تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۶ فروردین ۹۴ ساعت ۰۶:۳۵
۹۴ سه شنبه ۰۴ فروردین

۱۰۶- هرگاه کسی به پندار وجود دینی (که در واقع وجود نداشته) خدمتی برای دیگری انجام دهد ………………….

الف) می تواند دعوای ایفای ناروا مطرح کند.                                          ب) می تواند دعوای غصب مطرح کند.

ج) باید مبنای دعوی را استفاده بلاسبب قرار دهد.                                   د) همه موارد

۱۰۷- اگر کسی مالک را از تصرف در ملک خود منع کند بدون اینکه خود بر آن ملک سلطه پیدا کند:

الف) غاصب است.                                                                         ب) در حکم غاصب است.

ج) هیچ مسؤولیتی ندارد.                                                                   د) فقط در صورت ورود خسارت به مالک مسؤول جبران خسارت است.

۱۰۸- طبق قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، مسؤولیت مبتنی بر کدام نظریه است؟

الف) علی الاصول بر مبنای نظریه تقصیر است.                                        ب) بر مبنای نظریه تقصیر است.

ج) بر مبنای نظریه خطر است.                                                           د) علی الاصول بر مبنای نظریه خطر است.

۱۰۹- اگر مال مثلی غصب شود و غاصب آن را به محلی ببرد که اشباه و نظایر مال پیدا نمی شود و در همان محل تلف کند، غاصب …………

الف) باید قیمت محل تلف را بپردازد زیرا مسؤولیت غاصب از رد عین در محلی تبدیل شده است که مال تلف شده قیمی بوده است.

ب) باید مثل مال را تهیه و تسلیم مالک کند و هزینه این کار با خود اوست.

ج) در انتخاب قیمت و مثل آزاد است.

د) باید مثل مال را تهیه و تسلیم مالک کند و هزینه این کار با مالک است.

۱۱۰- اگر دائن که طلب وی مؤجل است در دوران أجل به موضوع تعهد دست یابد:

الف) اجل حق تسلط بر دین و انتفاع از آن را ساقط می کند و باید با درخواست بدهکار آن را مسترد کند.

ب) اجل حق تسلط بر دین و انتفاع از آن را ساقط نمی کند و باید آن را مسترد کند.

ج) اجل حق تسلط بر دین و انتفاع از آن را ساقط نمی کند ولی طلبکار می تواند دین را مسترد ننماید.

د) اجل حق تسلط بر دین و انتفاع از آن را ساقط می کند ولی مسؤولیت دائن به استرداد با دین مدیون به او تهاتر می شود.

۱۱۱- ماهیت حقوقی بدل حیلوله چیست؟

الف) تملیک با شرط تعلیق انحلال تملیک به رفع تعذّر ردّ عین                   ب) تملیک با شرط تعلیق انحلال تملیک به تحویل عین مغصوبه

ج) تملیک با شرط تعلیق انحلال تملیک به رفع تعذّر ردّ عین و مطالبه مالک   د) تملیک با شرط تعلیق انحلال تملیک به مطالبه عین توسط مالک

۱۱۲- در تعاقب ایادی غاصبین متعدد …………………..

الف) در مورد ردّ مثل یا قیمت مال مغصوبه تلف شده، ذمه غاصبین، متعدد است.

ب) در مورد ردّ منافع عین مغصوبه ذمه غاصبین، متعدد است.

ج) در مورد ردّ منافع عین مغصوبه همه غاصبین مشغول یک ذمّه هستند.

د) هم در مورد ردّ مثل یا قیمت و هم در مورد منافع عین مغصوبه ذمه غاصبین، متعدد است.

۱۱۳- در تصادم ۲ اتومبیل ………………

الف) اگر هر دو مقصر باشند، هر کدام جبران نیمی از خسارت طرف مقابل را به عهده دارند.

ب) اگر هیچیک مقصر نباشند، هر کدام جبران نیمی از خسارت طرف مقابل را به عهده دارند.

ج) اگر هیچیک مقصر نباشند و تصادم در نتیجه عوامل خارجی باشد هیچیک ضامن نیستند.

د) هر سه مورد صحیح است.

۱۱۴- شخص (الف) با علم به اینکه (ب) به (ج) مدیون است دین را به (ج) بپردازد:

الف) ایفای ناروا صورت گرفته و می تواند آن مبلغ را از (ج) مسترد نماید.

ب) ایفای ناروا صورت گرفته زیرا علم و جهل در ایفای ناروا تأثیری ندارد.

ج) حق بازستادن از (ج) را ندارد چون پرداخت دین از جانب ثالث محسوب می شود.

د) حق بازستادن از (ج) را دارد چون پرداخت دین در این حالت در حکم ایفای ناروا است.

۱۱۵- در صورتیکه مال مغصوب از چند جهت قابل انتفاع باشد ولی این منافع در دید عرف قابل جمع نباشد و از لحاظ ارزش یکسان نباشند:

الف) غاصب ضامن با ارزشترین آنها است.                                            ب) غاصب ضامن حد متوسط آنها است.

ج) غاصب ضامن همه این منافع است.                                                 د) غاصب ضامن کم ارزشترین آنها است.

۱۱۶- کارفرمایانی که تمام احتیاط های لازم را به عمل آورده اند مسؤول جبران خساراتی که از طرف کارگران آنان در حین انجام کار وارد شده است ………..

الف) می باشند.                              ب) اصولاً می باشند.                       ج) نمی باشند.                               د) اصولاً نمی باشند.

۱۱۷- موتورسیکلتی در اثر وقوع حادثه ای محترق شده و شخص (الف) بدون اذن مالک موتور برای کمک به اطفای حریق روی آن آب  می ریزد که در اثر این اقدام باک موتور منفجر شده و شخص (الف) مجروح می گردد:

الف) شخص (الف) می تواند از مالک موتورسیکلت جبران خسارت خود را بخواهد.

ب) شخص (الف) نمی تواند از مالک موتورسیکلت جبران خسارت خود را بخواهد چون اقدام وی هیچ فایده ای برای مالک موتورسیکلت نداشته.

ج) شخص (الف) نمی تواند از مالک موتورسیکلت جبران خسارت خود را بخواهد چون از مالک اذن نداشته.

د) ب و ج

۱۱۸- هرگاه کسی سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف آن مال شود مسؤولیت به عهده کیست؟

الف) مسبب مسؤول است مگر اینکه مباشر عرفاً مسؤول باشد.                     ب) هر دو مسؤولیت دارند.

ج) مباشر همیشه مسؤول است.                                                           د) مباشر مسؤول است مگر اینکه سبب اقوی باشد.

۱۱۹- شبه عقد چیست؟

الف) واقعه ای است طبیعی که همانند عقد اثر حقوقی دارد.

ب) واقعه ای است مشروع که با توافق اشخاص اثر عقد پیدا می کند.

ج) عملی است غیرارادی که با اجازه طرف دیگر به قرارداد تبدیل می شود.

د) عملی است ارادی و مشروع که بدون توافق اشخاص ایجاد دین می کند.

۱۲۰- هرگاه مال مغصوب مثلی بوده و مثل آن موجود ولی از قیمت افتاده باشد، غاصب باید ………………..

الف) قیمت زمان غصب را بدهد.                                                        ب) قیمت زمانی را که از مالیت افتاده بدهد.

ج) آخرین قیمت آن را بدهد.                                                            د) اعلی القیم آن را بدهد.

 

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.2 - 9 ؟