می‌گیرد.

۳) در عقد مزارعه زمین را جهت زراعت به دیگری منتقل می‌کند.

۴) در چارچوب عقد مزارعه زمین را جهت زراعت در مدت معین به طرف دیگر می دهد.

۱۲۴- کدام گزینه صحیح است؟

۱) مضاربه عقدی است جایز.             ۲) جعاله تعهدی است جایز.                ۳) مزارعه عقدی است لازم.                       ۴) هر سه.

۱۲۵- ماهیت حقوقی بیع شرط چیست؟

۱) تملیک معلق به عدم فسخ از جانب بایع                                            ۲) تملیک منجّز با شرط فاسخ

۳) تملیک معلق با جعل خیار                                                             ۴) تملیک منجّز با جعل خیار

۱۲۶- اگر زمینی به باغداری داده شود تا در آن درختکاری کند و طرفین در درختان شریک باشند…..

۱)این عقد مساقات نام دارد و صحیح است.                                                       ۲)این عقد مغارسه نامیده می شود و صحیح است.

۳) این عقد مغارسه نامیده می شود و باطل است.                                     ۴)این عقد مزارعه نامیده می شود و صحیح است.

۱۲۷- در صورتیکه مشتری در بیع شرط، مبیع را به شخص ثالثی منتقل کند و بایع نیز عقد بیع را فسخ کند، ……………..

۱) چنین انتقالی در حکم تلف مبیع است و مشتری باید مثل یا قیمت مبیع را به بایع بدهد.

۲) چنین انتقالی در حکم تلف مبیع نیست و مشتری باید اصل مبیع را به بایع بدهد.

۳) چنین انتقالی در حکم تلف مبیع است و به علت سلب قدرت بر تسلیم، بیع منفسخ می شود.

۴) چنین انتقالی در حکم تلف مبیع نیست و مشتری باید اصل مال را مسترد کند اما می تواند خسارت نیز دریافت کند.

۱۲۸- کدامیک از موارد ذیل در عقد معاوضه راه ندارد؟

۱) ضمان معاوضی              ۲) حق حبس              ۳) ضمان درک        ۴) حکم تلف مبیع بعد از قبض در زمان خیار شرط، حیوان و مجلس

۱۲۹- هرگاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده ………………..

۱) مستأجر به استناد خیار عیب می تواند اجاره را فسخ کند.      ۲) مستأجر می تواند ارش بگیرد.

۳) مستأجر مختار به فسخ با خیار عیب و یا اخذ ارش است.      ۴) مستأجر مختار به فسخ با خیار عیب و یا مطالبه تقلیل نسبی مال الاجاره است.

۱۳۰- هرگاه عین مستأجره به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده باشد، …………………

۱) اگر نتوان رفع عیب نمود، مستأجر فقط حق فسخ دارد.        ۲) اگر نتوان رفع عیب نمود، مستأجر حق فسخ دارد در غیر اینصورت می تواند ارش بگیرد.

۳) اگر نتوان رفع عیب نمود، اجاره باطل می شود.               ۴) به منزله تلف منفعت قبل از قبض بوده و اجاره منفسخ می شود.

۱۳۱- کدامیک از اشخاص ذیل می توانند مورد عقد را اجاره داده و موجر واقع شوند؟

الف) متهب                                   ب) موقوف علیهم                          ج) منتفع                                     د) هر سه مورد

۱۳۲- هرگاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده ………………..

الف) مستأجر به استناد خیار عیب می تواند اجاره را فسخ کند.

ب) مستأجر می تواند ارش بگیرد.

ج) مستأجر مختار به فسخ با خیار عیب و یا اخذ ارش است.

د) مستأجر مختار به فسخ با خیار عیب و یا مطالبه تقلیل نسبی مال الاجاره است.

۱۳۳- در صورتیکه مستأجر از پرداخت مال الاجاره خودداری کند …………………

الف) موجر باید ابتدا او را الزام به پرداخت کرده در غیر اینصورت حق فسخ عقد را دارد.

ب) موجر نیز می تواند به استناد حق حبس از تحویل منافع عین مستأجره خودداری کند.

ج) در دوران استناد موجر به حق حبس و الزام مستأجر به پرداخت مال الاجاره، قاعده ضمان معاوضی جاری نیست چون مستأجر ضامن است.

