تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲ فروردین ۹۴ ساعت ۰۶:۵۶
۹۴ دوشنبه ۰۳ فروردین

۳۱- گزینه “الف” صحیح است؛ ص ۱۷۶ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۳۲- گزینه “ب” صحیح است؛

۳۳- گزینه “د” صحیح است؛ ص ۲۱۱ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۳۴- گزینه “ب” صحیح است؛ ص ۲۱۶ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۳۵- گزینه “الف” صحیح است؛ ص ۱۹۵ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۳۶- گزینه “ب” صحیح است؛

۳۷- گزینه “ب” صحیح است؛ ص ۳۳۴ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۳۸- گزینه “ج” صحیح است؛

۳۹- گزینه “د” صحیح است؛

۴۰- گزینه “ج” صحیح است؛ « لو قال الراکب: اعرتنیها و قال المالک: آجرتکها حلف الراکب لانفاقهما علی أن تلف المنافع وقع علی ملک المستعیر، انما یتخلفان فی الأجره و الاصل ……….. » ص ۱۹۰ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۴۱- گزینه “د” صحیح است؛

۴۲- گزینه “ج” صحیح است؛ ص ۱۷۵ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۴۳- گزینه “د” صحیح است؛ ص ۲۰۲ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۴۴- گزینه “ج” صحیح است؛ ص ۲۰۶ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۴۵- گزینه “الف” صحیح است؛ ص ۲۰۱ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۴۶- گزینه “د” صحیح است؛

۴۷- گزینه “ب” صحیح است؛ ص ۱۷۷ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۴۸- گزینه “الف” صحیح است؛ ص ۱۸۱ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۴۹- گزینه “الف” صحیح است؛

۵۰- گزینه “ب” صحیح است؛ ص ۲۱۶ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

 



به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.10 + 8 ؟