تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۶ اسفند ۹۴ ساعت ۱۰:۳۴
۹۴ سه شنبه ۰۴ فروردین

۵۱- کدامیک از عبارات زیر صحیح است؟

الف) منطقه نظارت و دریای سرزمینی هر دو جزء قلمرو کشور ساحلی و تحت حاکمیت آن هستند.

ب) منطقه نظارت جزئی از دریای سرزمینی و تحت حاکمیت دولت ساحلی است.

ج) دریای سرزمینی جزء قلمرو کشور ساحلی است این در حالی است که منطقه نظارت جزء منطقه انحصاری اقتصادی است.

د) حقوق و صلاحیت های دولت در منطقه دریای سرزمینی و منطقه نظارت (مجاور) یکی و مشابه است.

۵۲- کدام نهاد بین المللی ذیل بر اساس کنوانسون ۱۹۸۲ حقوق دریاها بوجود نیامده است؟

الف)مقام بین المللی بستر دریاها     ب)کمیسیون تحدید حدود فلات قاره      ج)سازمان بین المللی دریایی       د)دیوان بین المللی حقوق دریاها

۵۳- کدام مورد از شرایط تعقیب فوری نیست؟

الف) کشتی مورد نظر فقط مقررات آبهای داخلی و سرزمینی را نقض کرده باشد.

ب) کشتی وارد آبهای سرزمینی خود یا دولت ثالث نشده باشد.

ج) تعقیب باید پیوسته و بی وقفه باشد.

د) به کشتی مورد نظر علامات سمعی و بصری داده شده باشد و بعد از توقیف به کشور متبوع اطلاع دهد.

۵۴- کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟

الف) آبهای واقع بین قلمرو خشکی و خط مبدأ عادی جزء آب داخلی است.

ب) حد منطقه انحصاری اقتصادی در مناطق دریایی ثابت نیست.

ج) دولت ساحلی در منطقه انحصاری اقتصادی حق تعلیق کشتیرانی و پرواز را دارد.

د) حد منطقه فلات قاره مطابق کنوانسیون ۱۹۸۲ ثابت نیست.

۵۵- کدام قسمت از دریاها تابع نظام حقوقی آبهای داخلی نمی باشد؟

الف) آبهای واقع در خلیج های کوچک                                                 ب) آبهای واقع در خلیج های تاریخی

ج) آبهای مجمع الجزایری                                                                د) آبهای واقع در بنادر دولت ساحلی

۵۶- ایران به کدام کنوانسیون نپیوسته است؟

الف)۱۹۹۵ ماهیان دو کاشانه ای                                                        ب)۱۹۸۲ حقوق دریاها

ج)۲۰۰۱ حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب                                           د)۲۰۰۴ مصونیت های قضایی دولتها و اموال آنها

۵۷- صخره های غیرمسکونی از لحاظ مناطق دریایی چه وضعیتی دارند؟

الف) فقط دارای آبهای داخلی هستند.

ب) فقط دارای دریای سرزمینی هستند.

ج) فاقد فلات قاره و منطقه اقتصادی انحصاری هستند.

د) در تعیین قلمرو آبهای مجمع الجزایری هم مورد استفاده قرار می گیرد.

۵۸- در کدام قضیه بین المللی دیوان بین الملل دادگستری به نظام حقوقی رودخانه های بین المللی پرداخته است؟

الف) قضیه اسکارشین                                                                      ب) قضیه بارسلونا تراکشن

ج) قضیه کشتی لوتوس                                                                     د) قضیه فلات قاره دریای شمال

۵۹- در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریایی تنگه هایی که دریای آزاد را به دریای سرزمینی مرتبط می سازند تابع کدام اصل می باشند؟

الف) اصل عبور بی ضرر                                                                   ب) اصل عبور ترانزیتی

ج) اصل آزادی عبور                                                                       د) اصل عبور بی ضرر غیرقابل تعلیق

۶۰- در کدام منطقه دریایی تعادل بین آزادی کشتیرانی و منافع دولت ساحلی برقرار می گردد؟

الف) دریای سرزمینی                      ب) فلات قاره                              ج) منطقه نظارت (مجاور)                 د) آبهای داخلی

 

