تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲ فروردین ۹۴ ساعت ۰۷:۵۷
۹۴ دوشنبه ۰۳ فروردین

۲۳۱- گزینه “الف” صحیح است؛                           ۲۳۲- گزینه “ج” صحیح است؛                  ۲۳۳- گزینه “الف” صحیح است؛

۲۳۴- گزینه “د” صحیح است؛                              ۲۳۵- گزینه “ب” صحیح است؛                 ۲۳۶- گزینه “د” صحیح است؛

۲۳۷- گزینه “ج” صحیح است؛                              ۲۳۸- گزینه “ج” صحیح است؛                  ۲۳۹- گزینه ج “ صحیح است؛

۲۴۰- گزینه “ب” صحیح است؛                             ۲۴۱- گزینه “الف” صحیح است؛               ۲۴۲- گزینه “الف” صحیح است؛

۲۴۳- گزینه “د” صحیح است؛                              ۲۴۴- گزینه “الف” صحیح است؛               ۲۴۵- گزینه “ج” صحیح است؛

 

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.2 - 9 ؟