تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲ فروردین ۹۴ ساعت ۱۶:۴۴
۹۴ سه شنبه ۰۴ فروردین

۸۶- کدامیک از انواع جنایت در قانون مجازات اسلامی جدید وجود ندارد؟

الف)در حکم شبه عمد             ب)به منزله خطای محض                   ج)به منزله خطای شبیه عمد                    د)هر سه مورد

۸۷- در کدامیک از جنایات زیر، حکم تغلیظ دیه جاری نمی شود؟

الف)مادون نفس                ب)وارده بر غیرمسلمانان                 ج)علیه اشخاص نابالغ                     د)غیرعمدی

۸۸- اگر شخصی برای رهایی از اکراه، مرتکب قتل اکراه کننده شود، کدام مورد صحیح است؟

الف)تحت هر شرایطی دیه و تعزیر دارد.

ب)در صورت رعایت شرایط دفاع مشروع، قصاص و دیه ندارد.

ج)در صورت رعایت شرایط دفاع مشروع، قصاص ساقط و لکن دیه به قوت خود باقی است.

د)قصاص در هر صورتی ساقط و تعزیر در هر حال ثابت می شود.

۸۹- کدامیک از موارد زیر جنایت شبه عمدی محسوب می شود؟

الف)مرتکب جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه با اعتقاد به این که موضوع رفتار وی حیوان است، جنایتی را وارد کند، سپس خلاف آن معلوم شود.

ب)هرگاه کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری گردد، در صورتی که نه مجنی علیه و نه فرد مورد نظر مهدورالدم نباشند.

ج)در صورتی که مرتکب در حال خواب جنایتی وارد کند.

د)جنایت عمدی فردی که نتیجه رفتار ارتکابی بیشتر از مقصود وی است، نسبت به جنایت کمتر

۹۰- در زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد، مجازات زانیه کدام است؟

الف)۹۹ ضربه شلاق                       ب)۱۰۰ ضربه شلاق                                  ج)رجم                                        د)اعدام

۹۱- اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب قتل انسان بی گناه شود، جنایت ارتکابی مشمول کدامیک از عناوین حقوقی است؟

الف)قتل عمد                    ب)قتل شبه عمد                          ج)قتل خطای محض                       د)قتل در حکم شبه عمد

۹۲- اگر فردی از اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی که در ایران زندگی می کند، مرتکب جنایت خطای محض شده و در مهلت مناسب، قادر به پرداخت دیه نباشد، پرداخت دیه چه حکمی دارد؟

الف)در هر حال، خود جانی مکلف به پرداخت دیه است.                                        ب)معادل دیه توسط دولت پرداخت می شود.

ج)عاقله او باید دیه بدهد.                                                                             د)دیه ساقط می شود.

۹۳- در جنایت عمدی، اگر شاکی از متهم درخواست قسامه کند و او حاضر به قسامه نشود، چه وضعیتی برای متهم پیش خواهد آمد؟

الف)به قصاص محکوم می شود.          ب)تبرئه می شود.     ج)می تواند مجدداً قسامه را به شاکی رد کند.     د)به پرداخت دیه محکوم می شود.

۹۴- شرط اصلی تحقق شرکت در جرم قتل عمدی کدام است؟

الف)تساوی اثر فعل تمام متهمان                                                                    ب)مستند بودن مرگ مقتول به فعل همه متهمان

ج)دخالت همه متهمان در عنصر مادی قتل                                                       د)وجود تبانی و توافق بین همه متهمان

۹۵- شخصی در نتیجه تأثیر مشترک یک ضربه چاقو، نیش زنبور و گاز گرفتگی سگ می میرد. مسوولیت ضارب برای پرداخت دیه چه میزان است؟

الف)دیه کامل                   ب)نصف دیه کامل                         ج)یک سوم دیه کامل                      د)دو سوم دیه کامل

 

۹۶- هرگاه راننده ای که ارتکاب قتل به او منسب است، مرتکب تقصیری نشده باشد، مسوولیت وی چگونه خواهد بود؟

الف)فقط ضامن دیه است.                                                                            ب)فقط قابل مجازات حبس است.

