تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۶ اسفند ۹۴ ساعت ۱۳:۵۵
۹۴ سه شنبه ۰۴ فروردین

۷۱- اگر در اسم شرکت با مسؤولیت محدود، عبارت « با مسؤولیت محدود» قید نشود:

الف) شرکت، شرکت تضامنی محسوب می گردد.

ب) شرکاء شرکت در برابر اشخاص ثالث، شریک تضامنی محسوب می گردند.

ج) شرکاء شرکت در برابر اشخاص ثالث، مسؤولیت نامحدود و به نسبت سهم الشرکه خود خواهند داشت.

د) شرکت نسبی محسوب می گردد.

۷۲- تغییر تابعیت کدام شرکت تجاری امکان پذیر است؟

الف) شرکت با مسؤولیت محدود                                                        ب) شرکت تضامنی و نسبی

ج) شرکت با مسؤولیت محدود و سهامی                                               د) در هیچ شرکتی، تغییر تابعیت ممکن نیست.

۷۳- موضوع کدام شرکت تجاری می تواند اعمالی غیر از اعمال تجاری باشد؟

الف) شرکت سهامی و شرکت های مختلط                    ب) شرکت سهامی، شرکت تعاونی و شرکت های مختلط

ج) شرکت سهامی                                                  د) در هیچ شرکت، موضوع شرکت نمی تواند اعمالی غیر از اعمال تجاری باشد.

۷۴- شرکاء شرکت با مسؤولیت محدود نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه غیرنقدی معین شده است:

الف) مسؤولیت محدود به سهم الشرکه دارند.                                        ب) مسؤولیت محدود و نسبی دارند.

ج) مسؤولیت تضامنی دارند.                                                              د) مسؤولیت نامحدود و نسبی دارند.

۷۵- تقویم سهم الشرکه غیرنقدی در شرکت با مسؤولیت محدود به قیمتی بیش از قیمت واقعی:

الف) در حکم کلاهبرداری است.                                                        ب) در حکم جعل و تزویر است.

ج) در حکم اختلاس است.                                                               د) جنبه مجرمانه ندارد و فقط موجب ایجاد مسؤولیت مدنی است.

۷۶- کدام مورد از موجبات انحلال شرکت با مسؤولیت محدود نمی باشد؟
الف) فسخ شرکت                          ب) فوت یکی از شرکاء                   ج) انقضاء مدت شرکت                   د) ورشکستگی

۷۷- در کدام شرکت، لحاظ نمودن سرمایه احتیاطی الزامی است؟

الف) در شرکت هایی که مسؤولیت تمام شرکاء محدود به مبلغ اسمی ایشان است.

ب) در شرکت هایی که تقدیم اندوخته های غیرنقد توسط خود شرکاء انجام می شود.

ج) در شرکت های با مسؤولیت محدود و مختلط

د) در کلیه شرکت های تجاری

۷۸- تشکیل هیأت نظار در کدام شرکت تجاری الزامی است؟

الف) مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی                                                          ب) مختلط سهامی و با مسؤولیت محدود

ج) مختلط غیر سهامی و با مسؤولیت محدود                                                      د) فقط با مسؤولیت محدود

۷۹- هیأت نظار در شرکت تجاری که تشکیل هیأت نظار در آن الزامی است:

الف) می تواند یک یا چند نفر باشد و باید از بین شرکاء انتخاب گردند.         ب) می تواند یک یا چند نفر و از بین شرکاء یا غیر ایشان باشد.

ج) باید حداقل ۳ نفر و از بین شرکاء یا غیر شرکاء باشند.                          د) باید حداقل ۳ نفر و از بین شرکاء باشند.

۸۰- اولین هیأت نظار برای چه مدت انتخاب می گردند:

الف) یک سال                   ب) ۲ سال                                   ج) ۶ ماه                                     د) ۸ ماه

۸۱- مدیر شرکت تضامنی:

الف) می تواند واحد یا متعدد باشد.                                                     ب) می تواند از بین شرکاء یا خارج از ایشان باشد.

ج) مدیریت او محدود به زمان خاصی نیست.                                         د) همه گزینه ها

۸۲- سهم الشرکه غیرنقدی در شرکت تضامنی:

الف) باید توسط کارشناس رسمی تقدیم گردد.          ب) باید به تراضی شرکاء تقویم گردد ولو آنکه بالاتر از قیمت کارشناسی، تراضی نمایند.

ج) پذیرفته نیست.                                            د) می تواند حداکثر ۲۰ % سرمایه شرکت بطور غیرنقدی تأمین گردد.

۸۳- در شرکت تضامنی:

الف) تمام سرمایه شرکت باید مقارن با تشکیل شرکت پرداخت شده باشد.

ب) تمام سرمایه شرکت تا یک سال از تشکیل شرکت پرداخت شده باشد.

ج) حداقل ۲۰ % از سرمایه شرکت باید مقارن تشکیل شرکت پرداخت شده باشد.

د) حداقل ۳۵ % از سرمایه شرکت باید مقارن تشکیل شرکت پرداخت شده باشد.

۸۴- انتقال سهم الشرکه شرکاء در شرکت تضامنی منوط است به:

الف) رضایت تمام شرکاء و تنظیم سند رسمی                                        ب) رضایت اکثریت شرکاء که حداقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند.

ج) رضایت تمام شرکاء، بدون نیاز به تنظیم سند رسمی                            د) رضایت اکثریت شرکاء

۸۵- فسخ شرکت تضامنی در چه صورت ممکن است؟

الف) اگر در اساسنامه قید شده باشد.                                                   ب) اگر بیش از نصف شرکاء تقاضای فسخ نمایند.

ج) اگر در اساسنامه خلاف آن شرط نشده باشد.                                     د) در هیچ صورت ممکن نیست.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.2 - 9 ؟