۶۱- کدامیک میراث کنوانسیون ۱۹۸۲ مونته گوبی راجع به حقوق دریاهاست؟

الف) فلات قاره                             ب) آبهای ساحلی                          ج) منطقه اقتصادی انحصاری                         د) بستر دریا

۶۲- کدامیک استثنایی بر اصل آزادی دریانوردی در دریای آزاد نیست؟

الف) حمل و نقل برده                                                                      ب) پخش برنامه های غیرمجاز

ج) عبور کشتی ها با سوخت اتمی                                                        د) دزدی دریایی

۶۳- دیوان دائمی دادگستری بین المللی در قضیه کشتی ویمبلودن کدامیک از کانالهای را در ردیف تنگه های طبیعی بین المللی محسوب نمود؟ کانال ………..

الف)بیگل                                     ب)هودسن                                   ج)پاناما                                       د)کیل

۶۴- کدامیک از گزینه های زیر راجع به حق عبور بی ضرر صحیح می باشد؟

الف) حق عبور بی ضرر صرفاً شامل کشتی های جنگی یا تجاری دولتی است.

ب) عبور کشتی های ماهیگیری خارجی از دریای ساحلی بدون رعایت مقررات منتشره از سوی دولت ساحلی عبور بی ضرر تلقی نخواهد شد.

ج) دولت ساحلی حق تعلیق موقتی در دریای سرزمینی را بدون رعایت اصل عدم تبعیض می تواند اجرا نماید.

د) حق عبور بی ضرر (اصل بی ضرر بودن عبور برای کشتی های حمل سوخت هسته ای نیز بی قید و شرط پذیرفته شده است.)

۶۵- ماهیت منطقه انحصاری اقتصادی از نظر صید منابع بیولوژیکی مشابه ماهیت کدام منطقه دریایی است؟

الف)فلات قاره                              ب)دریای آزاد                              ج)منطقه مجاور                             د)دریای سرزمینی

۶۶- کدامیک از گزینه های زیر راجع به خط مبدأ مستقیم دریای سرزمینی صحیح است؟

الف) خط مبدأ ترسیم مستقیم در قضیه شیلات انگلیس و نروژ توسط دیوان دادگستری بین المللی به عنوان قاعده عرفی پذیرفته شد.

ب) خطوط مبدأ مستقیم صرفاً نوع خاصی از اعمال خط پست ترین جزر آب است.

ج) در تمام سواحل با هر موقعیت جغرافیایی دولت ساحلی می تواند خط مبدأ دریای سرزمینی را بر اساس خط مبدأ مستقیم قرار دهد.

د) دیوان دادگستری بین المللی در قضیه شیلات انگلیس و نروژ استفاده از خطوط مبدأ مستقیم را صرفاً محدود به شرایط استثنایی جغرافیایی نمی کند.

۶۷- کدامیک از گزینه های زیر در خصوص وضعیت حقوقی خلیج ها صادق است؟

الف) آبهای واقع در خلیج هایی با دهانه ۲۴ مایل جزء آبهای داخلی است.

ب) خلیج تاریخی، خلیجی است که صرفاً با دولت ساحلی پیوند تاریخی داشته خواه دولت ساحلی مدعی حاکمیت بر آن باشد یا خیر.

ج) خلیج های کوچک هم مرز با چند کشور توسط خطی از دهانه خلیج ترسیم می شود.

د) راجع به وضعیت حقوقی و تحدید حدود خلیج ها در کنوانسیون ۱۹۸۲ قاعده ای وجود ندارد.

۶۸- کدامیک از سازندهای زیر فاقد هرگونه خط مبدأ بوده و تأثیری در تحدید حدود ندارد؟

الف)صخره ها                                ب)سکوهای نفتی                           ج)جزایر آبسنگی                            د)برآمدگیهای جذری

۶۹- سازکار (سیس مین) چیست؟( ساز و کاری است تجاری کردن محصولات)

الف)کانی                                     ب)دریایی                                    ج)بنیادین                                    د)نفتی

۷۰- بهره برداری از کدام منطقه حق ذاتی دولت ساحلی نبوده و نیاز به اعلام دارد؟

الف) فلات قاره                             ب) منطقه انحصاری اقتصادی                ج) آبهای داخلی                        د) آبهای سرزمینی

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 - 6 ؟