تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۶ اسفند ۹۴ ساعت ۱۲:۵۸
۹۴ سه شنبه ۰۴ فروردین

۱۴۱- با توجه به اینکه طبق اصل ۱۰۵ قانون اساسی، تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلامی و قوانین کشور باشد، در مورد انطباق با موازین اسلام، کدام گزینه صحیح است؟

الف)شورای نگهبان مصوبات شوراها را با موازین اسلام انطباق می دهد.

ب)مردم می توانند درخواست ابطال شوراها را با از دادگاه عمومی درخواست نمایند.

ج)فرمانداری و شورای استان مصوبات شورای شهر را با موازین اسلام تطبیق می دهد و در صورت مغایرت به آن اعتراض می کند.

د)مغایرت آن پس از طرح ابطال در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و کسب نظر از فقهای شورای نگهبان احراز می شود.

۱۴۲- رئیس قوه قضائیه در جمهوری اسلامی ایران:

الف) عالی ترین مقام قوه قضائیه نیست.

ب) رأساً حق تصویب لوایح قضایی و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی را دارد.

ج) دادستان کل کشور را پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور منصوب می کند.

د) نظارت شرعی بر آراء محاکم قضائی دارد.

۱۴۳- یکی از وظایف قوه قضائیه، نظارت بر حسن اجرای قوانین است. این نظارت از کدام طریق اعمال می گردد؟

الف) سازمان بررسی از طریق تظلم خواهی و رسیدگی به شکایات مردم از قوه مجریه

ب) نظارت دیوان عدالت اداری بر حسن اجرای قانون در دستگاه های اداری

ج) تشخیص خلاف قانون بودن مصوبات قوه مجریه توسط دیوان عدالت اداری

د) دیوان عالی کشور از طریق نظارت ماهوی بر تصمیمات محاکم قضایی

۱۴۴- اصل تغییرناپذیری قضات نتیجه منطقی کدام مورد است؟

الف)استقلال قوه قضائیه از سایر قوا      ب)توالی فساد تغییرپذیری قضات       ج)اصل تحدید قدرت          د)اصل تفوق قضات بر اساس مقامات

۱۴۵- تعیین دادستان دادگاه ویژه روحانیت با ……………… است.

الف) دادستان کل کشور                   ب) مقام رهبری                            ج) رئیس قوه قضائیه                       د) رئیس دیوان عالی کشور

۱۴۶- کدامیک از اصول قضایی به استقلال قوه قضائیه کمک می کند؟

الف)اصل تناظر                              ب)اصل برائت                              ج)اصل قطعیت احکام                     د)اعتبار قضیه محکوم بها

۱۴۷- کدامیک از وظایف شورای عالی امنیت ملی نمی باشد؟

الف) تعیین سیاست های دفاعی- امنیتی کشور در محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری

ب) بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی

ج) هماهنگ نمودن فعالیت سیاسی، اطلاعاتی و … با تدابیر کلی دفاعی- امنیتی

د) تعیین سیاست های دفاعی- امنیتی کشور در محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف مجلس شورای اسلامی

۱۴۸- مجمع تشخیص مصلحت نظام:

الف) در قانون اساسی سال ۱۳۵۸ پیش بینی گردید.                                 ب) بازوی اجرایی مقام رهبری است.

ج) مقام صالح برای تفسیر مواد قانونی مصوب خود می باشد.                       د) از زمره قوای حاکم در کشور محسوب می گردد.

۱۴۹- در مواردی که مصوبه مجمع در مقام حل معضل نظام می باشد؛ آیا مجلس شورای اسلامی می تواند با قانونگذاری بعدی، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را نسخ بنماید؟

الف) پس از گذشت زمان معتدبه می تواند.

ب) در صورت موافقت مقام رهبری موضوع قابل طرح در مجلس است.

ج) مصوبه مطلقاً قابل طرح در مجلس نیست.

د) در صورت موافقت مجمع موضوع قابل طرح در مجلس است.

۱۵۰- کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف) شوراهای اسلامی همانند مجلس شورای اسلامی قابل انحلال می باشد.

ب) شوراها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور هستند.

ج) حدود و وظایف و اختیارات شوراها را وزیر کشور تعیین می کند.

د) مقامات اجرایی کشور الزامی به رعایت تصمیمات شوراها ندارند.

۱۵۱- شوراهای محلی جزء کدامیک از نهادها محسوب می شوند؟

الف)قوه مجریه                     ب)قوه مقننه                              ج)وزارت کشور                             د)نهادهای خاص در اعمال حاکمیت

۱۵۲- ریاست شورای عالی امنیت ملی با ………………. است.

الف) مقام رهبری                           ب) رئیس جمهور                           ج) رئیس مجلس شورای اسلامی        د) وزیر کشور

۱۵۳- مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقام حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان:

الف) باید به امضای مقام رهبری برسد.                                                 ب) با قانونگذاری بعدی مجلس قابل نسخ نیست.

ج) می تواند بر خلاف شرع باشد (عناوین ثانویه)                                      د) نیازی به انتشار در روزنامه رسمی ندارد.

۱۵۴- کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف) اعضای ثابت و متغیر مجمع تشخیص مصلحت نظام را مقام رهبری تعیین می کند.

ب) رئیس جمهور، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد.

ج) مصوبات مجمع در مقام حل معضلات نظام باید به تأیید شورای نگهبان برسد.

د) مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست های کلی نظام را تعیین می کند.

۱۵۵- رسیدگی به اتهامات قضات در خصوص ارتکاب جرایم عادی در صلاحیت ………………… است.

الف) محاکم عمومی دادگستری          ب) محکمه انتظامی قضات               ج) دادگاه عالی انتظامی قضات           د) دیوان عالی کشور

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.10 + 5 ؟