تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۶ اسفند ۹۴ ساعت ۱۳:۲۸
۹۴ سه شنبه ۰۴ فروردین

۲۱۶- در کدامیک از دسته های ارتباط قانون شخصی اعمال می شود؟

الف) احوال شخصیه                ب) وقایع حقوقی                         ج) قرارداد منتخب طرفین                د) الف و ج صحیح است.

۲۱۷- نظریه احاله مضاعف یا دادگاه خارجی منسوب به کدامیک از دانشمندان زیر است؟

الف) باتیفول                      ب) وست لیک                              ج) پی یه                                     د) بارتن

۲۱۸- توصیف دو مرحله ای چیست؟

الف) توصیف بر اساس قانون مقر دادگاه یا قانون سبب (خارجی)

ب) توصیف بر اساس قانون سبب و رجوع به قانون مقر دادگاه به عنوان نقش مکمل و فرعی.

ج) توصیف مقدماتی بر اساس قانون سبب و توصیف نهایی بر اساس قانون مقر دادگاه.

د) توصیف مقدماتی و اولیه بر اساس قانون مقر دادگاه و توصیف نهایی بر اساس قانون سبب (خارجی)

۲۱۹- از کدامیک به عنوان تعارض مخفی تعبیر می کنند؟

الف) احاله            ب) تعارض های حل تعارض                ج) تعارض مثبت قواعد حل تعارض                        د) تعارض متحرک

۲۲۰- صدور احکام مخالف و بوجود آمدن حقوق مخالف به ترتیب نتیجه ……… و ……………. است.

الف)صلاحیت متقارن، تعارض مثبت قوانین                                                        ب)صلاحیت متقارن، تعارض منفی قوانین

ج)تعارض توصیفها، صلاحیت متقارن                                                                د)تعارض منفی قوانین، صلاحیت متقارن

۲۲۱- از اختلاف سیستم های حل تعارض در خصوص تعیین محتوی دسته های ارتباط با چه عنوانی نام برده شده است؟

الف) تعارض منفی                          ب) تعارض مخفی                          ج) تعارض صریح                           د) تعارض مفاهیم ارتباط

۲۲۲- مقوله انتقادی « راکت بین المللی » در نفی و ایراد به کدامیک از قضایای حقوق بین الملل خصوصی است؟

الف) احاله                                    ب) توصیف ها                              ج) تعارض صحیح                          د) اجرای قانون خارجی

۲۲۳- حقی که در خارج از ایران بوجود آید:

الف) به هیچ وجه نمی تواند در ایران منشأ اثر باشد.

ب) می تواند در ایران منشأ اثر باشد اگر طبق قانون صلاحیتدار ایجاد شده باشد.

ج) می تواند در ایران منشأ اثر باشد مشروط بر اینکه به موجب قوانین داخلی ایران تشکیل شده باشد.

د) می تواند در ایران منشأ اثر باشد اگر منافعی هم برای اتباع ایران داشته باشد.

۲۲۴- اثر نظم عمومی هنگامی شدید است که ……

الف)قاضی اثر حق ایجاد شده را ندیده بگیرد.

ب)قانون خارجی به قانون دیگر احاله دهد.

ج)تعارض دادگاهها در تعارض قوانین اثر بگذارد.

د)تعارض در مرحله ایجاد حق باشد.

۲۲۵- اگر در مورد ماهیت حقوقی دعوایی که در دادگاه ایران اقامه می شود میان حقوق ایران و حقوق خارجی تعارض وجود داشته باشد، این تعارض را تعارض …………….. می نامند و دادگاه باید دعوی را طبق قانون ………………… حل و فصل نماید.

الف) مثبت- خارجی                        ب) منفی- ایران                            ج) زمانی- خارجی                          د) ضمنی- ایران

۲۲۶- احاله معلول ……………. است.

الف) تعارض توصیف ها                                                                   ب) تعارض صریح قواعد حل تعارض

ج) تعارض منفی قواعد حل تعارض                                                      د) تعارض مخفی قواعد حل تعارض

۲۲۷- سبب و علت اصلی احاله چیست؟

الف) رجوع قاعده حل تعارض خارجی به قاعده حل تعارض مقر دادگاه

ب) رجوع قاعده حل تعارض مقر دادگاه به حل تعارض خارجی

ج) رجوع قاعده حل تعارض خارجی به قاعده حل تعارض مقر دادگاه یا کشور ثالث

د) رجوع قاعده حل تعارض مقر دادگاه به قاعده ذاتی (ماده) خارجی

۲۲۸- توصیف فرعی، توصیفی است که در ………..

الف)تعیین مصادیق نظم عمومی موثر است.                                              ب)بروز پدیده احاله درجه اول و درجه دوم موثر نیست.

ج)انتخاب با اعمال قاعده حل تعارض کشور مرجه رسیدگی موثر نیست.                        د) انتخاب با اعمال قاعده حل تعارض کشور مرجه رسیدگی موثر است.

۲۲۹- حق التألیف (اثر مادی) در کشور ایتالیا ۳۰ سال است و در کشور فرانسه ۵۰ سال. حال اگر یک ایرانی مقیم ایتالیا، کتابی را در ایتالیا ثبت نماید و در فرانسه آن را منتشر و پخش نماید، اثر مادی کتاب (حق التألیف مادی) مشمول قوانین کدامیک از کشورهای فوق است؟

الف) ایتالیا            ب) ایران                        ج) فرانسه                        د) ایتالیا یا فرانسه هر کدام که بیشتر حقوق مؤلف را تأمین می کند

۲۳۰- کدامیک از دانشمندان زیر از احاله به عنوان ارتباط و هماهنگی بین سیستم های حل تعارض تعبیر می کند؟

الف) وست لیک                             ب) باتیفول                                   ج) پی یه                                     د) بارتن

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.1 - 8 ؟