ج)حکم به دیه و تعزیر وی داده نمی شود.                                                        د)ضامن دیه و قابل مجازات حبس است.

۹۷- هرگاه قاتل در قتل عمدی فوت کند:

الف)دیه در هر حال ساقط می شود.                                                                 ب)دیه در صورت فراری نبودن قاتل ساقط نمی شود.

ج)دیه از اموال قاتل گرفته می شود.                                                                د)دیه از عاقله قاتل گرفته می شود.

۹۸- حد زنا در کدامیک از موارد زیر قتل زانی و زانیه هر دو است؟

الف)زنا با محارم نسبی                    ب)زنا با زن پدر                            ج)زنای به عنف و اکراه                   د)هر سه مورد.

۹۹- کدام گزینه درست است؟ در لوای حد:

الف)فاعل و مفعول در هر حال قتل است.

ب)فاعل در هر حال قتل و حد مفعول در صورت دارا بودن شرایط احصان قتل، وگرنه صد ضربه شلاق است.

ج)فاعل در صورت دارا بودن شرایط احصان قتل و در غیر اینصورت صد ضربه شلاق و برای مفعول در هر حال قتل است.

د)فاعل و مفعول در صورت دارا بودن شرایط احصان قتل، وگرنه صد ضربه شلاق است.

۱۰۰- رفتار مجرمانه در جرم قتل عبارت است از:

الف)فعل مادی          ب)فعل مادی و غیرمادی             ج)فعل مادی و ترک فعل                 د)فعل مادی و غیرمادی و ترک فعل

۱۰۱- هرگاه شخصی دو نفر را برای زنا به هم برساند ولی آن دو مرتکب زنا نشوند:

الف)مجازاتی ندارد.                                                                                    ب)به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.

ج)مرتکب قوادی شده و به حد آن محکوم می شود.                                د)به مجازات مقرر برای ارتکاب فعل حرام محکوم می شود.

۱۰۲- در کدامیک از موارد زیر دیه تغلیظ می شود؟

الف)مردی در ماه حرام زنی را بکشد و اولیاء دم بخواهند با پرداخت نصف دیه او را قصاص کنند.

ب)مردی در غیر ماه حرام زنی را بکشد و اولیاء دم بخواهند با پرداخت نصف دیه، در ماه حرام او را قصاص کنند.

ج)دو نفر در ماه حرام شخصی را بکشند و ولی دم بخواهد یکی از آنها را قصاص کند و شریک دیگر(که قصاص نمی شود) بخواهد به شریکی که قصاص می شود، دیه بدهد.

د)اولیاء دم، دو نفر بوده و یکی از آنها خواهان قصاص باشد و بخواهد سهم دیه نفر دوم را(که خواهن دیه است) بپردازد و زمان اجرای قصاص همه ماه حرام باشد.

۱۰۳- کدام گزینه نادرست است؟

الف)عضو قوی در برابر عضو ضعیف و معیوب غیرفلج  قصاص می شود.          ب)عضو سالم در برابر عضو ناسالم حتی با رضایت جانی قصاص نمی شود.

ج)عضو کامل در برابر عضو ناقص حتی با رضایت جانی قصاص نمی شود.         د)هر سه گزینه درست است.

۱۰۴- کدامیک از شرایط زیر در ثبوت قصاص لازم نیست؟

الف)عاقل بون قاتل             ب)رشید بودن قاتل                       ج)عاقل بودن مقتول                        د)هر سه لازم است.

۱۰۵- هرگاه کسی به نقل از دیگری عباراتی را تکرار کند که صدق اهانت به پیامبر اعظم(ص) باشد و احراز شود که قصد او، سب پیامبر اعظم(ص) نبوده است چه مجازاتی دارد؟

الف)تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق ب)مجازاتی ندارد.              ج)دو تا ۵ سال حبس                      د)طبق نظر قاضی تعزیر می شود.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.10 + 9 ؟