تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۶ اسفند ۹۴ ساعت ۱۳:۰۹
۹۴ سه شنبه ۰۴ فروردین

۱۷۱- کدام دسته از آراء محاکم به حضوری و غیابی تقسیم می گردند؟

الف) احکام                                   ب) احکام و قرارها                         ج) احکام و قرارهای قاطع                د) احکام تأسیسی

۱۷۲- اجراء حکم غیابی منوط است به:

الف) ابلاغ واقعی دادنامه.                                                                 ب) ابلاغ واقعی دادنامه یا اجرائیه.

ج) ابلاغ واقعی دادنامه یا اجرائیه و معرفی ضامن معتبر.                            د) معرفی ضامن معتبر.

۱۷۳- کدام گزینه صحیح است؟

الف) واخواهی یک روش اصلاحی است.                                                            ب) نتیجه واخواهی نسبت به همه اصحاب دعوی بدوی مؤثر است.

ج) واخواهی از جانب محکومٌ علیه مرحله بدوی امکانپذیر است.                   د) واخواهی نسبت به قرارها به هیچ وجه امکانپذیر نیست.

۱۷۴- اگر محکومٌ علیه غائب در مهلت واخواهی، دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم کند:

الف) دادخواست مزبور مورد رسیدگی واخواهی قرار می گیرد.                     ب) دادخواست مزبور مورد رسیدگی تجدیدنظرخواهی قرار می گیرد.

ج) قرار رد دادخواست صادر می گردد.                                                د) قرار ابطال دادخواست صادر می گردد.

۱۷۵- اگر دادرس علی البدل شعبه ای از دادگاه عمومی شهرستان آبادان، دستور موقت صادر نماید:

الف) صدور آن منوط به تأیید رئیس دادگاه است.                                   ب) اجراء آن منوط به تأیید رئیس دادگاه است.

ج) صدور آن منوط به تأیید رئیس دادگستری شهرستان آبادان است.          د) اجراء آن منوط به تأیید رئیس دادگستری شهرستان آبادان است.

۱۷۶- رسیدگی به درخواست دستور موقت:

الف) با تعیین وقت و دعوت از طرفین صورت می گیرد.                            ب) در وقت فوق العاده و با دعوت از طرفین صورت می گیرد.

ج) در وقت فوق العاده و بدون دعوت از طرفین صورت می گیرد.               د) در وقت احتیاطی صورت می گیرد.

۱۷۷- دستور موقت:

الف) در اولین جلسه دادرسی قابل اعتراض در همان دادگاه است.               ب) قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.

ج) به تبع اصل دعوی قابل تجدیدنظر و فرجام است.                               د) هیچکدام

۱۷۸- اگر صدور دستور موقت قبل از اقامه دعوای اصلی درخواست شده باشد، خواهان باید:

الف) ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ صدور دستور موقت، دعوی اصلی را اقامه نماید.

ب) ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور دستور موقت، دعوی اصلی را اقامه نماید.

ج) ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ دستور موقت، دعوی اصلی را اقامه نماید.

د) ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ دستور موقت، دعوی اصلی را اقامه نماید.

۱۷۹- رأی دادگاه باید ……………… پاکنویس گردد و ……………….. به امضاء قاضی صادرکننده برسد.

الف) ظرف مدت ۵ روز از تاریخ صدور- ظرف مدت ۲ روز از تاریخ پاکنویس شدن

ب) ظرف مدت ۲ روز از تاریخ صدور- فوراً

ج) ظرف مدت ۵ روز از تاریخ صدور- فوراً

د) ظرف مدت ۲ روز از تاریخ صدور- ظرف مدت ۵ روز از تاریخ پاکنویس شدن

۱۸۰- چه آرایی قابل اجرا هستند؟

الف) آرائی که به صورت حضوری به محکومٌ علیه ابلاغ شده باشند.              ب) آرائی که به صورت حضوری به طرفین ابلاغ شده باشند.

ج) آرائی که به محکومٌ علیه ابلاغ شده باشند.                                        د) آرائی که به طرفین ابلاغ شده باشند.

۱۸۱- کدام رأی قابل تجدیدنظر است؟

الف) حکم به بی حقی خواهان در دعوی مطالبه ۳ میلیون ریال وجه نقد.

ب) قرار رد دادخواست صادره از سوی مدیردفتر و تأیید شده توسط رئیس دادگاه بدوی که خواسته آن ۱۰ میلیارد ریال می باشد.

ج) قرار اناطه

د) حکم صادره در دعوی راجع به اصل نکاح که مستند به سوگند قاطع دعوی می باشد.

۱۸۲- اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، قبل از صدور حکم:

الف) اسقاط مالم یجب و باطل است.                                      ب) صحیح است.

ج) اگر از جانب طرفین باشد صحیح است و مؤثر.                      د) نسبت به امور مالی صحیح است ولی نسبت به امور غیرمالی صحیح نیست.

۱۸۳- حکم مستند به اقرار در چه صورت قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد؟

الف) اگر اقرار کتبی باشد.                                                                 ب) اگر اقرار در دادگاه صورت گیرد.

ج) اگر اقرار کتبی و در دادگاه صورت گیرد.                                          د) در هیچ صورت قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد.

۱۸۴- کدام گزینه صحیح است؟

الف) ادله جدید نمی توانند به عنوان جهات تجدیدنظرخواهی قلمداد گردند ولی در مرحله تجدیدنظر دلیل جدید مسموع است.

ب) در مرحله تجدیدنظر ادله جدید مسموع نیست.

ج) ادله جدید می توانند به عنوان جهات تجدیدنظرخواهی قلمداد گردند.

د) اگر ادله در زمان رسیدگی بدوی موجود اما مکتوم بوده باشند، می توانند به عنوان جهات تجدیدنظر قلمداد گردند.

۱۸۵- در صورت نقض قرار سقوط دعوی در دادگاه تجدیدنظر:

الف) پرونده برای رسیدگی ماهوی به شعبه بدوی صادرکننده رأی فرستاده می شود.

ب) پرونده برای رسیدگی ماهوی به شعبه بدوی هم عرض با شعبه صادرکننده رأی فرستاده می شود.

ج) همان شعبه تجدیدنظر وارد رسیدگی ماهوی می گردد.

د) پرونده برای رسیدگی ماهوی به حوزه قضایی دیگر فرستاده می شود.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.6 + 5 ؟