تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۶ اسفند ۹۴ ساعت ۱۳:۲۴
۹۴ سه شنبه ۰۴ فروردین

۱۸۶- حکم رسمی ………………….. است.

الف) دستور مقامات صلاحیتدار

ب) دستور کتبی مقامات صلاحیتدار وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی در حدود و قوانین

ج) دستور کتبی یا شفاهی وزیر یا بالاترین مقام هر سازمان در حدود مقررات آن وزارتخانه یا سازمان

د) هر دستور کتبی

۱۸۷- مدت مرخصی بدون حقوق از لحاظ بازنشستگی جزء سوابق خدمت محسوب ………………….. .

الف) می شود.                                                                   ب) نخواهد شد.

ج) نمی شود مگر در موارد ادامه تحصیل                                  د) نمی شود مگر در موارد مرخصی به جهت سفر همسر حداکثر برای ۳ سال

۱۸۸- آیا پست سازمانی مستخدمانی که از مرخصی بدون حقوق استفاده می کنند حفظ می شود؟

الف) اداره پست سازمانی مستخدم در مرخصی بدون حقوق را در طول مدت مرخصی حفظ می کند.

ب) اداره پست مستخدم در مرخصی بدون حقوق را به مدت ۶ ماه حفظ می کند.

ج) اداره ملزم به حفظ پست سازمانی مستخدم در حالت مرخصی بدون حقوق نیست.

د) اداره ملزم به حفظ پست مستخدم در مرخصی بدون حقوق به مدت ۳ ماه است.

۱۸۹- رسیدگی به تقصیر و تخلف اداری و یا قصور مستخدمین در انجام وظیفه و تعیین مجازات آنها بر عهده …………………. است.

الف) دادگاه اداری                                                                         ب) دادگاه اداری و متن قانون

ج) دادگاه اداری و اجرای آن با اجرای احکام قضائی است.                                    د) محاکم دادگستری

۱۹۰- وراث قانونی مستخدم متوفی از نظر قانون استخدام کشوری عبارت است از :

الف) همان وراث قانون مدنی                                                             ب) زوج، زوجه، پدر، مادر، فرزندان و نوادگان

ج) زوج، پدر، مادر، فرزندان ذکور                                                       د) زوج، زوجه، پدر و مادر و فرزندان

۱۹۱- توقیف حقوق بازنشستگی یا وظیفه در قبال مطالبات دولت یا محکومیت حقوقی یا عناوین دیگر از این قبیل فقط تا میزان ………………….. حقوق بازنشستگی یا وظیفه جایز است.

الف) یک دوم                               ب) یک سوم                                ج) یک چهارم                               د) یک پنجم

۱۹۲- ترک تابعیت موجب قطع حقوقی بازنشستگی ……………………. و موجب قطع حقوق وظیفه ………………….. .

الف) نخواهد شد- نخواهد شد            ب) خواهد شد- خواهد شد               ج) نخواهد شد- خواهد شد               د) خواهد شد- نخواهد شد

۱۹۳- چه تفاوتی میان اخراج مستخدم و انفصال دائم او می باشد؟

الف) اخراج انفصال موقت است و فقط با حکم محاکم اداری اجرا می گردد.

ب) اخراج فقط از دستگاه متبوع مستخدم و انفصال دائم از همه دستگاههای مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری است.

ج) انفصال دائم فقط از دستگاههای مشمول قانون استخدام کشوری است.

د) تفاوتی میان اخراج و انفصال دائم نیست.

۱۹۴- تعیین مجازات انفصال دائم:

الف) تنها در صلاحیت دادگاه عمومی است.

ب) تنها در صلاحیت هیأت رسیدگی به تخلفات اداری است

ج) هم در صلاحیت دادگاه عمومی و هم در صلاحیت هیأت رسیدگی به تخلفات اداری است.

د) هم در صلاحیت دادگاه عمومی و هم در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

۱۹۵- اگر مستخدم رسمی پیش از بازنشسته شدن بمیرد و مرخصی استحقاقی استفاده نشده داشته باشد در این صورت:

الف) حقوق و فوق العاده وی تا ۲ ماه برای ورثه قابل مطالبه خواهد بود.

ب) وراث وی می توانند تا ۴ ماه حقوق و فوق العاده وی را مطالبه کنند.

ج) وراث می توانند تا ۳ ماه از مرخصی وی استفاده کنند.

د) با فوت مستخدم ادعای چنین حقی از ورثه ساقط می شود.

۱۹۶- آقای اکبری ۸ ماه است که به استخدام وزارت کشور درآمده است. چه میزان مرخصی استحقاقی دارد؟

الف) ۱۰ روز                                                                                ب) ۱۵ روز
ج) ۳۰ روز                                                                                  د) قبل از ۱ سال تمام کار حق استفاده از مرخصی استحقاقی را ندارد.

۱۹۷- منظور از وضعیت معذوریت چیست؟

الف) وضعیت مستخدمی است که از مرخصی بدون حقوق استفاده می کند.

ب) وضعیت مستخدمی است که طبق حکم مقامات صلاحیتدار به علت صدور کیفرخواست از طرف مقامات قضائی تحت پیگرد واقع شده است.

ج) وضعیت مستخدمی است که از مرخصی استعلاجی استفاده می کند.

د) وضعیت مستخدمی است که طبق قانون تصدی شغلی را به عهده نداشته و در انتظار ارجاع خدمت است.

۱۹۸- کدامیک از موارد زیر برای کارمند اداری به موجب حکم دادگاه کیفری امکان وقوع دارد؟

الف) از کار افتادگی                        ب) آمادگی به خدمت                     ج) انفصال دائم                              د) بازنشستگی

۱۹۹- در جمله زیر چند غلط حقوقی وجود دارد؟

             « مستخدم رسمی که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتاً یا تبعاً به انفصال موقت محکوم شود بعد از اتمام مدت انفصال به خدمت گمارده می شود ولی چنانچه پستی برای وی موجود نباشد به حال آماده به خدمت در می آید. مدت انفصال موقت در هیچ حال جزو سابقه خدمت محسوب نخواهد شد. »

الف) ۱ غلط                                                                                  ب) ۲ غلط

ج) ۳ غلط                                                                                    د) هیچ غلطی در این جمله وجود ندارد.

۲۰۰- نسبت میان قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون استخدام کشوری چگونه است؟

الف)در هر حال، قانون مدیریت خدمات کشوری معتبر است.

ب)در مواردی که در قانون استخدام کشوری حکم تعیین شده باشد، احکام قانون مدیریت خدمات کشوری به نحوی تفسیر می شود که با آن سازگار باشد.

ج)در مواردی که قانون جدید فاقد حکم است، می توان به قانون سابق رجوع کرد.

د)فقط مواردی از قانون استخدام کشوری منسوخ شده است که صراحتاً به نسخ آنها در قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح شده باشد.

 

 

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.10 + 8 ؟