تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲ فروردین ۹۴ ساعت ۰۶:۴۴
۹۴ دوشنبه ۰۳ فروردین

Õ قسمت اول: لغت

۱- گزینه a صحیح است؛ þ We arrived in the village in the morning and departed that night.

  1. To depart = عازم شدن b. To revive = دوباره زنده شدن
  2. To convert = تبدیل کردن d. To overcome = غلبه کردن

۲- گزینه b صحیح است؛ þ Deep freezing is now a common way of preserving fruit and vegetables.

  1. To identify = مشخص کردن b. To preserve = نگهداری کردن
  2. To prevent = جلوگیری کردن d. To recover = بازگرداندن به حالت اولیه

۳- گزینه b صحیح است؛ þ The hijackers kept the pilot on the board of the plane as a hostage.

  1. damage = خسارت – صدمه b. hostage = گروگان
  2. luggage = چمدان d. package = بسته

۴- گزینه d صحیح است؛ þ Your organs will only be used after your death if you give your consent.

  1. conduct = اجراء b. comment = نظر c. credit = اعتبار                        d. consent = رضایت

۵- گزینه a صحیح است؛ þ He was arrested by the police when he tried to smuggle a gun into the airport.

  1. To smuggle = قاچاق کردن b. To impose = تحمیل کردن c. To emerge = ظاهر شدن           d. To obtain = بدست آوردن

۶- گزینه a صحیح است؛ þ

I have taught my daughter to be wary about giving people our address when she doesn’t know them quite well.

  1. wary = محتاط b. mutual = دو جانبه c. vital = حیاتی              d. naive = بی تجربه – ساده و ساده لوح

            Õ قسمت دوم: گرامر

۷- گزینه a صحیح است؛ þ The two World Wars prevented the Olympics from taking place.

بعد از حروف اضافه فعل به صورت (-ing) بکار می رود و به علت وجود کلمه place که تنها با کلمه take به معنای Take place = اتفاق افتادن = happen کامل می شود. گزینه Taking صحیح است.

۸- گزینه a صحیح است؛ þ That electricity can be transmitted over long distances is a fact.

از روی گزینه ها متوجه می شویم که جمله اسمیه (Noun clause) است و در جایگاه اول جمله (فاعل) قرار گرفته است. نکته جمله اسمیه در این است که هر نوع جمله اسمیه (چه خبری – پرسشی wh و پرسشی Aux) بعد از نشان جمله اسمیه که برای جملات خبری (that)، جملات پرسشی (wh) و جملات پرسشی Aux (if) می باشد جمله ای تبعی بکار می رود. جمله به معنای (فاعل + فعل و … ) می باشد و گزینه کامل گزینه “a” است.

۹- گزینه d صحیح است؛

Nitrogen gas, which makes up about  percent of our atmosphere, is constantly being used by plants and animals.

جملات تبعی وصفی: نشانه این جملات ضمیر موصولی است که در ۲ گزینه وجود دارد. کل جمله تبعی وصفی مورد سؤال است. جملات را شکسته و تبدیل به ۲ جمله مجزا می کنیم یعنی ابتدا ضمیر موصولی را حذف، ۲ گزینه a”” و b”” به علت وجود ضمیر it حذف می شوند زیرا ضمیر موصولی جانشین اسم یا ضمیر می شود و آن اسم یا ضمیر باید حذف شوند و گزینه “d” صحیح است، which در حالت مفعولی می تواند حذف شود لذا گزینه “”c درست نمی باشد.

۱۰- گزینه b صحیح است؛ þ the Supernova was so near, astronomers were able to study it carefully.  Since

از روی گزینه ها متوجه می شویم، جملات تبعی قیدی مورد سؤال است و با توجه به مفهوم کلمات:

گرچه = Although     ،            زیرا – چون = Since        وکل جمله گزینه “b” صحیح است.

این بود = It was     ،    همانطوریکه – وقتی که = As

(زیرا – به علتی) که Supernova سال ۱۹۸۷ بسیار نزدیک بود، ستاره شناسان توانستند با دقت آن را بررسی کنند.

۱۱- گزینه a صحیح است؛ þ The Soya plant is attacked by both fungns disease and virus disease.

حرف ربط مزدوج both ………. and کامل کننده جمله است.

۱۲- گزینه b صحیح است؛ þ

Contact lenses made of acrylic are more transparent and less fragile than lenses made of glass.

با توجه به گزینه ها، متوجه می شویم که جملات تبعی وصفی یا عبارات وجه وصفی مورد سؤال است.

Contact lenses which are made of acrylic are more transparent ……..

جمله تبعی وصفی

شکل خلاصه شده جمله تبعی وصفی، عبارت وجه وصفی است که با حذف ضمیر موصولی و فعل کمکی و قسمت سوم فعل (در وجه وصفی گذشته) تشکیل می شود:      Contact lenses made of ………      لذا گزینه b صحیح است.

وجه عبارت وصفی گذشته است چون لنز تماسی کاری را به عنوان عامل انجام دهنده کار انجام نمی دهد و کاری روی آن واقع می شود.

 

 

Õ قسمت سوم: Cloze test

 

۱۳- گزینه a صحیح است؛ þ were used

فاعل جمله مورد سوال نشان دهنده جمله مجهول است و فعل جمله مجهول فعل to be

به همراه قسمت سوم فعل است.

۱۴- گزینه b صحیح است؛ þ art

از روی جمله بعدی و قرینه های فاعلی گزینه b درست است.

۱۵- گزینه a صحیح است؛ þ will live

۱۶- گزینه d صحیح است؛ þ the largest

از ادامه جمله و مفهوم کل  “صفت برترین “انتخاب می شود.

۱۷- گزینه b صحیح است؛ þ cliffs and mountainsides

Cracks and in rocks به معنای صخره ها نشانه خوبی برای انتخاب گزینه bاست.

۱۸- گزینه a صحیح است؛ þ cut away

=Cutبریدنقطع کردن

۱۹- گزینه b صحیح است؛ þ garden

۲۰- گزینه d صحیح است؛ þ in the past

از قیود دو جمله ای که در پی جمله اول آمده اند یعنی gradually ,today

به ترتیب و توالی قیود پی می بریم.

۲۱- گزینه b صحیح است؛                    ۲۲- گزینه c صحیح است؛                     ۲۳- گزینه a صحیح است؛

۲۴- گزینه a صحیح است؛                    ۲۵- گزینه c صحیح است؛                     ۲۶- گزینه c صحیح است؛

۲۷- گزینه a صحیح است؛                    ۲۸- گزینه d صحیح است؛                    ۲۹- گزینه c صحیح است؛

۳۰- گزینه c صحیح است؛

 

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 - 5 ؟