تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲ فروردین ۹۴ ساعت ۰۷:۳۱
۹۴ دوشنبه ۰۳ فروردین

 

 

۱۲۱-  گزینه “الف” صحیح است. چون شخص الف تقصیری نداشته و همچنین شخص ب در اثر دفاع مشروع موجب تلف شده.

۱۲۲- گزینه “ب” صحیح است.  تقصیر دیگران رافع مسئولیت مطلق غاصب نیست.

۱۲۳- گزینه “ب” صحیح است. طبق ماده ۷ ق.م.م                             ۱۲۴- گزینه ب” صحیح است. طبق ماده ۱۲ ق.م.م

۱۲۵- گزینه “ج” صحیح است.  طبق ماده ۳۲۱ ق.م                            ۱۲۶- گزینه ب” صحیح است.

۱۲۷- گزینه د صحیح است؛ برای تحقق ضمان درک ۳ شرط لازم است: ۱٫ انعقاد معامله فضولی ۲٫ گرفتن عوض به وسیله فضول ۳٫ رد معامله به وسیله مالک پس با جمع شدن این ۳ شرط می گوییم بایع فضولی ضامن درک مبیع است.

۱۲۸- گزینه ج صحیح است؛ به استناد ماده ۱۲ قانون مسؤولیت مدنی

۱۲۹- گزینه “د” صحیح است؛ ما دو نوع حق فسخ داریم: ۱٫ حق فسخ عقد جایز و ۲٫ حق فسخ عقد لازم که به حق فسخ عقد لازم خیار گویند.

۱۳۰- گزینه الف صحیح است؛ زیرا در بیع کالی به کالی هم مبیع و هم ثمن هر دو کلی و مؤجل است.

۱۳۱- گزینه ب صحیح است؛ به مجرد وقوع بیع مالکیت عوضین منتقل می شود مگر در صورت شرط خلاف. همچنین تملک تبعیض نشده و پرداخت عوضین نیز حال می باشد ضمان درک نیز در بیع فضولی رد شده ایجاد می شود.

۱۳۲- گزینه د صحیح است؛ یک دستگاه پژو کلی فی الذمه است و بیع آن زمانی صحیح است که اوصاف مبیع (جنس، وصف و مقدار) ذکر شود. ایران خودرو پژوهای مختلفی تولید می کند نمی دانیم مشتری از چه نوع پژویی انتخاب می کند چون معلوم نیست پس باطل است. گزینه “الف” نیز بیع کلی است اما از روی نمونه (تبلیغات تلویزیونی) صورت گرفته و صحیح است زیرا نمونه به منزله ذکر اوصاف کلی است. بیع یک دستگاه پژوی شخصی با شماره موتور معین نیز عین معین بوده و نیازی به ذکر اوصاف آن در بیع نیست. کافی است که علم تفصیلی برای شخص طرفین وجود داشته باشد. گزینه “ج” نیز بیع عینی است که با مشخصات معین در آینده ساخته می شود و صحیح است.

۱۳۳- گزینه ب صحیح است؛                 ۱۳۴- گزینه ب صحیح است؛                 ۱۳۵- گزینه د صحیح است؛

۱۳۶- گزینه الف صحیح است؛               ۱۳۷- گزینه ج صحیح است؛                  ۱۳۸- گزینه الف صحیح است؛

۱۳۹- گزینه الف صحیح است؛               ۱۴۰- گزینه د صحیح است؛

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.9 + 8 ؟