د) هر سه مورد صحیح است.

۱۳۴- مستأجر پس از انقضای عقد اجاره، ……………

الف) در صورتی باید اجرت المثل بپردازد که از منافع استفاده کرده باشد.

ب) در صورتی معاف از پرداخت اجرت المثل است که از منافع استفاده نکرده باشد.

ج) در صورتی باید اجرت المثل بپردازد که مأذون نبوده باشد.

د) در صورت استفاده از منافع اصولاً باید اجرت المثل بپردازد.

۱۳۵- آیا ورشکستگی در قانون مدنی ایران از اسباب حجر است؟

الف) ورشکستگی فقط طبق قانون تجارت از اسباب حجر سوءظنی بوده و در قانون مدنی به هیچ وجه حجر محسوب نمی شود.

ب) حجر در قانون مدنی عبارتست از سفه، صغر و جنون، اما ورشکستگی فقط در عقود مالی از اسباب حجر بوده و باعث انفساخ عقد می شود.

ج) تنها در یک عقد ورشکستگی در قانون مدنی از اسباب حجر بوده و باعث انفساخ عقد می شود آن هم عقد مضاربه است.

د) ورشکستگی فقط در عقود ضمان آور از قبیل ودیعه، عاریه، مضاربه و شراکت در قانون مدنی موجب انفساخ می شود.

۱۳۶- مستأجر مأذون به ادامه تصرف در عین مستأجره پس از انقضای عقد اجاره، باید ………….

الف) اجرت المثل منافع مستوفات را به نرخ روز بپردازد.

ب) اجرت المثل منافع مستوفات را معادل اجرت المسمی بپردازد.

ج) اجرت المثل منافع مستوفات و غیر مستوفات را به نرخ روز بپردازد.

د) اجرت المثل منافع مستوفات و غیر مستوفات را معادل اجرت المسمی بپردازد.

۱۳۷- عقد اجاره ای فضولی محسوب می شود که ……………..

الف) موجر مالک منافع نباشد اعم از اینکه مالک عین باشد یا نباشد.              ب) موجر مالک عین نباشد اعم از اینکه مالک منافع باشد یا نباشد.

ج) موجر لزوماً مالک هیچکدام از عین و منفعت نباشد.                              د) عین مستأجره متعلق به موجر نباشد.

 

۱۳۸- اگر مستأجر فوت کند:

الف) به علت فوت مستأجر مال الاجاره مانند بقیه دیون حال می شود.

ب) بقیه اقساط مال الاجاره حال نمی شود و ورثه باید آن را در موعد مقرر پرداخت کند.

ج) عقد اجاره با فوت مستأجر منفسخ می شود و موجبی برای پرداخت بقیه اقساط مال الاجاره نیست.

د) وراث حق فسخ اجاره را دارند.

۱۳۹- اگر مستأجر شغل خود را تغییر دهد با توجه به قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶، گزینه صحیح کدام است؟

الف) فقط موجر وقتی می تواند تقاضای فسخ یا تخلیه کند که شغل جدید از نظر ضوابط شهرداری در آن محل ممنوع باشد.

ب) چون از شرط مندرج در اجاره نامه تخلف شده موجر در هر حال می تواند تقاضای فسخ یا تخلیه عین مستأجره را بنماید.

ج) موجر وقتی می تواند تقاضای فسخ یا تخلیه نماید که خسارت وارده به عین مستأجره ناشی از شغل جدید پیش از شغل سابق باشد.

د) اگر مستأجر شغلی را که در اجاره نامه تعیین شده تغییر دهد موجر وقتی می تواند تقاضای فسخ اجاره یا تخلیه عین مستأجره را نماید که شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق نباشد.

۱۴۰- هرگاه مستأجر نسبت به عین مستأجره تعدی و تفریط نماید و موجر قادر بر رفع آن نباشد موجر ………………

الف) حق فسخ ندارد.                                                                       ب) حق فسخ دارد و مبنای فسخ خیار شرط است.

ج) حق فسخ دارد و مبنای فسخ تعذر تسلیم است.                                   د) حق فسخ دارد و مبنای فسخ تخلف شرط است.

 

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.1 - 5 ؟